Professional Driving : An Emphasis on Organizational Safety Climate

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7275-8
Title: Professional Driving : An Emphasis on Organizational Safety Climate
Alternative title: Ammattiajaminen ja organisaation turvallisuusilmasto
Author: Öz, Bahar
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Psychology
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-12-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7275-8
http://hdl.handle.net/10138/28176
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: According to the literature and statistical figures, professional drivers constitute a high-risk group in traffic and should be investigated in connection with the factors related to safe driving. However, safety-related behaviours and outcomes among professional drivers have attracted very little attention from safety researchers. In addition, comparing different professional and non-professional driver groups in terms of critical on-the-road characteristics and outcomes has been indicated in the literature as being necessary for a more comprehensive understanding of driver groups and the nature of driving itself. The aim of the present study was to investigate professional driving from a safety climate stand point in relation to predominant driving-related factors and by considering the differences between driver groups. Hence, four Sub-studies were conducted according to a framework emphasizing the relationships between safety climate, driver groups, driver stress, human factors (i.e., driver behaviour and performance) and accidents. Demographic information, as well as data for driver behaviour, performance, and driver stress was collected by questionnaire. The data was analysed using factor analysis, analysis of covariance as well as hierarchical and logistic regression analysis. The results revealed multi-dimensional factor structures for the safety climate measures. Considering the relationships between variables, differences were evidenced regarding on-the-road stress reactions, risky driver behaviours and penalties, between the various professional and non-professional driver groups. Driver stress was found to be related to accidents. The results also indicated that the safety climate has positive relationships with both driver behaviour and performance, and as well as involvement in accidents. The present study has a number of critical implications resulting from the fact that the way in which the effects of safety climate on professional driving were investigated, as well as the differences between professional and non-professional driver groups, was unique. Additionally, for the first time, a safety climate scale was developed specifically for professional drivers. According to the results of the study and to previous literature, a tentative model was proposed representing a possible route for the relationships between safety climate, human factors, driver stress, driver groups and accidents, by emphasizing the effects of safety climate.Aikaisempien tutkimusten ja onnettomuustilastojen mukaan ammattikuljettajat muodostavat riskiryhmän liikenteessä. Ammattikuljettajien turvallisuuskäyttäytyminen ja sen seuraukset ovat kuitenkin herättäneet vain vähän huomiota turvallisuustutkijoiden keskuudessa. Täten on olennaista selvittää, miten ammattiajaminen poikkeaa ei-ammattimaisesta ajamisesta liikenneturvallisuuden kannalta sekä pyrkiä kuvaamaan autolla ajamista perustasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ammattiajamista turvallisuusilmaston näkökulmasta, sekä verrata ammatti- ja ei-ammattimaista ajamista. Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta, joissa tutkittiin organisaation turvallisuusilmaston, ammattikuljettajien ja ei-ammattikuljettajien välisten erojen, ajostressin, inhimillisten riskitekijöiden, sekä liikenneonnettomuuksien välistä yhteyttä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa kysyttiin mm. ajokäyttäytymiseen, ajotaitoihin ja ajostressiin liittyviä tekijöitä. Aineiston tilastoanalyyseissä käytettiin mm. faktorianalyysiä, kovarianssianalyysiä sekä hierarkkista ja logistista regressioanalyysiä. Turvallisuusilmastomittareita koskevat analyysit osoittivat, että turvallisuusilmastomittarin rakenne on monidimensionaalinen. Lisäksi analyyseissa havaittiin eroja ammattikuljettajien ja ei-ammattikuljettajien välillä useilla ajamisen osa-alueilla, kuten stressireaktioissa, vaarallisessa ajokäyttäytymisessä sekä saaduissa rangaistuksissa. Ajostressin havaittiin olevan yhteydessä onnettomuuksiin. Tulokset osoittivat myös, että myönteinen turvallisuusilmasto on yhteydessä ajokäyttäytymiseen ja -suoritukseen sekä onnettomuuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä erityisesti sen kannalta, miten turvallisuusilmastoa ja turvallisuusilmaston vaikutusta ammattikuljettajien ajamiseen voidaan mitata ja miten ammattikuljettajat eroavat ei-ammattikuljettajista. Aikaisempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella muodostettiin alustava teoreettinen malli, jossa esitettiin miten turvallisuusilmasto, inhimilliset tekijät ja ajostressi ovat yhteydessä onnettomuuksiin eri kuljettajaryhmissä.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
professi.pdf 291.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record