Kurkistus lapsen arkeen vuorohoidossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Hannuniemi, Tiina
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201112156069
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/28606
dc.description.abstract Nonstandard hour child care is a subject rarely studied. From an adult's perspective it is commonly associated with a concern for child's wellbeing. The aim of this study was to view nonstandard hour child care and its everyday routines from children's perspective. Three research questions were set. The first question dealt with structuring of physical environment and time in a kindergarten providing nonstandard hour child care. The second and third questions handled children's agency and social interaction with adults and peers. The research design was qualitative, and the study was carried out as a case study. Research material was mainly obtained through observation, but interviews, photography and written documents were used as well. The material was analysed by means of content analysis. The study suggests that the physical environment and schedule of a kindergarten providing nonstandard hour child care are similar to those of kindergartens in general. The kindergarten's daily routine enabled children's active agency especially during free play sessions for which there was plenty of time. During free play children were able to interact with both adults and peers. Children's individual day care schedules challenged interaction between children. These special features should be considered in developing and planning nonstandard hour child care. In other word, children's agency and opportunities to social interaction should be kept in mind in organising the environment of early childhood education in kindergartens providing nonstandard hour child care. en
dc.description.abstract Vuorohoitoa on tutkittu melko vähän, ja aikuisnäkökulmasta tarkasteltuna siihen usein liitetään huoli lapsen hyvinvoinnista. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestyttiin lapsuudentutkimuksen viitekehyksestä. Tutkimustehtävänä oli selvitettiin, miten vuorohoidon arki rakentuu lapsen näkökulmasta. Lapsen näkökulmaa tavoiteltiin kolmen tutkimuskysymyksen perusteella, jotka koskivat vuorohoitoarjen rakentumista tilallisesti ja ajallisesti, toiminnallisesti ja vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa. Tutkimus oli otteeltaan laadullinen, ja lähestymistapaa voi kutsua tapaustutkimukseksi, sillä aineisto kerättiin yhdessä vuorohoitopäiväkodissa. Pääasiallinen aineistonkeruumenetelmä oli havainnointi, mutta tutkimuksessa hyödynnettiin myös haastattelua, valokuvausta ja valmiita kirjallisia dokumentteja. Aineiston analyysi tapahtui sisällönanalyysin keinoin. Vuorohoidon tilalliset ja ajalliset puitteet näyttäytyivät tässä tutkimuksessa samankaltaisina kuin päiväkodeissa yleensä. Lasten omaehtoinen toimijuus ja vuorovaikutus sijoittuivat vapaantoiminnan tilanteisiin. Vuorohoitopäiväkodin päivärytmissä vapaalle toiminnalle olikin varattu huomattavan paljon aikaa. Tällöin lapsen oli mahdollista olla vuorovaikutuksessa niin aikuisten kuin toisten lastenkin kanssa. Lasten keskinäistä yhdessäoloa rajoittivat kuitenkin heidän yksilölliset hoitoaikansa. Vuorohoitoa kehitettäessä ja suunniteltaessa onkin syytä ottaa huomioon sen ominaislaatu ja rakentaa vuorohoidon varhaiskasvatusympäristöä lasten toimijuus ja vuorovaikutusmahdollisuudet silmällä pitäen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject nonstandard hour child care en
dc.subject early childhood education en
dc.subject childhood studies en
dc.subject everyday routine en
dc.subject agency en
dc.subject social interaction en
dc.subject vuorohoito fi
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject lapsuudentutkimus fi
dc.subject arki ja rutiinit fi
dc.subject toimijuus fi
dc.subject sosiaalinen vuorovaikutus fi
dc.title Kurkistus lapsen arkeen vuorohoidossa fi
dc.title.alternative A Peek at Child's Daily Life in Nonstandard Hour Child Care en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education (Early Childhood) en
dc.subject.discipline Kasvatustiede (varhaiskasvatus) fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201112156069

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kurkistu.pdf 1.251Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record