Toimivan verkko-opetuksen menestystekijät Keniassa : Katsaus sulautuvan oppimisen (blended learning) tutkimuksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203757
Title: Toimivan verkko-opetuksen menestystekijät Keniassa : Katsaus sulautuvan oppimisen (blended learning) tutkimuksiin
Author: Fredriksson, Marketta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203757
http://hdl.handle.net/10138/279422
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Kansainvälisen verkostoitumisen ja mobiiliverkkojen myötä oppiminen tapahtuu enenevässä määrin verkossa. Verkko-opetus on keskiössä kansainvälisessä koulutusyhteistyössä. Kehit-tyvien maiden korkea-asteen koulutuksen eksponentiaalisen kasvun myötä laatuasiat ovat entistä tärkeämpiä. Tutkittua tietoa laadukkaan verkko-opetuksen edellytyksistä tarvitaan nopeasti kehittyvissä ja poliittisesti hauraissa maissa, joihin kehitysapua suunnataan. Korkea-asteen koulutuskysynnän räjähdysmäinen kasvu ja mobiiliteknologian nopea kehitys on yh-distelmä, joka edellyttää yhteistyön osapuolilta verkko-opetuksen menestystekijöiden kartoi-tusta sekä tutkimustietoon perustuvia investointeja ja kouluttautumista verkossa toimimiseen. Tutkielmassa kartoitettiin verkko-opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia Keniassa. Niitä analysoimalla hahmotettiin verkossa tapahtuvan korkea-asteen opetuksen menestystekijöi-tä. Menetelmänä on integroiva kirjallisuuskatsaus, jonka aineistona on sulautuvaa pedago-giikkaa (engl. blended learning) Kenian kontekstissa käsitteleviä tutkimusartikkeleita. Artik-kelit haettiin suunnitelmallisesti ja eksplisiittisesti aiheen kannalta relevanteista tietokannoista. Katsaukseen valikoidut artikkelit (n=17) analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa hyödynnettiin aikaisempia verkko-opetuksen toimintaympäristön osa-alueita ja yliopistojen verkko-opetusvalmiuksia kartoittavia tutkimuksia. Sisällönanalyysissä hahmottui viisi ulottuvuutta, joihin sijoittuviin haasteisiin vastaamalla on mahdollista rakentaa toimiva verkko-opetuksen infrastruktuuri ja toteuttaa menestyksellistä verkko-opetusta. Katsaus toi esiin teknologiset, hallinnolliset, pedagogiset, sosiaaliset sekä vaikuttavuuteen liittyvät haasteet. Nämä menestystekijät tulisi huomioida Keniassa toteutettavissa korkea-asteen verkkoperustaisissa koulutushankkeissa ja kehitystyössä jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan koulutusten pedagogista ja teknistä toteutusta sekä resursointia. Katsauksen tuloksia voidaan hyödyntää koulutusalan kehitysprojektien ja kansainvälisten yhteistutkintojen suunnittelutyössä. Valtaosa sulautuvan opetuksen haasteista liittyy niukkoihin resursseihin, infrastruktuurin heikkouteen ja nopeasti kasvaviin opiskelijamääriin. Kenian kaltaisessa maassa yliopistojen on haasteellista yksinään vastata näihin haasteisiinThe explosion of the international networking and the rapid development of mobile networks challenges the learning process to take place in the Internet. E-learning is a central aspect in the international educational cooperation. Due to the exponential growth of higher education in the developing countries, the quality of education is more important than ever. There is an immediate need for the reliable research evidence for well-designed online education in the developing and politically unstable countries, where the development aid is targeted. The combination of the exponentially increased demand for the higher education and rapid development of mobile technology requires all parties of the co-operation to map out the success factors of online education as well as investments based on research data and training to work in the online environment. In this thesis, the challenges and possibilities of online education in Kenya were mapped out and the results of analysis led to identifying the success factors. The research method was an integrative literature review. The information retrieval covered multiple databases and was carried out extensively with explicitly executed literature searches. The searches from relevant databases were conducted and finally 17 articles were included in the review. The chosen articles for the review were identified on the screening process according to inclusion criteria and analyzed with a theory driven content analysis. The analysis was based on literature related to the current state of the e-learning infrastructure and e-readiness of universities in Kenya. Analysis resulted in five dimensions which contributed the research problem. The analysis highlighted how the technological, operational, pedagogical, social and impact factors were affecting the success. The review exposed the central challenges that should be taken into special consideration, when planning the pedagogical and technical implementation as well as resourcing of the online education projects in eastern Africa. The results can be utilized in the education field in development projects and in planning of international joint degrees. The majority of challenges in the blended learning education are related to scarce resources, the weakness of infrastructure and rapidly growing number of students. In a country like Kenya, it is rough for a university to cope with these challenges alone.
Subject: verkko-opetus
sulautuva oppiminen
Kenia
yliopistot
Subject (yso): verkko-opetus
sulautuva opetus
yliopistot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Fredriksson_Marketta_Pro_Gradu_2018.pdf 1.512Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record