Käsityöharrastuneisuuden vaikuttavuus uuden käsityötekniikan oppimisessa : tapaustutkimus punontakurssilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203765
Title: Käsityöharrastuneisuuden vaikuttavuus uuden käsityötekniikan oppimisessa : tapaustutkimus punontakurssilla
Author: Keituri, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203765
http://hdl.handle.net/10138/279418
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten käsityöharrastuneisuus edesauttaa opiskelijoiden työskentelyä uuden käsityötekniikan kurssilla eli punonnassa. Ajatus lähti omista pohdinnoistani työssäni punonnan opettajana. Punontakursseilla joidenkin opiskelijoiden työskentely on taitavaa ja punonnoista tulee hienoja, vaikka opiskelijat ovat ensimmäistä kertaa punonnan parissa. Lähtökohtaoletuksena oli, että käsityöharrastuneisuus vaikuttaa positiivisesti uuden käsityötekniikan oppimisessa. Tutkimuksen kohdejoukkona oli kaksi kansalaisopiston ryhmää, joista toinen oli käsityöharrastajista koottu ryhmä, jotka osallistuivat järjestämälleni punontakurssille. Kurssille ilmoittautui 11 aikuista naista. Toinen ryhmä oli vertailuryhmä, joka muodostettiin kansalaisopiston muiden kuin käsityöryhmien halukkaista opiskelijoista. Vertailuryhmään ilmoittautui 10 aikuista naista, joista 9 osallistui koko kurssiin ja yksi lopetti kesken ennen viimeistä punontatekniikkaa. Tutkimusongelmana oli: Millä tavoin käsityöharrastuneisuus näkyy uuden taidon oppimisessa? Tutkimusongelmaan etsittiin vastausta havainnoimalla kursseista kuvattua videoaineistoa. Havainnoinnin tueksi opiskelijoilta kerättiin lomakehaastattelulla esitietoa heidän koulutustaustastaan ja harrastuksista sekä mielipiteitä ja tuntemuksia punonnasta kurssin jälkeen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin luokitellen pääteemojen, taidon oppiminen, siirtovaikutus ja asiantuntijuus, alle saadut havainnot. Laaja käsityöharrastuneisuus vaikutti positiivisesti punonnan oppimisessa. Ne käsityöharrastajat, joilla oli monelta käsityöalalta harrastuspohjaa ja taitoja, pärjäsivät parhaiten kaikissa kategorioissa. Ne käsityöharrastajat, joilla harrastuspohja oli kapealta alalta, eivät pärjänneet niin hyvin, paitsi kaksi pärjäsi hienosti, heillä oli korkeakoulutus ja he olivat nuoria. Noviiseista muutama pärjäsi hienosti ja heiltä löytyi erityistä reflektiivisyyttä ja aktiivista oppimisotetta. Lyhyellä kurssilla harrastajia auttoi varmasti tutut käytänteet eli käsityökonteksti, jolloin työskentely lähti reippaasti liikkeelle. Noviisit lähtivät hitaammin liikkeelle ja loppua kohden erot tasaantuivat. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että laaja ja syvällinen käsityöpohja auttaa uuden käsityötekniikan työskentelyssä. Toisaalta voidaan todeta, että aikuisopiskelijoilla on paljon elämän varrella kertynyttä tietoa ja taitoa, joista voi olla hyötyä uusien haasteiden edessä. Niitä oli vain vaikea tuoda tutkimuksessa näkyviksi.The purpose of the study was to investigate how experience in recreational crafts aids students in their work on a course for a new craft technique, i.e. basketry. The idea emerged from my own reflections as a basketry instructor. On the courses, some students work adeptly and produce skilful basketry despite being involved in basketry for the first time. The hypothesis was that previous involvement in recreational crafts yields a positive influence on learning a new craft technique. The study population included two groups enrolled at an adult education centre, one of which comprised craft enthusiasts participating on a basketry course taught by me. Eleven adult women enrolled in the course. The second group constituted the control group and was collected from among willing students participating in courses not related to crafts at the adult education centre. Ten adult women signed up for the control group, 9 of whom completed the entire course and one dropped out before the final basketry technique. The research question was: In what way is prior involvement in recreational crafts evident in learning a new skill? An answer to this question was sought by observing video recordings of the courses. To support the observations, the students were asked to fill in a questionnaire regarding their educational background and hobbies as well as their thoughts and opinions about basketry after the course. The material was analysed by means of content analysis, categorising the observations according to the main themes of skill learning, transfer of learning, and expertise. An extensive involvement in recreational crafts had a positive effect on learning basketry skills. The crafts enthusiasts who had experience and skills in several fields of handicrafts performed the best in all categories. The crafts enthusiasts with experience in a narrow field of crafts did not perform as well, with the exception of two young, highly educated participants. Out of the crafts novices, a few did well and exhibited a particular reflective ability and active learning. During the short course, those with previous experience in recreational crafts were no doubt aided by familiar practices, i.e. the context of crafts, resulting in a swift immersion in the work. The novices had a slower start, but the differences evened out towards the end. In conclusion, an extensive and in-depth experience in crafts is helpful in working with a new craft technique. On the other hand, adult students have accumulated a multitude of knowledge and skills over the course of their lives, which can be useful when facing new challenges, but such factors were difficult to visualise in the present study.
Subject: oppiminen
siirtovaikutus
asiantuntijuus
taidon oppiminen
punonta
käsityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record