The Language of Influencer Marketing : A Look at Sponsored Posts on Instagram

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812273789
Title: The Language of Influencer Marketing : A Look at Sponsored Posts on Instagram
Author: Kammonen, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812273789
http://hdl.handle.net/10138/289752
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Pro Gradu –tutkielmassani tutkin englannin kielen käyttöä vaikuttajamarkkinoinnissa keskittyen erityisesti sosiaalisen median kuvapalveluun Instagramiin. Vaikuttajamarkkinointi perustuu niin sanottuihin vaikuttajiin, joita ovat sosiaalisessa mediassa suuren määrän seuraajia keränneet käyttäjät. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset maksavat vaikuttajille, jotta he markkinoisivat kyseisen yrityksen tuotteita sosiaalisen median tileillään. Suurin ero perinteiseen markkinointiin on se, että vaikuttajamarkkinoinnissa viesti ei tule suoraan yritykseltä itseltään, vaan sosiaalisen median käyttäjältä, jonka yleisö kokee vertaisenaan. Tutkimuskysymykseni on seuraava: kuinka englannin kielen käyttö Instagramin sponsoroitujen julkaisujen kuvateksteissä vaikuttaa julkaisun vetovoimaan ja yleisön tykkäyksiin ja kommentointiin? Tutkimustani varten olen koonnut 20 sponsoroidun julkaisun aineiston yhtä monelta eri käyttäjältä. Olen analysoinut julkaisujen kuvatekstit käyttäen pohjana Ken Hylandin teoriaa kirjoituksessa käytettävistä vuorovaikutuskeinoista sekä omaa malliani kuvatekstien elementeistä. Edellinen pohjautuu kirjoittajalähtöiseen stance –käsitteeseen sekä lukijalähtöiseen engagement –käsitteeseen. Olen laskenut kuinka monta stance- ja engagement –markkeria kussakin kuvatekstissä on ja verrannut niitä muuan muassa kuvatekstien kokonaissanamäärään ja ”vuorovaikutusasteeseen” (engl. engagement rate: osuus seuraajista, joka on vuorovaikutuksessa julkaisun kanssa; tälle termille ei ole standardoitua suomenkielistä vastinetta). Oma mallini kuvateksteistä puolestaan perustuu neljään eri elementtiin, jotka ovat Instagramin sponsoroitujen julkaisujen kuvateksteissä yleisiä. Olen verrannut myös näiden elementtien esiintyvyyttä vuorovaikutusasteen kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksena olen tehnyt johtopäätöksiä kuvatekstien vaikutuksesta julkaisun vetovoimaan. Kun olen analysoinut laskelmiini perustuvat vertailut, en suurimmassa osassa ole havainnut olennaista korrelaatiota kielellisten ja narratiivisten tekijöiden sekä vuorovaikutusasteen kanssa. Merkittävin löydökseni on positiivinen korrelaatio kuvatekstien elementti D:n esiintyvyyden ja vuorovaikutusasteen kanssa. Elementti D:n määritelmä on ”kuvatekstin luova yhdistäminen kuvaan sekä markkinoituun tuotteeseen”. Tämän korrelaation perusteella olen päätellyt, että saadakseen vahvan vastakaiun yleisöltä tuotteen ja kuvatekstin tulee olla yleisesti hyvin yhteen nivoutuneet, ja että vaikuttajan yleisö arvostaa tuotteen tuomista osaksi julkaisun yhtenäistä kokonaisuutta. Väitän, että tämä saa julkaisun vaikuttamaan luontevammalta ja aidommalta eikä sellaiselta, jossa tuote antaa päälleliimatun vaikutelman koko julkaisuun nähden. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Influencer marketing, Social media, Instagram, Sociolinguistics, English Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet)
Subject: Influencer marketing
Social media
Instagram
Sociolinguistics
English


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record