Kotitalousneuvonta arjen tukena : Lapsiperheiden kokemuksia ja kotitalousasiantuntijoiden näkemyksiä Marttojen kotikäynneistä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203763
Titel: Kotitalousneuvonta arjen tukena : Lapsiperheiden kokemuksia ja kotitalousasiantuntijoiden näkemyksiä Marttojen kotikäynneistä
Författare: Hietaniemi, Marjut
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203763
http://hdl.handle.net/10138/279413
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstrakt: Tutkimus tarkastelee Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen -toimintaa, jossa kotitalousneuvonnalla lapsiperheiden arkea ja hyvinvointia tuetaan kotitalousasiantuntijan tekemillä kotikäynneillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kotikäynnit lisäsivät arjen sujuvuutta ja miten kotikäyntien yhteydessä tuettiin kotitaloustaitojen kehittymistä. Tutkimuksen tarkoitus on lisäksi avata ymmärrystä lapsiperheiden arjesta selvittämällä, millaisia arjen hallintaa kuormittavia tekijöitä perheissä oli sekä millaisia perheen arkea tukevia tekijöitä perheissä ilmeni. Tutkimuksessa käytettiin laadullista lähestymistapaa ja aineisto hankittiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen haastateltiin kuutta vanhempaa ja neljää kotitalousasiantuntijaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että vanhemmat kokivat arjen kiireisenä ja työntäyteisenä. Arkea kuormittivat etenkin työn asettamat aikataulut. Kotitalousasiantuntijat näkivät perheiden voimavaroja kuormittavan vaikeat elämäntilanteet sekä kotitaloustaitojen ja arjen rytmin puutteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että perheillä oli tarve konkreettiselle avulle. Osa haastateltavista vanhemmista koki, että heidän kokemus avuntarpeesta oli ohitettu. Ennakointi ja päivärytmi nousivat tärkeäksi arkea tukevaksi tekijäksi molemmista aineistoista. Vanhemmat kokivat merkittävänä kotikäynneillä konkreettisen yhdessä tekemisen, ja käyntien nähtiin sujuvoittaneet arkea eri osa-alueilla. Kotitalousasiantuntijat näkivät yhtenä kotikäynnin tavoitteena löytää perheen oman tavan hoitaa arkeaan ja kotitaloustaitojen vahvistamiselle nähtiin hyvät edellytykset kotikäynneillä. Saatujen tulosten mukaan lapsiperheiden arkea kannattaa tukea niin kotitalousneuvonnan ja kotitalousasiantuntijan käynneillä kuin muillakin eri järjestöjen sekä yhteiskunnan tuottamilla tukitoimilla varhaisen tuen mallia painottaen. Lapsiperheiden arjen ja tuen tarpeiden ymmärrys mahdollistaa perhelähtöisten tukimuotojen kehittämisen.This research investigates “Supporting the everyday life of families with children” activity provided by the Martha organization. The activity consists of home visits arranged by household experts, which aim to facilitate the wellbeing and everyday life of families with children. The aim of the research is to explore how home visits facilitate the fluency of everyday life and how they support the development of household skills. In addition, the re-search aims to deepen understanding of the everyday life of families with children by investigating what type of burdening factors families face and what type of supporting factors appear in the everyday life of families. The research was qualitative by nature, and its material was obtained by conducting semi-structured theme interviews. That is, six parents and four household experts were interviewed for the research. The research material was analyzed using the theory-guided con-tent analysis method. Based on the research results, parents experience everyday life as busy and full of work. Especially the schedules set by work burden everyday life. Household experts experienced that difficult life situations and the lack of household skills and everyday life patterns burden families. The research shows that families need concrete help and support. Some of the interviewed parents felt that their need for support had been left unrecognized. Based on the material, anticipation and daily routines proved to be important supporting factors for everyday life. Parents felt that the home visits contributed to the fluency of everyday life in many aspects and that doing things together was the concrete and significant way of contribution. Household experts viewed that the purpose of home visits was to discover the families’ own way of handling everyday life and that the visits were the right way of strengthening household skills. According to the research, household advice and visits provided by household experts in addition to other support forms provided by different organizations and the society are worth the support for the everyday life of families with children. The understanding of the needs for everyday life and its support for families with children enables the development of family-oriented support forms.
Subject: arki
lapsiperhe
arjen hallinta
voimavara
kotitaloustaito


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Hietaniemi_Marjut_Pro_gradu_2018.pdf 1002.Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post