‘A pitious case, when in all matters of good and evil, true and false, a man must relie on anothers testimony’ A study of suffixation in Early Modern English

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812273794
Title: ‘A pitious case, when in all matters of good and evil, true and false, a man must relie on anothers testimony’ A study of suffixation in Early Modern English
Author: Salenius, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -työssä tutkitaan sanojen johtamista kahden sanaparin (pitiful & piteous, poisonful & poisonous) tarkastelun kautta. Tutkimuksen konteksti on varhaisuusenglanti. Tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset kuuluvat: 1) Kuinka valittujen sanaparien käyttö muuttuu varhaismodernin englannin kauden aikana? ja 2) Vaikka sanaparien merkitys vaikuttaakin suhteessa toisiinsa samalta, onko niillä kuitenkin merkityseroja? Tämän työn aineistona käytetään Early English Books Online -korpusta. Tämä myös EEBOv3 korpukseksi kutsuttu tietokanta koostuu 44 422 korpustekstistä, joiden yhteenlaskettu sanamäärä on 1 202 214 511 sanaa. Korpuksen tekstit on koottu vuosien 1470 ja 1789 väliltä, ja ne sisältävät 4 713 326 eri sanatyyppiä. Suuri osa korpuksen teksteistä ovat tekstilajiltaan joko teologisia tai filosofisia. Tutkielmassa käytetty metodi on kaksiosainen. Ensimmäisessä osiossa metodina toimii kohdesanojen kvantitatiivinen tutkimus varhaisuusenglannin kauden ajalla. Toisessa osiossa tarkastellaan aluksi kymmentä yleisintä sanaparien kollokaatiota kvantitatiivisin menetelmin. Sen jälkeen tuloksia tarkastellaan kvalitatiivisen lähilukuanalyysin keinoin. Lähiluetut esimerkit on jaoteltu taksonomiaan, joka on luotu Oxford English Dictionary -sanakirjan luokittelujen avulla. Kummankin sanaparin kohdalla -FUL-johdosten käyttö väheni seuratun aikajakson edetessä. -OUS-johdokset olivat suositumpia kummankin sanaparin molempien sanojen esiintymisen ajan. Kollokaatioiden tutkimus osoitti, että sekä -FUL että -OUS -muotojen yhtenevistä määritelmistä huolimatta suurin osa parien kollokaatioista olivat eriäviä. Löydös antaa ymmärtää, että sanoja ei käytetä samoissa yhteyksissä, joten niiden merkitys ei voi olla täysin yhtäläinen. Tutkielman perusteella ehdotukseni jatkotutkimuksen kohteeksi on Early English Books Online -korpuksen tekstien tekstilajien tarkempi jaottelu ja niiden diakroninen tarkastelu. Arvokasta olisi myös tutkia -FUL ja -OUS-johdannaisia joko pidemmällä aikavälillä tai kenties nykyenglannissa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201812273794
http://hdl.handle.net/10138/289782
Date: 2018
Subject: Diakroninen lingvistiikka
Early English Books Online
korpustutkimus
sanojen johtaminen
varhaismoderni englanti
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record