Representation of Impoliteness in Television Sitcom : Exploring Social Meaning through Negative Judgements and their Situational Contexts in All in the Family

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812273788
Title: Representation of Impoliteness in Television Sitcom : Exploring Social Meaning through Negative Judgements and their Situational Contexts in All in the Family
Author: Kaaronen, Jukke
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812273788
http://hdl.handle.net/10138/289738
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Pro gradu -tutkielman tavoite on kehittää metodologia, joka yhdistää tilannekomedioissa esiintyvää sosiolingvististä epäkohteliaisuutta ja sen tilanteellista kontekstia ohjelmissa representoitujen käytänteiden pohjalta. Tavoitetta lähestytään soveltamalla toisiaan täydentävien alojen teoriamalleja 1970-luvun amerikkalaisessa tilannekomediassa Perhe on pahin (All in the Family) esiintyviin puheakteihin, joissa tuotetaan negatiivisia arviointeja perheenjäsenien kesken. Tärkeimmiksi teoriamalleiksi muodostuvat epäkohteliaisuuden käsitteellistämistä koskevat mallit (impoliteness), diskurssianalyysistä sovelletut ihmisten arviointiin liittyvät mallit (negative judgements) sekä käytäntöyhteisöjen rakennetta ja toimintaa soveltavat mallit (community of practice). Nämä yhdistetään tutkielmassa laajempaan kulttuuristen affordanssien (cultural affordances), televisiodiskurssin sekä sosiaalisen merkityksellisyyden rakentumisen ja indeksikaalisuuden kontekstiin. Tutkielman premissiksi muodostuu oletus, että henkilöhahmojen väliset negatiiviset arvioinnit sekä niissä ilmenevät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset eroavaisuudet sisältävät representaatioita yhteiskunnan makro-sosiaalisista diskursseista. Täten ne tarjoavat myös mahdollisuuden tutkia ajallista sosiaalista muutosta televisio-ohjelmien representaatioissa. Tutkimus perustuu Perhe on pahin -sarjan ensimmäiseen tuotantokauteen. Tutkimusmateriaali on kerätty sarjan jaksoja katsomalla ja litteroimalla. Se koostuu kahdesta erillisestä aineistosta: Ensimmäinen aineisto koostuu havainnoista, joissa hahmojen toisiinsa kohdistuneet negatiiviset arvioinnit aiheuttavat negatiivisia reaktioita arvioinnin kohteesssa. Toinen aineisto koostuu havainnoista, jotka perustuvat henkilöhahmojen representoituihin toimintoihin. Edellä mainitut aineistot yhdistetään tutkimuksessa synteesiksi, jossa henkilöhahmojen representoitu toiminta käsitteellistetään negatiivisten arviointien tilanteelliseksi kontekstiksi. Tutkimuksen analyysissä tuodaan esille tuloksissa esiintyviä mielenkiintoisia eroavaisuuksia, jotka yhdistetään 1970-luvun Yhdysvaltojen makro-sosiaalisiin diskursseihin, kuten rotu- ja sukupuolitasa-arvoon sekä seksuaaliseen vapauteen. Tuloksia tarkastellaan sekä negatiivisten arviointien kvalitatiivis-kvantitaativisella analyysillä että esimerkkianalyysillä. Tutkimuksen merkittävimmät tulokset nousevat esille henkilöhahmodyadeissa esiintyvien negatiivisten arviointien eroavaisuuksien laadullisessa sekä määrällisessä distribuutiossa. Tarkastelemalla näitä representoitujen toimintojen yhteydessä saadaan empiiristen havaintojen tukema kuvaus makro-sosiaalisten diskurssien, kuten sukupuolittuneen työnjaon, representaatiosta negativiisissa arvioinneissa. Tutkimuksessa kehitetty metodologia osoittautuu toimivaksi ja luo pohjan mahdolliselle jatkotutkimukselle.
Subject: impoliteness
television discourse
sitcom
appraisal
community of practice
judgement
evaluation
All in the Family
cultural affordance


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaaronen_Jukke_Pro_gradu_2018.pdf 1.558Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record