Pilottitutkimus apteekkien yksilöllisestä tupakoinninvieroituspalvelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151159
Title: Pilottitutkimus apteekkien yksilöllisestä tupakoinninvieroituspalvelusta
Author: Silén, Sanna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151159
http://hdl.handle.net/10138/29313
Thesis level: master's thesis
Discipline: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia
Abstract: Individually tailored smoking cessation, SC, service provided by community pharmacies is a chargeable special service for customers motivated to quit smoking. The service is based on the PAS service model developed in Great Britain and it has been provided by Finnish community pharmacies since 2006. It includes 4-6 meetings with a specially trained pharmacist, who provides counselling, support, SC plan and follow-up. In this pilot study, the service was investigated from customers' viewpoint, assessing their SC outcomes and experiences. The pilot study was a cooperation project of Division of Social Pharmacy and Association of Finnish Pharmacies. It was a part of a larger SC project co-ordinated by Pulmonary Association Heli and financed by Ministry of Social Affairs and Health. This pilot study assessed the feasibility of the service from customer's viewpoint. It assessed weather the service could increase customers' ability to stay abstinent in different phases of the service. Customers' experiences in relation to SC service and SC itself were also assessed. 14 voluntary pharmacies in different geographical locations in Finland participated in this intervention study and they recruited altogether 36 customers. Before customer recruitment pharmacies received education and introduction of the SC service provided by the Association of Finnish Pharmacies. As part of study protocol, the pharmacies informed local healthcare professionals about the pilot study and asked them to send suitable customers to the service. Pharmacies were paid an expert reward for each customer and they were able to provide SC service to the customers either free or with a low charge. Customers' smoking status and experiences about SC service were assessed with two enquiry forms, which they had filled at the beginning of the service and after three months they had started the service. Their background information was collected with specific background forms during the first meeting and their progress in SC service was investigated by service progress forms. 20 of the 28 customers who returned the first enquiry form and 13 of the 17 customers who returned the second enquiry form were abstinent (55,6 % and 36,1 % of all customers, respectively). All the quitters used some pharmaceutical treatment. Customers who quitted assessed their ability to stay abstinent higher than those who were unable to quit, at the outset and during the service. The customers considered service useful and support of the pharmacist was found important. The customers also considered it significant for pharmacies to provide the SC service. Approximately 32 % of the customers who returned the first enquiry form and 41 % who returned the second enquiry form would pay for the service. They would pay 45 € on average (10-100 €). Multidisciplinary service model was not working as expected, since only a small number of customers were recruited by other healthcare professionals. As a result some of the pharmacies recruited customers also from the pharmacy counter without any contact to other healthcare. 36 % of the 36 customers were abstinent at three months. The control group, planned for the pilot study, failed in recruitment and thus we can only compare our findings to other international studies of the SC service, which have provided similar results. Individually tailored SC service provided by pharmacies is suitable SC support for motivated customers. Customers considered service important and useful, but poor willingness to pay creates challenges for pharmacies to provide this kind of service.Apteekkien yksilöllinen tupakoinninvieroituspalvelu on tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille asiakkaille tarkoitettu maksullinen erikoispalvelu, joka sisältää 4-6 tapaamista vieroitusohjaajana toimivan farmaseutin tai proviisorin kanssa. Palvelu sisältää asiakkaalle räätälöityä neuvontaa, henkilökohtaisen vieroitussuunnitelman sekä seurantajakson. Apteekkien yksilöllinen tupakoinninvieroituspalvelu perustuu Isossa-Britanniassa kehitettyyn palvelumalliin, ja sitä on tarjottu suomalaisissa apteekeissa vuodesta 2006. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee apteekkien yksilöllisen tupakoinninvieroituspalvelun pilottitutkimusta, joka toteutettiin Suomen Apteekkariliiton ja Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sosiaalifarmasian osaston yhteistyönä ja se kuului osana Hengitysliitto Heli ry:n koordinoimaa tupakasta vieroituksen hankekokonaisuutta. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan pilottitutkimuksessa saadun asiakasaineiston avulla apteekkien yksilöllisen tupakoinninvieroituspalvelumallin toimivuutta, asiakkaiden kokemuksia palvelusta, asiakkaiden onnistumista tupaakoinnin lopettamisessa sekä asiakkaiden kyvykkyyden tunteen kehittymistä palvelun aikana. Tässä interventiotutkimuksessa oli mukana 14 apteekkia, jotka rekrytoivat yhteensä 36 palveluasiakasta. Ennen asiakkaiden rekrytointia apteekit perehdytettiin palvelun tarjoamiseen. Apteekit tiedottivat pilottitutkimuksesta paikallisen terveydenhuollon lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka voivat ohjata asiakkaita palveluun. Sosiaali- ja terveysministeriön pilottitutkimukselle myöntämä rahoitus mahdollisti asiantuntijapalkkion maksamisen apteekeille ja palvelun tarjoamisen asiakkaille ilmaiseksi tai pientä omakustannusosuutta vastaan. Asiakkaiden tupakoimattomana pysymistä sekä kokemuksia tupakoinninvieroituspalvelusta kartoitettiin kyselylomakkeilla, jotka asiakkaat saivat täytettäväkseen palvelun alussa sekä noin 3 kuukauden kohdalla palvelun alkamisesta. Asiakkaiden taustatiedot kerättiin ensimmäisen tapaamisen yhteydessä erillisille taustatietolomakkeille ja palvelun aikana tehtyjä huomioita niille tarkoitetuille kaavakkeille. Ensimmäisen kyselylomakkeen palauttaneista 28 henkilöstä 20 ja toisen kyselylomakkeen palauttaneista 17 henkilöstä 13 oli pysynyt tupakoimattomana (55,6 % ja 36,1 % kaikista asiakkaista). Kaikki tupakoinnin lopettaneet käyttivät jotakin tupakasta vieroituslääkettä. Tupakoinnin lopettaneilla asiakkailla kyvykkyyden tunne oli keskimääräistä parempi sekä palvelun alussa että koko palvelun ajan. Asiakkaat pitivät palvelua tarpeellisena ja apteekin vieroitusohjaajalta saatua tukea tärkeänä. Asiakkaat kokivat myös palvelun saamisen apteekista tärkeäksi. Noin 32 % ensimmäiseen kyselyyn vastanneista ja 41 % toiseen kyselyyn vastanneista oli valmis maksamaan palvelusta. Heidän ilmoittamansa maksuvalmius oli keskimäärin noin 45 euroa (10-100 euroa). Muusta terveydenhuollosta lähetettiin palveluun vain vähän tai ei lainkaan asiakkaita. Tästä syystä apteekit rekrytoivat asiakkaita myös ilman kontaktia muuhun terveydenhuoltoon. Palvelun 36 asiakkaasta noin 36 % oli pysynyt tupakoimattomana 3 kuukauden kohdalla. Verrokkiryhmä jouduttiin jättämään tutkimuksesta pois verrokkihenkilöiden rekrytoinnin epäonnistuttua. Tulos on kuitenkin vertailukelpoinen kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa on saatu vastaavanlaisia tuloksia. Apteekkien yksilöllisestä tupakoinninvieroituspalvelusta saattaa olla hyötyä tupakoinnin lopettamisessa siihen motivoituneille henkilöille ja erityisesti henkilöille, jotka käyttävät lisäksi tupakasta vieroituslääkettä. Asiakkaat kokivat palvelun tärkeäksi ja tarpeelliseksi, mutta heikko maksuvalmius asettaa haasteita palvelun tarjoamiselle apteekeissa. Yhteistyömallia muun terveydenhuollon kanssa tulisi kehittää.
Subject: individually tailored smoking cessation service
smoking cessation
pharmacy
tupakasta vieroitus
apteekki
yksilöllinen tupakoinninvieroituspalvelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sanna-Mari Silen.pdf 1.579Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record