Voimasanat ja haukkumanimet Puluboi ja Poni -kirjasarjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203768
Title: Voimasanat ja haukkumanimet Puluboi ja Poni -kirjasarjassa
Author: Stenman, Milla-Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203768
http://hdl.handle.net/10138/279411
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus tarkastelee Puluboi ja Poni -lastenkirjasarjan voimasanoja ja haukkuma-nimiä. Tutkimus kytkeytyy sekä kiroilun että nimittelyn tutkimusperinteeseen. Nimittelyä on tutkittu lasten kielessä, useimmiten kiusaamisen yhteydessä. Kiroilu oli pitkään laiminlyöty tutkimusalue, mutta kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut 60-luvulta lähtien. Kirosanoja vielä harvinaisempi tutkimusalue on ollut niiden esiintyvyys lasten kielessä ja lastenkirjallisuudes-sa. Lastenkirjallisuus on sekä oppimisen väline että sen kohde. Oppimisen välineenä se edis-tää lukutaitoa ja oppimisen kohteena se välittää aikamme kasvatusnäkemyksiä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen, minkälaisia voimasanoja ja haukkumanimiä lastenkirjasar-ja Puluboi ja Ponissa esiintyy, miten niitä käytetään sekä miten kiroilusta ja haukkumisesta puhutaan. Tutkimusaineisto, Veera Salmen Puluboi ja Poni -kirjat, on kuusiosainen 2010-luvulla julkaistu kirjasarja, jossa esiintyy runsaasti voimasanoja ja haukkumanimiä. Aineisto ja aihe luovat yhdessä mielenkiintoisen asetelman, sillä voimasanat ja haukkumanimet ovat lähtökohtaisesti sopimattomaksi katsottua kieltä ja lastenkirjallisuus kasvatuksen väline. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä käytettiin diskurs-sianalyysia, ja analyysityökaluna oli sekä teoria- että aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tut-kimuksen rajauksen mukaisia voimasanoja löytyi yhteensä 63 ja haukkumanimiä 68. Puluboi ja Poni -kirjasarjasta löytyi kaikkiin kolmeen yhteiskuntamme tabuun viittaavia voi-masanoja, joista kaikista yleisimpiä olivat uskomusperäisiin tabuihin viittaavat sanat. Tyypilli-sesti voimasanoja käytettiin tunteiden ilmaisun funktioon, kuten henkisen pahan olon purka-miseen. Haukkumanimiä käytettiin yleisimmin loukkaamaan referenttiä, ja ne loukkasivat yleensä referentin psyykkisiä piirteitä. Kiroilusta ja haukkumisesta annettiin kirjasarjan dis-kurssissa useita merkityksiä, kuten merkitys rumana ja kiellettynä kielenkäyttönä. Kirjasarjan diskurssi ja metadiskurssi olivat osittain yhtenevät. Kokonaisuudessaan kirjasarja liikkuu sopivan ja sopimattoman kielen harmaalla alueella. Se antaa hyvän välineen tämän kielen ilmiön tarkastelulle niin aikuisille kuin lapsille.The aim of this thesis was to research swearwords and sobriquets in the children’s book series Puluboi ja Poni. The research engages both in the swearing and in the name-calling research. Name-calling has been studied in the children’s language, most often considering bullying. For a long time, swearing was a neglected research area, but the interest in it has grown since the 1960’s. An even more rare research area has been the prevalence of swearing in the children’s language and literature. Children’s literature is both an instrument and object of learning. As an instrument of learning, it promotes literacy, and as its object, it passes on our pedagogical prospects. In this study, I will view what kind of swearwords and sobriquets are there in the children’s book series Puluboi ja poni. I will also view how are they used and talked about. The research material was a six-piece book series Puluboi ja Poni by Veera Salmi. This particular series contains a number of swearwords and sobriquets. The topic and the matter together create an interesting setting since swearwords and sobriquets are mainly considered inappropriate language and children’s literature is a tool of education. The study was qualitative and research method was discourse analysis. As an analytical tool I used both theoretical and material-based content analysis. There were 63 swearwords and 68 sobriquets according to the scope of the study. All three taboos were found in the swearwords of Puluboi ja Poni -book series. Most referred taboo were religious taboos. Typically, swearwords were used as expletives, for example to relief mental distress. Sobriquets were used to offend the referent. Sobriquets offended usually referents psychical traits. A number of meanings were given for swearing and name-calling; as that, it is ugly and forbidden usage of language. The discourse and metadiscourse in the book series were partly aligned. Puluboi ja Poni -book series challenges the prospects of appropriate and inappropriate language. It is a good tool to examine this phenomenon with adults and kids.
Subject: lastenkirjallisuus
voimasanat
haukkumanimet
tabut
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record