Tietojenvaihto SEUT 101 artiklan tulkinnassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Enlund, Jens
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201812203738
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/279426
dc.description.abstract Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohdassa määrätään siitä, millaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset tai yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat ovat sisämarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä. Komissio on vuonna 2011 antanut suuntaviivat SEUT 101 artiklan soveltamisesta. Suuntaviivoissa on oma lukunsa koskien yritysten välistä tietojenvaihtoa. Tietojenvaihtoa voidaan käsitellä SEUT 101 artiklan tulkinnassa ainoastaan, jos tietojenvaihdolla luodaan sopimus, yhdenmukaistettu menettelytapa tai yritysten yhteenliittymän päätös tai se on osa sopimusta, yhdenmukaistettua menettelytapaa tai yritysten yhteenliittymän päätöstä. Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda tarkempia suuntaviivoja sen määrittelemiseksi, miten yritysten välistä tietojenvaihdon sallittavuutta on arvioitava SEUT 101 artiklan tulkinnassa. Tutkielmassa selvennetään sitä, miksi yritykset vaihtavat tietoja keskenään, ja samalla arvioidaan tietojenvaihdon hyötyjä ja haittoja. Tutkielma etenee painotellen SEUT 101 artiklan yleisten oppien ja yksityiskohtaisimpien tietojenvaihtoa koskevien sääntöjen ja tulkintojen välillä. Tutkielmassa käytetään lainopillista tutkimusmenetelmää. Tutkielmassa tulkitaan ja systematisoidaan tietojenvaihdon sallittavuuden arvioinnin kannalta keskeistä sääntelyä. Tutkielman toisena keskeisenä tavoitteena on tutkia tietojenvaihtoa koskevan sääntelyn ongelmallisuutta oikeusvarmuuden periaatteen toteutumisen näkökulmasta. Tietojenvaihtoa koskeva sääntely on siinä määrin tulkinnanvaraista, että sen voidaan katsoa olevan uhka oikeusvarmuuden periaatteen toteutumisen kannalta. Oikeusvarmuuden periaatteen toteutuminen edellyttää, että oikeusvaikutuksen omaavat päätökset ovat sekä ennakoitavia että hyväksyttäviä. Periaatteen mukaan säännösten on oltava selviä ja täsmällisiä, jotta oikeussubjektit voivat ilman epävarmuutta saada tiedon oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Tietojenvaihto SEUT 101 artiklan tulkinnassa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Eurooppaoikeus fi
dc.subject.discipline European law en
dc.subject.discipline Europarätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201812203738

Files in this item

Files Size Format View
Enlund_Jens_Pro_gradu_2018.pdf 644.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record