Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön laadun itsearviointi ECERS-R-mittarin avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Lohi, Noora
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201812203770
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/279414
dc.description.abstract Laadukkaan varhaiskasvatuksen määrittelemisen ongelmat ja mittaamisen vaikeus ovat haasteellisia tehtäviä varhaiskasvatuksen tuottajille ja tutkijoille. Erilaisia laadunarvioinnin menetelmiä ja mittareita on kehitelty Suomessa ja maailmalla vuosia. Yksi maailmalla paljon käytetty oppimisympäristön laadunarvioinnin mittari on ECERS (the Early Childhood Environment Rating Scale). Mittarin avulla arvioidaan oppimisympäristön laatua, pääasiassa rakenteellista laatua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen oppimisympäristön laatutekijöitä kuudessa päiväkodissa yhteensä 16 ryhmässä pääkaupunkiseudulla käyttäen ECERS-R-mittaria. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan oppimisympäristön laatua ja löytämään kehittämiskohteita. Mittaukset tehtiin itsearvioinnin avulla. Kukin ryhmä arvioi itse oman ryhmänsä oppimisympäristöä täyttämällä 43-kohtaisen ECERS-R-arvioinnin, jonka indikaattorit asettuivat asteikolle 1-7. Jokaisen 43 osa-alueen tulokset koottiin mittarin ohjeistuksen mukaan ja niille laskettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Otoksen pienen koon (n=16) vuoksi analyysissä käytettiin parametrittomia menetelmiä. Tutkittujen ryhmien oppimisympäristön laatu oli hyvällä tasolla. Erityisiksi vahvuuksiksi nousivat vuorovaikutus (keskiarvo 6,61/7) sekä kieli ja päättely (keskiarvo 6,23/7). Molempien osa-alueiden osalta laatu oli kiitettävällä tasolla. Kehittämiskohteiksi kohosivat tilat ja kalusteet (keskiarvo 3,46/7), erityisesti sisäilman laatu, valaistus ja lämpötila sekä tilojen toimivuus. Toinen kehittämiskokonaisuus löytyi toiminnan ja sisältöjen alta, jonka keskiarvo oli 4,29/7. Tulosten mukaan tutkimuksessa mukana olleissa ryhmissä tulee kehittää lasten mahdollisuutta tutustua luontoon ja tieteeseen, kokea musiikkia ja liikkua sekä suvaitsevuuden edistämistä. Laadunarvioinnin menetelmänä ECERS-R-mittari on laaja, mutta sen sisältöön ja käyttöön tulee suhtautua kriittisesti. Kuten tämä tutkimus osoittaa, mittari soveltuu kuitenkin laadunhallinnan menetelmäksi ja sen avulla saadaan näkyväksi varsinkin rakenteellisia oppimisympäristön laadun vahvuuksia ja kehittämistarpeita. fi
dc.description.abstract The problems and the difficulties of measuring the quality of early childhood education are challenging tasks for early childhood educators and researchers. Various quality assessment methods and indicators have been developed in Finland and around the world for many years. One of the most widely used tools for assessing the quality of learning environment in the world is ECERS (the Early Childhood Environment Rating Scale). The tool evaluates the quality of the learning environment, mainly structural quality. The purpose of this study is to find out the quality factors of the learning environment of early childhood education in six day-care centers in a total of 16 groups in the metropolitan area using the ECERS-R meter. The aim of the research is to evaluate the quality of the learning environment and to find development targets. Measurements were made through self-evaluation. Each group evaluated their own learning environment by completing the 43 subscale ECERS-R form, with its indicators on a scale 1-7. The results of each of the 43 subgroups were compiled according to the meter´s instructions. After that means and standard deviations were calculated. Due to the small sample (n = 16), nonparametric methods were used in the analysis. The quality of the learning environments in the examined groups was on a good level. Special strengths were found in subgroups interaction (mean 6,61/7) and language and reasoning (mean 6,23/7), both with quality on an excellent level. Developmental targets were found in space and furnishings (mean 3,46/7), especially in the indoor air quality, lighting, temperature and functionality. The other development target was found under learning activities (mean 4,29/7). This research shows that especially children's access to nature and science, to experience music and to move and the promotion of tolerance must be developed. As a quality assessment method, the ECERS-R meter is wide, but its content and use should be critically examined. As this study demonstrates, the meter is suitable for quality management and can be used to find out the structural qualities and the development needs of the learning environment. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Varhaiskasvatus
dc.subject laatu
dc.subject oppimisympäristö
dc.subject arviointi
dc.subject kehittäminen
dc.title Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön laadun itsearviointi ECERS-R-mittarin avulla fi
dc.title.alternative Self-assessment of the quality of the learning environment in early childhood education using ECERS-R en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201812203770

Files in this item

Files Size Format View
Lohi_Noora_pro_gradu_2018.pdf 1.657Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record