Vakuutuksenantajan vastuun ajallinen ulottuvuus

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203754
Titel: Vakuutuksenantajan vastuun ajallinen ulottuvuus
Författare: Kettunen, Karo
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203754
http://hdl.handle.net/10138/279437
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstrakt: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tutkielman tavoite on selvittää vakuutuksenantajan vastuun ajallinen ulottuvuus. Toisin sanoen, mistä hetkestä vakuutuksenantajan vastuu vakuutustapahtumasta alkaa ja mihin se päättyy. Vakuutuksenantajan vastuun ajallista ulottuvuutta tarkastellaan vakuutussopimuslain (543/1994) puitteissa. Vakuutuksenantajan vastuun syntymisen edellytyksenä on lopulta aina vakuutussopimuksen syntyminen. Vakuutussopimusoikeudessa ei ole säännelty kaikkia sopimuksen syntymisen kannalta relevantteja seikkoja. Vakuutusoikeudellista tarkastelua pyritään tästä syystä tutkimuksessa täydentämään tarpeellisilta osin yleisellä sopimusoikeudella. Samalla tarkoituksena on hahmotella näiden kahden järjestelmän eroavuuksia ja sitä, mistä eroavuudet johtuvat. Vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta voidaan, sopimusvapauden periaatteen mukaisesti, sopia vakuutussopimuksessa. Vastuun alkamisesta on kuitenkin sovittava yksilöllisesti. Vakioehtoihin sisällytetty lauseke vastuun alkamisesta ei lähtökohtaisesti täytä yksilöllisen sopimisen vaatimuksia. Mikäli vastuun alkamisesta ei ole sovittu, sovelletaan vakuutussopimuslain vastuun alkamista koskevia säännöksiä. Lain lähtökohdan mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vastuu alkaa siis ennen kuin sopimus yleisen sopimusoikeuden normien mukaan syntyy. Vakuutuksenantajan vastuu voi alkaa vielä tätäkin aiemmin, mikäli vakuutustapahtuma on sattunut, mutta vakuutushakemus on annettu tai lähetetty sitä ennen ja on ilmeistä, että vakuutuksenantaja olisi vakuutushakemuksen hyväksynyt. Vakuutuksenantajan vastuu päättyy lähtökohtaisesti vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti. Vakuutuksenantajan vastuu saattaa kuitenkin päättyä ennenaikaisesti vakuutustapahtuman johdosta, jos vakuutuksen kohde lakkaa olemasta. Vastuu voi päättyä tosiasiallisesti myös vakuutussopimuksen pätemättömyyden vuoksi. Oikeudellisesti vastuu ei pätemättömyystilanteessa sinänsä pääty, vaan sopimuksen rauetessa katsotaan, ettei se alun perinkään tullut voimaan. Vakuutuksenantajan vastuu vakuutustapahtumasta ei kuitenkaan välttämättä pääty sovitun mukaisesti, mikäli vakuutuksenantaja laiminlyö vakuutussopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan. Vakuutuksenantajan vastuun ennenaikaisen päättymisen kannalta kaksi merkittävää kategoriaa ovat vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan irtisanomisoikeus. Niiden osalta vakuutussopimuslaissa on poikettu merkittävästi yleisen sopimusoikeuden linjasta. Vakuutuksenottajalle on ensinnäkin annettu käytännössä vapaa irtisanomisoikeus. Vakuutuksenottajan irtisanomisvapautta ei voi sopimusteitse supistaa niissä tapauksissa, joissa vakuutussopimuslaki on pakottavaa oikeutta. Selvä ero yleiseen sopimusoikeuteen on se, että vakuutuksenottajan irtisanomisvapaus on yletetty koskemaan myös määräaikaisia vakuutuksia. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeutta on puolestaan rajoitettu yleisen sopimusoikeuden lähtökohdista. Vakuutussopimuslaissa on tyhjentävästi säännelty ne perusteet, jotka aktualisoivat vakuutuksenantajan irtisanomisoikeuden. Laissa on lisäksi säädetty irtisanomisajoista ja irtisanomisilmoituksen muodosta. Mikäli vakuutuksenantaja ei noudata vakuutussopimuslain säännöksiä, on irtisanominen mitätön, eikä vakuutuksenantajan vastuu lakkaa. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeuden osalta yksi radikaaleimmista poikkeuksista yleisen sopimusoikeuden periaatteista koskee sitä, kenen vastuulla irtisanomisilmoitus kulkee. Vakuutussopimuslaissa on nimittäin poikettu yleisessä sopimusoikeudessa vallitsevasta oikeustoimien saapumismääräisyyden periaatteesta. Irtisanomisilmoitus saa pääsäännön mukaan aikaan sillä tarkoitetut oikeusvaikutukset, vaikka se ei ikinä saapuisi vastaanottajalleen. Lisäksi on merkillepantavaa, että kyseinen poikkeus ei ole suoraan ja selkeästi tulkittavissa vakuutussopimuslain irtisanomista koskevista pykälistä. Poikkeuksen periaatteellisen merkityksen vuoksi siitä olisi syytä säätää nimenomaisesti.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post