Physical activity of 1- 3- year old children in Finnish day care

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203772
Title: Physical activity of 1- 3- year old children in Finnish day care
Alternative title: 1 -3- vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päivähoidossa
Author: Katajarinne, Virpi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203772
http://hdl.handle.net/10138/279416
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Elintavat, kuten fyysinen aktiivisuus tai passiivisuus omaksutaan jo varhaislapsuudessa ja vaikka yleisesti usein oletetaan lasten olevan jatkuvasti fyysisesti aktiivisia, tutkimukset ovat osoittaneet, että pienten lasten fyysisen aktiivisuuden tasot ovat tyypillisesti matalia ja suurin osa lapsista eivät liiku suositusten mukaan. Alle kolmevuotiaiden lasten fyysisestä aktiivisuudesta on melko vähän tutkimustietoa. Suurin osa tutkimuksista on tehty 3- 5 – vuotiaiden ikäryhmässä, eikä näitä tuloksia välttämättä voida suoraan yleistää 1- 3- vuotiaisiin, sillä ikävuodet 0 -5 pitävät sisällään kolme toisistaan poikkeavaa kehitysvaihetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, eroaako 1- 3- vuotiaiden fyysinen aktiivisuus vanhempien lasten fyysisestä aktiiviuudesta ja jos eroaa, niin millä tavoin ja selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat 1- 3- vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tämän tutkimuksen aineistossa fyysinen aktiivisuus on jaettu kolmeen eri tasoon: matala, kohtalainen ja korkea fyysinen aktiivisuus. Tämä tutkimus keskittyy korkeaan fyysiseen aktiivisuuteen. Tämä tutkimus on kvantitatiivinen. Aineisto on koottu Helsingin yliopiston Orientaatioprojektissa vuonna 2010 ja koostuu19606 havainnosta, jotka on koottu 62 päiväkodissa ja perhepäivähoitajalla. Tutkimukseen osallistui 892 lasta, joista 173 oli tutkimushetkellä 1- 3- vuotiaita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 1- 3- vuotiaita. Tutkimuksessa aineistoa analysoitiin ristiintaulukoimalla ja tilastollista merkitsevyyttä khin- neliö testillä. 1- 3- vuotiaat lapset viettivät tämän tutkimuksen mukaan suurimman osan ajasta (57,4%) kello 8 ja 12 välillä matalalla fyysisen aktiivisuuden tasolla. Korkea fyysinen aktiivisuus lisääntyy iän myötä: 1- 3- vuotiailla sitä on 7,5%, 3- 5- vuotiailla 10,3% ja 6- 7- vuotiailla 11,2% ajasta. 1- 3- vuotiaiden fyysinen aktiivisuus poikkesi ainakin hieman kaikissa tarkastelluissa kategorioissa. Ikävuodet 1- 3 ovat ainutlaatuinen ajanjakso lapsen elämässä ja vaikka fyysisen aktiivisuuden tasot ja niihin vaikuttavat tekijät ovat melko samanlaisia kaikilla alle kouluikäisillä, on tiettyjä erityispiirteitä, jotka on syytä ottaa huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan pienten lasten toimintaa ja oppimisympäristöjä. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä lapsen ominaispiirteet ovat niin monin tavoin vuorovaikutuksessa keskenään, että se on hyvä tiedostaa tarkasteltaessa ympäristön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen.Tiivistelmä - Referat - Abstract Physical activity is very important for the health and development on children. Behavioural habits, such as physical activity and sedentary behaviour are formed in early childhood and although children are widely believed to be continuously active, recent studies show that the levels of physical activity in early childhood are typically low, with many children not reaching the levels of physical activity proposed in guidelines. There is little research on the physical activity of under three- year- old children. Most of the research available has been done on the 3- 5- year olds and may not be directly transferrable to 1- 3- year olds, because the age range of 0 – 5 years encompasses three developmental periods, which all differ from each other. The purpose of this study is to try to find out if the physical activity of 1- 3- year olds differs from that of older age groups and if so, how it differs and what factors are related to the physical activity of children aged 1-3 years. In the data of this study physical activity is divided into three levels: low, moderate and high. This study focuses on high physical activity This study is quantitative. The data of 19606 observations of children’s physical and other activities used in this study is from The Orientation project of Helsinki University and has been collected in 2010. A systematic sampling was conducted in 62 day care centres and childminders in Finland. 892 children took part in this study and 173 of the them were 3 – years old or younger at the time. This study focuses on this age group. The data was analysed using cross- tabulation. The Chi- square test was used for testing statistical significance. 1- 3- year old children in Finnish day care spent the most time, 57,4% of the observation time between 8 and 12 o`clock in activities done on a low level of physical activity like deskwork. High physical activity increases with age: 7,5% for 1- 3- year olds, 10,3% for 4- 5- year olds and 11,2% for 6- 7- year olds. The physical activity of 1-3- year old children differed at least slightly from that of older children in all the categories observed in this study. The ages of 1- 3 years are a unique period and although the physical activity levels and the environmental factors that affect them are somewhat alike in all age groups, there are special qualities to take into consideration when planning and providing for the activities and learning environment of the youngest children. Because of the many interactions between the physical and social environment and child characteristics, the contextual factors should also be acknowledged when considering the influence of the environment on physical activity.
Subject: Varhaiskasvatus
liikunta
fyysinen aktiivisuus
taaperoikäiset
havainnointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Katajarinne_Virpi_Pro_Gradu_2018.pdf 500.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record