Mahdollisuuksia vai rajoja? : Diskursiivinen analyysi varhaiskasvatuksen poliittisista dokumenteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203758
Title: Mahdollisuuksia vai rajoja? : Diskursiivinen analyysi varhaiskasvatuksen poliittisista dokumenteista
Author: Nyyssönen, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203758
http://hdl.handle.net/10138/279407
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän Pro gradu -tutkielman ensimmäisenä tutkimuksellisena tavoitteena on ollut selvittää sitä, millaisia tehtäviä varhaiskasvatukselle tuotetaan ja oikeutetaan varhaiskasvatuksen poliittisen ohjauksen asiakirjoissa, sekä sitä, miten tämän oikeuttaminen tapahtuu. Toisena tutkimuksellisena tavoitteena on ollut selvittää sitä, miten varhaiskasvatuksen poliittisen ohjauksen asiakirjoissa perustellaan ja oikeutetaan varhaiskasvatuksen nykyinen henkilöstörakenne sekä siihen ehdotetut muutokset. Tutkimusaineisto muodostuu kahdesta varhaiskasvatuksen poliittisesta asiakirjasta, joista toinen on tehtävää varten nimetyn työryhmän selvitys varhaiskasvatuksen kehittämistarpeita varten ja toinen on puolestaan varhaiskasvatuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma. Analysoin aineiston diskursiivisella tutkimusotteella, ensin teemoittelemalla aineistoa ja sittemmin keskittymällä siihen, millaisia merkityksiä aineisto tuotti suhteessa tutkimuksellisiin tavoitteisiini. Analyysini perusteella aineistosta nousi kilpailevia, ristiriitaisia ja erontekoja tuottavia merkityksiä, jotka kuitenkin olivat myös toisiinsa kietoutuneita. Tutkimusaineisto tuotti varhaiskasvatuksen keskisimmäksi tehtäväksi lasten tulevaisuuteen ja yhteiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvan investointitehtävän. Varhaiskasvatuksen investointitehtävä on sidoksissa varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin ja varhaiskasvattajilta edellytettyyn ammatilliseen osaamiseen. Varhaiskasvattajien ammatillinen osaaminen rakentui ammatilliseen tehtävään ja koulutukseen kiinnittyneenä, ammatillisesti eriytyneenä osaamisena, jossa korostui pedagoginen osaaminen ja sen vahvistaminen. Kuitenkin, varhaiskasvattajien osaamista tuotettiin myös eri ammattiryhmien yhteisenä osaamisena, moniammatillisuuden viitekehyksessä.Firstly, the aim of this study was to find out what kind of functions are produced and justified for early childhood education and how this justification comes out, on political documents of the field of the early childhood education. Secondly, the aim of this study was to find out, how professional structure of the early childhood education is argued and justified, as well as, how recommended changes of the professional structure of the early childhood education are argued and justified, on political documents of the field of the early childhood education. The data of this study consists of political documents of the field of the early childhood education. The first document is a report of a working group, and the goal of this document was to produce suggestions for developing the early childhood education. The second one is a national curriculum of the early childhood education. As a research method, I used discursive analysis. I began my analysis by thematising it, and after that I concentrated on it, what kind of meanings the data produced in relation to my research questions. The data produced competing, contradictional and differential meanings. According to this study, the principal function of the early childhood education is to invest for the future of children and for the future of society. The investment function of the early childhood education is related to social targets of the early childhood education, as well as to professional skills of the professionals of the early childhood education. Professional skills of the professionals of the early childhood education were differentiated according to professional job and according to training, and pedagogic know-how and it’s strengthening were emphasized.
Subject: varhaiskasvatus
hyvinvointiyhteiskunta
investointitehtävä
ammatillinen osaaminen
pedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nyyssonen_Paivi_Pro_gradu_2018.pdf 573.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record