Yrittäjän pitää jaksaa! : Työhyvinvointi suomalaisten pienyrittäjien silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203762
Title: Yrittäjän pitää jaksaa! : Työhyvinvointi suomalaisten pienyrittäjien silmin
Author: Kaitala, Hilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203762
http://hdl.handle.net/10138/279412
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työhyvinvointiin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota sekä yksilön, yritysten että yhteiskunnan tasolla. Työhyvinvointi on tänä päivänä kuuma puheenaihe työpaikoilla ja monet yritykset ovat sitä myötä alkaneet panostamaan hyvinvoinnin lisäämiseen ja pahoinvoinnin ehkäisemiseen. Pienyrittäjät ovat ryhmä, jonka työhyvinvointiin ei olla kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tutkielmassa tarkastellaan työhyvinvointia pienyrittäjien näkökulmasta. Tutkielman alussa hyödynnettiin erityisesti työhyvinvointia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Tutkittavaa ilmiötä lähestytään kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi tarkastellaan työhyvinvointia ilmiönä, mitä määritelmiä se saa ja mitä käsitteitä siihen sisältyy. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan työhyvinvointia yrittäjän näkökulmasta, jossa tuodaan esille yrittäjätypologioita sekä yrittäjyys yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kolmantena tarkastelunäkökulmana on pienyrittäjien työn erityisyys, jossa tarkastellaan näiden työn arjen erityispiirteiden vaikutusta työhyvinvointiin. Tutkielmassa aineistona on viisi teemahaastattelua, jossa haastateltavina oli pienyrittäjiä. Teemahaastattelun hyöty on sen keskustelevassa luonteessa. Haastattelut toteutettiin anonyymisti ja ne tapahtuivat haastateltavan määrämässä paikassa. Haastatteluiden analyysiin käytettiin diskurssianalyysin menetelmiä. Tarkastelu keskittyy pienyrittäjien kuvauksiin työhyvinvoinnista ja niiden todellisuutta luovaan luonteeseen. Analyysi keskittyy kuvaamaan pienyrittäjien näkökulmaa työhyvinvoinnista. Analyysi muodostui merkityssysteemeistä, jotka määrittyivät sen mukaan, mitkä asiat pienyrittäjät näkivät merkityksellisiksi työhyvinvoinnin kannalta. Merkityssysteemien sisällä syvennytään tarkastelemaan yrittäjien tapaa puhua työhyvinvoinnista ja siitä miten he määrittelevät työhyvinvoinnin. Tarkastelunäkökulmana oli pienyrittäjien työn erityisyys. Pienyrittäjien työarki eroaa palkkatyöläisten arjesta ja siitä syystä myös työhyvinvointi nähdään hyvin erilaisena ilmiönä. Pienyrittäjien työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä aiheita oli autonomia, riskit, vastuu ja vaikuttamisen mahdollisuus.Work well-being is receiving a lot more attention on all individual, corporate and societal levels. Well-being at work is nowadays a hot topic in workplaces and many organizations have thereby started to invest in increasing work well-being and the prevention of feeling unwell. Small business entrepreneurs are a group whose well-being at work is not paid enough attention to. This thesis examines work well-being from a small business perspective. In the beginning of this thesis, special attention is paid to the scientific literature on well-being at work. The subject of matter will be approached from three different angles. At first, work well-being will be examined as a phenomenon, what definitions it gets and what concepts it contains. After this, work well-being will be looked at from the entrepreneur's point of view, which presents entrepreneurial typologies and entrepreneurship in social context. The third aspect of the review is the specialty of small business entrepreneur’s work. This examines the impact of the special features of everyday work on well-being. The research material for this thesis will be five interviews with small business entrepreneurs. The benefit of a theme interview is in its dialogical nature. All interviews were carried out anonymously and took place in a location requested by the interviewee. Methods of discourse analysis were used in the analysis of the interviews. The review focuses on small business entrepreneurs' descriptions of well-being at work and their way of creating reality. The analysis focuses on illustrating the small business entrepreneurs’ perspective on work well-being. The analysis consists of meaning systems that were determined according to what small business entrepreneurs saw as meaningful in terms of work well-being. Within the meaning systems, deeper attention will be paid to the ways entrepreneurs describe work well-being and how they define it. The point of view of the examination was the individuality and specialty of small business entrepreneurs. The everyday life of small business entrepreneurs differ a lot from fixed pay workers and therefore work well-being is seen as a very different phenomenon. The topics of importance for small entrepreneurs' well-being at work were autonomy, risk, responsibility and the opportunity to influence.
Subject: Työhyvinvointi
yrittäjyys
erityisyys
diskurssianalyysi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record