CrossFit-harrastajan liikuntasuhde : "The first rule of CrossFit is always to talk about CrossFit"

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203767
Title: CrossFit-harrastajan liikuntasuhde : "The first rule of CrossFit is always to talk about CrossFit"
Author: Tikka, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203767
http://hdl.handle.net/10138/279420
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää CrossFit-harrastajien liikuntasuhdetta ja siihen liittyviä merkitysulottuvuuksia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tieteellistä tietoa CrossFitista harrastusmuotona ja pohtia CrossFitin yhtymäkohtia koululiikunnan tavoitteisiin. Vastauksia näihin kysymyksiin etsittiin lajin harrastajien kokemuksien ja näkemysten kautta. Aineiston perusteella pyrittiin selvittämään, mistä merkitysrakenteista harrastajien liikuntasuhde rakentuu ja mitä erityispiirteitä CrossFittiin liitetään lajina. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin haastateltavien käsityksiä harjoittelun sosiaalisuudesta, ruumiillisista ulkonäköihanteista ja CrossFitin vaikutuksesta heidän elintapoihinsa. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatteluihin valittiin kuusi eri-ikäistä CrossFit-harrastajaa. Kaikki haastateltavat harjoittelivat samalla CrossFit-salilla, ja olivat harrastaneet CrossFittia ainakin kolme kertaa viikossa, vähintään vuoden ajan. Aihetta lähestyttiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Kerättyä aineistoa tulkittiin dialogissa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. CrossFit-harrastajien liikuntasuhteisiin kytkeytyi monia eri merkitysulottuvuuksia, mikä on tyypillistä liikuntasuhteille. Erityisesti terveyteen, sosiaalisuuteen, tavoitteellisuuteen ja kilpailuun sekä iloon sekä hauskuuteen liitetyt merkitykset nousivat vahvasti esiin. Harjoittelun koettiin vaikuttavan hyvinvointiin monella eri tavalla, ja haastateltavien kokemukset olivat hyvin yhdenmukaisia, eikä niissä ilmennyt merkittäviä eroja esimerkiksi sukupuolten välillä. Tutkimukseen osallistuneiden harrastajien liikuntasuhde näyttäytyi myönteisenä ja keskenään liikuntasuhteet olivat melko samankaltaisia. CrossFit-harrastuksesta oli tullut haastateltaville osa heidän elämäntyyliään. CrossFitin parissa harrastajat pääsevät osaksi tiivistä harjoitteluyhteisöä, vaikka kyseessä onkin yksilölaji. Nuorten ja aikuisten parissa suosittujen liikuntaharrastusmuotojen tutkiminen mahdollistaa tulosten hyödyntämisen myös lastenliikuntaa suunniteltaessa. CrossFit voidaan määritellä elämäntapaurheilulajiksi (Wheaton, 2004), ja koska koululiikunnan tavoitteissa on maininta siitä, että lapsia tulee ohjata liikunnallisen elämäntavan polulle, elämäntapaurheilulajeja tutkimalla on mahdollista saada hyödyllistä tietoa myös koululiikunnan näkökulmasta tarkasteltuna.The purpose of this thesis is to examine the aspects and elements of physical activity relationship of CrossFitters. The objective is to provide scientific data about CrossFit as a hobby and to consider confluences between CrossFit and physical education. Answers to these questions were sought by interviewing CrossFitters about their experiences and perspectives. The point was to find out the aspects and elements of physical activity relationship of CrossFitter’s, and the characteristics of CrossFit, and to give a description of the interviewees' views and experiences in regard to CrossFit in relation to their social lives, the ideals of physical appearance and the overall impact on their lifestyle. This thesis is a qualitative case study. The primary method used in the study was a semi-structured interview of the participants. Six (6) CrossFitters from different age groups were selected for this study. All the participants belonged to the same CrossFit gym and had been doing CrossFit for at least a year, three times a week minimum. I approached the study from the phenomenological-hermeneutical perspective by interpreting the collected data while keeping the dialogue within theoretical context. The CrossFitter’s physical activity relationship is typically constructed of various aspects and elements, such as health, competition, goal-orientation, joy and fun -all of which were especially important to all participants. There were no major differences between the sexes. They had very similar experiences about the way CrossFit had impacted their lives and general wellbeing. Physical activity relationships appeared positive and consistent among all the participants and CrossFit had become a part of their lifestyle. Although CrossFit is an individual physical activity, CrossFitters tend to form tight communities. By researching physical activities that are popular among the adults, the findings can also be useful when contemplating physical activity regimens for children. CrossFit can be identified as a lifestyle sport (Wheaton, 2004). It is defined by the curriculum that school should guide their students towards physically active lifestyles.
Subject: liikuntasuhde
CrossFit
elämäntapalaji
yhteisö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record