Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7370-0
Title: Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan
Author: Mattfolk, Leila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-12-07
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7370-0
http://hdl.handle.net/10138/28223
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The study describes and analyzes Finland Swedes attitudes to modern-day linguistic influence, the relationship between informants explicitly reported views and the implicit attitudes they express towards language influence. The methods are primarily sociolinguistic. For the analysis of opinions and attitudes I have further developed and tested a new tool in attitude research. With statistical correlation analysis of data collected through a quantitative survey I describe the views that Swedish-language Finns (N=500) report on the influence of English, on imports, and on domain loss. With experimental matchedguise techniques, I study Finland-Swedes (N=600) subconscious reactions to English imports in spoken text. My results show that the subconscious reactions in some respects differ markedly from the views informants explicitly report that they have: informants respond that they would like English words that come into Swedish to be replaced by Swedish replacement words, but in a matched-guise test on their subconscious attitudes, the informants consider English words in a Swedish context to have a positive effect. The topic is further dealt with in interviews where I examine 36 informants implicit attitudes through interactional sociolinguistic analyses. This study comes close to pragmatic discourse analysis in its focus on pragmatic particles and modality. The study makes a rather strict distinction between explicitly expressed opinions and implicit, subconscious attitudes. The quantitative analyses suggest that the opinions we express can be tied to the explicit in language. The outcome of the matched-guise test shows that it is furthermore possible to find subconscious, implicit attitudes that people in actual situations rely on when they make decisions. The discourse analysis finds many subconscious signals, but it also shows that the signals arise in interaction with one s interlocutor, the situation, and the norms in the society. To account for this I have introduced the concept of socioconscious attitude. Socioconscious attitudes reflect not only the traditions and values the utterer grew up with, but also the speaker s relation to the social situation (s)he takes part in.Fokus för denna avhandling ligger på att beskriva och analysera finlandssvenskars attityder till modern språkpåverkan, samt att se på relationen mellan informanternas explicit rapporterade åsikter om och deras implicit uttryckta attityder till denna språkpåverkan. Metoderna är främst sociolingvistiska. För analysen av åsikter och attityder har jag utarbetat och prövat ett nytt verktyg. Med hjälp av statistisk korrelationsanalys beskriver jag utifrån en kvantitativ opinionsundersökning de åsikter om engelsk påverkan, importord och domänförlust som finlandssvenskar (N=500) rapporterar sig ha. Jag studerar därtill genom matched guise-teknik finlandssvenskarnas (N=600) undermedvetna reaktioner på engelska importord. Mina resultat visar att de undermedvetna reaktionerna delvis skiljer sig markant från de åsikter finlandssvenskarna explicit rapporterar att de har på en direkt fråga säger många informanter att de anser att engelska ord i svenskan bör bytas ut mot svenska ersättningsord, men i ett test där de är omedvetna om att det handlar om engelsk påverkan på språket tillskriver informanterna engelska ord i svensk kontext ett positivt värde. Resultaten av dessa studier fördjupar jag genom djupintervjuer där jag med interaktionella sociolingvistiska analysmetoder undersöker 36 informanters implicita attityder. Denna studie ligger nära pragmatisk diskursanalys: jag ser på det implicita i informanternas svar genom detaljanalys av bl.a. pragmatiska partiklar och modalitet. Studien gör en åtskillnad mellan explicit uttryckta åsikter och implicita, undermedvetna attityder. Resultaten i de kvantitativa delarna av studierna ger belägg för att de åsikter som vi uttrycker går att binda till det explicita i språket. Men matched guise-testet visar också att man kan finna undermedvetna, implicita attityder som folk inte själva vet om att de använder sig av i sitt dagliga liv när de fattar beslut. Diskursanalysen visar att det i viss mån är undermedvetna signaler man kan läsa mellan raderna av det som uttrycks, men studien visar också att signalerna uppstår till följd av samtalspartnern, situationen, normen och samhället. Jag har därför i tillägg fört in begreppet socialmedvetna attityder. I dessa attityder syns inte enbart de traditioner och värderingar som man är uppvuxen med, utan även en hänsyn till den situation man befinner sig i.
Subject: nordiska språk
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
finlands.pdf 823.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record