Monumenttikuvista elämyskuviin : Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895 - 2005

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061281
Title: Monumenttikuvista elämyskuviin : Helsinki matkaesitteiden kuvituksessa 1895 - 2005
Author: Jokela, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061281
http://hdl.handle.net/10138/28998
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to define how Helsinki has been presented in the pictures of tourist brochures and how their illustration has changed over time. Attention is also paid to the values and meanings that the pictures mediate, as well as their historical and societal connections. The pictures are approached as representations selectively interpreting and illustrating the reality of Helsinki, while constructing mental images of it. An iconological framework structures the study. It proceeds from the description and classification of the physical features towards an analysis of time- and culture-specific meanings. The emergence of meanings and their historical and cultural underpinnings are examined from the perspectives of humanistic geography, semiotics and constructionism. In the analysis attention is paid to the discourses, myths and ideologies that underlie the representations. Information on the physical features of the pictures and their changes is collected with a content analysis. The classified data consists of 1377 photographs. These pictures are collected from 75 tourist brochures of Helsinki that have been published between 1895 and 2005. The deeper meanings of the pictures are studied qualitatively, by paying attention to the mental images that the content elements and visual effects evoke. Research studies, contemporary literature and the texts of the tourist brochures are utilised in the interpretation of the meanings. There has been a permanent core to objects of the pictures during the entire study period. It has consisted mainly of sights that are located close to the Senate and Market Squares. In addition, marine elements have been popular. The area of Helsinki represented in the brochures has extended from the Senate Square towards Töölö Bay. Pictures of monumental buildings and statues have been complemented with snapshots and portraits. In the beginning of the 20th century, brochures were mainly produced for the travelling, educated elite. The style of the pictures was declaratory and educative. They aimed at medating an objective image of the reality that prevailed in Helsinki. In practice, the pictures were connected to a patriotic ideology and the corresponding myth of Finnishness. In the second half of the 20th century the improvement of the standard of living led to a democratisation of consumers and an increase in the tourism demand. Local culture and the everyday life of 'ordinary' people became popular themes in the pictures. A new welfare ideology manifested itself in the people of the local residential areas, for instance. The increase in the cultural diversity has led to the recognition of new target groups, especially since the 1980s. The human figures in the pictures have started to function as objects of identification and a means of constructing mental images. A pronounced emphasis on experience and individuality in the illustration of the tourist brochures mirrors the post-modern change and a new ideology based on consumption. The construction and consumption of the pictures in the tourist brochures is governed by the conventions of representation and interpretaion that are typical of the genre of tourist brochures. The pictures emphasize the perceived positive characteristics of Helsinki and thus construct a skewed view of the reality. However, consumers can knowingly use the pictures as a means of dreaming and detaching themselves from their everyday reality.Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin Helsinki on esitetty matkaesitteiden kuvissa ja kuinka kuvitus on muuttunut ajan kuluessa. Lisäksi tarkastellaan kuvien välittämiä arvoja ja merkityksiä sekä niiden historiallisia ja yhteiskunnallisia sidoksia. Kuvia lähestytään representaatioina, jotka tulkitsevat ja esittävät valikoiden Helsingissä vallitsevaa todellisuutta ja rakentavat samalla sitä koskevia mielikuvia. Työtä jäsentää ikonologinen tulkintakehys, joka etenee kuvien fyysisten piirteiden kuvailusta ja luokittelusta kohti aika- ja kulttuurisidonnaisten merkitysten analyysia. Merkitysten syntyä sekä niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia sidoksia tarkastellaan humanistisen maantieteen, semiotiikan ja konstruktionismin näkökulmista käsin. Analyysissä kiinnitetään huomiota representaatioiden taustalla vaikuttaviin diskursseihin, myytteihin ja ideologioihin. Kuvien fyysisistä piirteistä sekä niissä tapahtuneista muutoksista saadaan tietoa kvantitatiivisen sisällön erittelyn avulla. Luokiteltava tutkimusaineisto koostuu 1377 valokuvasta. Kuvat on poimittu 75 Helsingin matkaesitteestä, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1895 - 2005. Kuvien syvempiä merkityksiä tutkitaan kvalitatiivisesti kiinnittämällä huomiota sisällöllisten elementtien ja visuaalisten tehokeinojen herättämiin mielikuviin. Merkitysten tulkinnassa hyödynnetään tutkimus- ja aikalaiskirjallisuutta sekä matkaesitteiden tekstejä. Kuvissa on ollut koko tarkastelukauden ajan pysyvä fyysinen ydin, joka on koostunut pääasiassa Senaatintorin ja Kauppatorin läheisyydessä sijaitsevista nähtävyyksistä. Myös merellisyyteen viittaavat elementit ovat olleet suosittuja. Matkaesitteiden Helsinki-kuva on 1900-luvun aikana laajentunut Senaatintorin ympäristöstä kohti Töölönlahtea. Monumentaalisia rakennuksia ja patsaita esittäviä kuvia on täydennetty tilanne- ja henkilökuvilla. Esitteitä laadittiin 1900-luvun alussa lähinnä matkailevalle sivistyneistölle. Kuvien tyyli oli toteava ja opettava. Ne pyrkivät antamaan mahdollisimman objektiivisen kuvan Helsingissä vallitsevasta todellisuudesta. Käytännössä kuvat olivat sidoksissa kansallisromanttiseen ideologiaan sekä siihen kytkeytyvään myyttiin suomalaisuudesta. Elintason kohentuminen johti 1900-luvun puolivälin jälkeen kuluttajien demokratisoitumiseen ja matkailukysynnän kasvuun. Paikalliskulttuurista ja 'tavallisten' ihmisten arjesta tuli suosittuja kuva-aiheita. Uudenlainen hyvinvointi-ideologia tuli näkyväksi esimerkiksi paikallisten asuinalueiden ihmisissä. Kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen on johtanut uusien kohderyhmien huomioimiseen erityisesti 1980-luvulta alkaen. Kuvissa esiintyvien ihmishahmojen tehtäväksi on tullut tarjota samastumisen kohteita ja rakentaa mielikuvia. Elämyksellisyyden ja yksilöllisyyden korostuminen matkaesitteiden kuvituksessa heijastaa postmodernia muutosta ja uudenlaista kulutusideologiaa. Matkaesitteiden kuvien laatimista ja kuluttamista säätelevät matkaesitegenrelle ominaiset kuvaamisen ja tulkitsemisen konventiot. Kuvat korostavat Helsingin myönteisiksi miellettyjä ominaisuuksia ja rakentavat siten värittynyttä todellisuuskuvaa. Kuvien kuluttaja voi kuitenkin käyttää kuvia tietoisesti arjesta irrottavina unelmoinnin välineinä.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
monument.pdf 1.416Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record