Pienten lasten vertaisvuorovaikutus ja leikki varhaiskasvatuksessa : kognitiivinen ja kielellinen näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203771
Title: Pienten lasten vertaisvuorovaikutus ja leikki varhaiskasvatuksessa : kognitiivinen ja kielellinen näkökulma
Author: Kovalainen, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203771
http://hdl.handle.net/10138/279415
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Leikillisessä vuorovaikutuksessa aikuisen ja vertaisten kanssa lapsi oppii, kasvaa ja kehittyy koko varhaislapsuuden ajan. Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli kuvata pienten alle neljävuotiaiden lasten välistä vuorovaikutusta ja leikkiä varhaiskasvatuksen kontekstissa kognitiivisten ja kielellisten taitojen näkökulmasta. Viime aikoina tutkimukset leikistä ovat lisääntyneet valtavasti ja leikin merkitys lapsen kehityksessä ja oppimisessa on tiedostettu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää pienten lasten vuorovaikutuksen ja leikin kuvailuun kognitiivinen ja kielellinen näkökulma. Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat seuraavat: 1) Millaista on lasten leikki ja vertaisvuorovaikutus päiväkotiryhmässä alle neljävuotiaana? 2) Millä tavoin alle neljävuotiaiden lasten kognitiiviset ja kielelliset taidot näkyvät heidän leikki- ja vertaisvuorovaikutustaidoissaan? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui Helsingin yliopiston Lasso -Taaperot hankkeen, videoaineistoon ja kehitystasoarvioon (BSID III), jotka on kerätty pääkaupunkiseudun tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien lapsilta. Tässä gradussa käytettiin kahden tutkimuspäiväkodin alle neljävuotiaiden ryhmän lapsista vuosina 2013-2015 kerättyä aineistoa. Tässä tutkimuksessa on aineistoa 12 lapsesta. Videoaineiston analyysissä havaittiin 38 erillistä vertaisvuorovaikutustilannetta, jotka luokiteltiin lasten erilaisten leikkityylien mukaan. Tämän jälkeen lasten kognitiivisia ja kielellisiä taitoja ilmentävää BSIDIII- aineistoa vertailtiin leikkityylien ominaisuuksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Lähes aina vapaan toiminnan aikana vertaisvuorovaikutus ilmeni leikin välityksellä. Vertaisvuorovaikutusta ilmeni myös tilanteissa, joissa lapsi hakeutui tai päätyi sivustaseuraajaksi tai rakensi dialogia vertaisen kanssa. Kognitiiviset ja kielelliset taidot näyttäytyivät hyvin erilaisina eri leikkityylejä ilmentävissä kategorioissa. Tulokset osoittivat, että muun muassa yksinleikkivillä lapsilla on hyvin vaihtelevat kognitiiviset ja kielelliset taidot, mutta yrityksistä huolimatta he eivät onnistuneet rakentamaan yhteisleikkiä vertaisten kanssa. Havainnoidessaan lasten leikkiä kasvattajan onkin tärkeä pohtia syitä lasten yksinleikkiin.The aim of the study. Child learns, grows and develops in a playfull interaction with adults and other children. The aim of this study was to describe what interaction and play is like and how cognitive and language skill`s appears in interaction between toddlers. Lately study of play has been increased and importance of play in child`s development and learning has been noticed. The meaning of this study is to connect description of toddlers play and interaction to cognitive and language skill`s perspective. Research questions of this study are; 1) What is play and interaction like between toddlers in daycare before age four? 2) How cognitive and language skill`s appear in play and interaction between toddlers? Methods. The material of this study was video and BSID III -material, from Helsinki university Lasso -Taaperot project. The material was collected from children who took part of this project in capital city area, years 2013-2015. In this study there is material from 12 chidren. Analysing the video material there was found 38 different interaction situations wich was groupted in different playgategories. After that BSID III -material reults, which measures cognitive and language skill`s, were compared to qualities of playgategories. The main results. Allmost every time interaction between toddlers appeared in play, but also in situations were child was lookin others to play, or when child was constructing dialogue with others. Cognitive and language skill´s appeared very different, in different playgategories. The main result show that forexample children who play alone have different cognitive and language skill`s, but still they can`t construct play with others. It means that when educator observe childrens play, it is important to think over the reason why children play alone.
Subject: vuorovaikutus
varhaiskasvatus
alle neljävuotias lapsi
kognitiiviset ja kielelliset taidot
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record