Fyysinen varhaiskasvatusympäristö päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201112276164
Title: Fyysinen varhaiskasvatusympäristö päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmissa
Author: Kaplin, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201112276164
http://hdl.handle.net/10138/28797
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care (ECEC) in Finland says that ECEC is developed holistically through observing children's and the educator community's activities and the ECEC environment. The background of this research was that assessment should be based on commonly agreed principles, which are recorded e.g. to unit-specific ECEC curriculum. The objective of this research was to investigate how unit-specific ECEC curriculums have described the physical indoor environment in day-care centres. According to the National Curriculum Guidelines on ECEC, there are four ways of acting that are peculiar to children: playing, physical activities, exploration and artistic experiences and self-expression. The descriptions of physical environment in unit-specific curriculums were observed through above mentioned four ways of acting. In addition to that, the descriptions of four ways of acting were compared to each other, in order to find out, which are the main differences and similarities in relation to physical ECEC environment. Research material was build on unit-specific ECEC curriculums from 18 day-care centres of Helsinki. Target of the research were the descriptions of physical indoor environment in curriculums.The method used in the research was theory-guided content analysis. The analyses were mainly qualitative. The descriptions of physical environment varied widely both quantitatively and by substance. All curriculums contained mentions of playing and artistic experiences and self-expression, but mentions of physical activities and exploration were noticeably fewer. All four ways of acting were mentioned in research material in relation to premises and instruments. Also, principles related to the use of premises and instruments and other more common principles were mentioned in relation to all ways of acting. Instead of that, children were not mentioned even once as an upholders or innovators of physical activities environment and children were mentioned only once regarding to exploration environment. All ways of acting included scenarios of e.g. that environment must provide possibilities of particular way of acting, and both materials and instruments must be available for children. Anyhow, research material did not include any principle or scenario that relates to physical environment that would have occurred in every unit-specific curriculum.Varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ohjaavassa asiakirjassa eli Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisvaltaisesti lapsen ja kasvattajayhteisön toimintaa sekä varhaiskasvatusympäristöä arvioimalla. Tässä tutkimuksessa lähdettiin siitä ajatuksesta, että arvioinnin olisi syytä pohjautua päiväkodissa yhteisesti sovittuihin periaatteisiin, jotka on kirjattu esimerkiksi päiväkotikohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla päiväkotikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa on kuvattu päiväkodin fyysistä varhaiskasvatusympäristöä sisätilojen osalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on määritelty neljä lapselle ominaista toimintatapaa: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Yksikkökohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa olevia fyysistä ympäristöä koskevia kuvauksia tarkasteltiin näiden neljän toimintatavan kautta. Toimintatapoja käsitteleviä kuvauksia vertailtiin myös keskenään, jotta saataisiin selville keskeisimmät toimintatapojen väliset yhtäläisyydet ja erot fyysiseen varhaiskasvatusympäristöön liittyen. Tutkimusaineisto koostui 18 helsinkiläisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmista, ja tutkimuskohteena oli varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjatut, fyysistä varhaiskasvatusympäristöä sisätilojen osalta käsitelleet kuvaukset. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, ja analyysi oli ensisijaisesti kvalitatiivista. Päiväkotien fyysistä ympäristöä käsittelevät kuvaukset varhaiskasvatussuunnitelmissa vaihtelivat sekä sisällöllisesti että määrällisesti varsin paljon. Leikkimiseen sekä taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen liittyviä mainintoja esiintyi kaikissa varhaiskasvatussuunnitelmissa, kun taas liikkumiseen ja tutkimiseen liittyviä kuvauksia oli huomattavasti vähemmän. Kaikkien neljän lapselle ominaisen toimintatavan osalta tutkimusaineistossa esiintyi mainintoja toimintatapaan liittyvistä tiloista ja välineistä. Myös tilojen ja välineiden käyttöön liittyviä periaatteita sekä muita, yleisempiä periaatteita esiintyi kaikkien toimintatapojen osalta. Sen sijaan lapsia ei mainittu liikkumisympäristön ylläpitäjinä ja uudistajina kertaakaan ja tutkimisympäristönkin osalta vain kerran. Kaikkien toimintatapojen osalta esiintyi kuvauksia mm. siitä, että ympäristön tulee mahdollistaa kyseinen toimintatapa, ja materiaalien ja välineiden tulee olla lasten saatavilla. Tutkimusaineistossa ei kuitenkaan esiintynyt yhtäkään fyysistä ympäristöä käsitellyttä periaatetta tai kuvausta, joka olisi toistunut kaikissa tutkimusaineiston varhaiskasvatusuunnitelmissa.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
fyysinen.pdf 608.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record