Jatrophanviljely ja maankäyttö Vietnamissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Maantieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Geografiska institutionen sv
dc.contributor.author Tommila, Paula
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe200903201252
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29034
dc.description.abstract Biofuels are under discussion all over the world today. There are fears that the farming of biofuel plants hurts food production and weakens the food security of the poor. On the other hand, biofuel production could lessen the green house gas emissions caused by transportation, and it could also spread the profits from fuel markets more evenly between countries. The aim of this thesis is to find out how an oil plant called jatropha curcas L., which is used for biodiesel production, can affect the sustainability of livelihoods in Vietnam from the point of view of land use. Special attention is given to the effects of jatropha farming on food production, land productivity, natural resources of livelihoods and global livelihood. Jatropha belongs to the family Euphorbiaceae, and it grows naturally in tropical and subtropical areas. It can be grown on poor soils, its seeds have high oil content, and it cannot be eaten due to its toxicity. The plant grows naturally in Vietnam, and during the past few years it has also begun to be farmed for making biodiesel. Population growth in Vietnam has slowed down, but the population's standard of living and energy consumption are still rising quickly. An interest in the international biodiesel markets has awoken following Vietnam's opening up to international trade. Jatropha diesel plays a significant part in Vietnam's clean fuel strategy, and many companies have set up jatropha plantations to produce raw material for biodiesel. Diesel made from jatropha is planned to be used both locally and for export. This thesis uses a theoretical concept of sustainable livelihoods. According to the theory, the resources that people have shape their livelihood possibilities. Farming of jatropha affects the livelihoods of people especially through land use, as land use changes have effects on many of the livelihood resources. In addition to the written sources, the material of the thesis is based on 14 interviews in Vietnam and Finland, and on observation during a field trip to Northern Vietnam in the spring of 2008. The results of the thesis show that jatropha diesel can support the sustainability of livelihoods at different scales if it is produced with deliberation. However, positive results are only possible if decisions are made carefully and more experience is collected. The possibilities of sustainable jatropha farming depend mainly on the previous land use methods and ways of production. Farming of jatropha does not threaten food production in Vietnam if the farming plans are implemented as planned. Jatropha may take some land from cassava, but at the same time, food production can be increased if mixed farming is used on some farms. Plenty of new research information and practical experiences on jatropha farming has to be collected before results of the real sustainability of the farming are ready. Carefully considered continuation and documentation of present and future projects would help to understand the possibilities of jatropha diesel in Vietnam and elsewhere. en
dc.description.abstract Biopolttoaineet herättävät keskustelua eri puolilla maailmaa. Polttoainekasvien viljelyn pelätään vahingoittavan ruoantuotantoa ja heikentävän erityisesti kaikkein köyhimpien ruokaturvaa. Toisaalta liikenteen biopolttoaineiden tuotanto voisi vähentää liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja jakaa polttoainetuotannon tulot nykyistä tasaisemmin eri valtioiden kesken. Tämän työn tarkoituksena on selvittää miten biodieselin raaka-aineena käytettävän jatropha curcas L. -öljykasvin viljely voi vaikuttaa ihmisten toimeentulon kestävyyteen Vietnamissa maankäytön näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään jatrophanviljelyn vaikutuksiin ruoantuotantoon, maan tuottavuuteen, toimeentulojen luonnollisiin voimavaroihin sekä globaaliin toimeentuloon. Jatropha on tropiikissa ja subtropiikissa kasvava, melko vaatimattomissa oloissa viihtyvä runsaasti öljyä tuottava tyräkkikasvi, joka ei myrkyllisyytensä vuoksi kelpaa ruoaksi. Kasvi elää Vietnamissa luonnonvaraisena, ja viime vuosina sitä on ryhdytty myös viljelmään biodieselin raaka-aineeksi. Vietnamin väestönkasvu on hidastunut, mutta ihmisten elintaso ja energiankulutus kasvavat yhä kovaa vauhtia. Vietnamin avauduttua kansainväliselle kaupalle myös kiinnostus kansainvälisiä biopolttoainemarkkinoita kohtaan on herännyt. Jatrophadieselillä on merkittävä asema Vietnamin uusiutuvan polttoaineen ohjelmassa, ja useat yritykset ovat perustaneet jatrophaviljelmiä, joiden on tarkoitus alkaa tuottaa biodieselin raaka-ainetta nyt ja lähivuosina. Jatrophadieseliä aiotaan käyttää sekä paikallisesti että viedä ulkomaisille markkinoille. Tämä työ nojautuu kestävän toimeentulon teoreettiseen viitekehykseen, jonka mukaan ihmisten saatavilla olevat voimavarat muokkaavat heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Jatrophan viljely vaikuttaa ihmisten toimeentuloihin erityisesti maankäytön kautta, sillä maankäyttömuutoksilla on vaikutusta useisiin toimeentulon tekijöihin. Tutkielman aineisto perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi neljääntoista teemahaastatteluun Vietnamissa ja Suomessa sekä Pohjois-Vietnamissa keväällä 2008 suoritetun kenttämatkan aikana tehtyyn havainnointiin. Työn tulokset kertovat, että harkiten tuotettuna jatrophadiesel voi tukea toimeentulojen kestävyyttä eri aluetasoilla. Positiiviset tulokset vaativat kuitenkin varovaisuutta ja kokemusten kartuttamista. Jatrophan kestävän tuotannon mahdollisuudet riippuvat pääasiassa viljelyalan aiemmasta käytöstä sekä tuotantotavasta. Jatrophanviljely ei suoranaisesti uhkaa ruoantuotantoa Vietnamissa, mikäli viljelysuunnitelmat toteutetaan suunnitellusti. Jatropha saattaa viedä viljelyalaa mm. kassavalta, mutta samalla ruoantuotantoa voidaan jopa lisätä sekaviljelyn avulla. Jatrophasta tarvitaan paljon lisää tutkimustietoa sekä käytännön kokemuksia ennen kuin sen viljelyn todellisesta kestävyydestä voidaan saada tuloksia. Käynnissä olevien ja tulevien projektien harkittu edistäminen ja tarkka dokumentointi edesauttavat jatrophadieselin mahdollisuuksien ymmärtämistä Vietnamissa ja muualla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Jatrophanviljely ja maankäyttö Vietnamissa fi
dc.title.alternative Jatropha farming and land use in Vietnam en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200903201252

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jatropha.pdf 1.157Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record