Young Actors in Transnational Agoras : Multi-sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7636-7
Titel: Young Actors in Transnational Agoras : Multi-sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations
Författare: Laine, Sofia
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, development studies
Finnish Youth Research Network
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2012-02-11
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7636-7
http://hdl.handle.net/10138/29314
Nivå: Artikelavhandling
Abstrakt: This study examines young people s political participation in transnational meetings. Methodologically the study aims to shed light on multi-sited global ethnography. Young people are viewed here as a social age group sensitive to critical, alternative and even radical political participation. The diversity of the young actors and their actions is captured by using several different methods. What is more, the study spurs us coming from the Global North to develop social science research towards methodological cosmopolitanism and to consider our research practices from a moral cosmopolitan perspective. The research sites are the EU Presidency Youth Event (2006 Hyvinkää, Finland), the Global Young Greens Founding Conference (2007 Nairobi, Kenya), the European Social Forum (2008 Malmö, Sweden) and three World Social Forums (2006 Bamako, Mali; 2007 Nairobi Kenya and 2009 Belém, Brazil). The data consists of participant observation, documents and media articles of the meetings, interviews, photos, video, and internet data. This multidisciplinary study combines youth research, development studies, performative social science and political sociology. In this research the diverse field of youth political participation in transnational agoras is studied by using a cross-table of cosmopolitan resources (or the lack of them) and everydaymakers expert citizen dichotomy. First, the young participants of the EU Presidency youth event are studied as an example of expert citizens with cosmopolitan resources (these resources include, for example, language skills, higher education and international social network). Second, the study analyses those everyday-makers who use performative politics to demonstrate their political missions here and now. But in order to make the social movement global they need cosmopolitan resources to be able to use the social media tools and work globally. Third, the study reflects upon the difficulties of reaching those actors who lack cosmopolitan resources, either everyday-makers or expert citizens. The go-along method and the use of the interpreters are shown as ways to reach these young people s political missions. Fourth, the research underlines the importance of contact zones (i.e. spaces or situations where the aforementioned orientations and their differences temporarily disappear or weaken) for deeper democracy and for boosted dialogue between different kinds of participants. Keywords: political participation, young people, multi-sited ethnography, youth research, political sociology, development studies, performative social scienceTutkimus tarkastelee nuorten osallistumista kansainvälisiin poliittisiin kokouksiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää osallistujien ja osallistumistapojen kirjoa: kenelle kansainväliset agorat ovat mahdollisia ja miten poliittinen argumentaatio niillä rakentuu. Lisäksi tutkimuksessa kehitetään metodologista kosmopolitanismia, uusia tapoja lähestyä ja tulkita nuorten kansainvälistä poliittista toimintaa. Tutkimus kiinnittyy poliittisen sosiologian, nuorisotutkimuksen, kehitystutkimuksen sekä performatiivisen yhteiskuntatutkimuksen aiempiin keskusteluihin. Tutkimuksen aineisto koostuu monipaikkaisesta etnografisesta kenttätyöstä kuudessa kansainvälisessä kokouksessa: EU-puheenjohtajamaan nuorisotapahtuma (v. 2006 Hyvinkää, Suomi), Vihreiden nuorten globaali järjestäytymiskokous (v. 2007 Nairobi, Kenia), Euroopan sosiaalifoorumi (v. 2008 Malmö, Ruotsi) ja kolme Maailman sosiaalifoorumia (v. 2006 Bamako, Mali; v. 2007 Nairobi, Kenia ja v. 2009 Belém, Brasilia). Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista, kokouksiin liittyvistä dokumenteista ja media-aineistoista, haastatteluista, video- ja valokuvista sekä verkkoaineistoista. Tutkimuksessa nuorten poliittisen toiminnan kirjoa jäsennetään kosmopoliittisten resurssien ja niiden puuttumisen sekä poliittisen toiminnan kahden erityyppisen strategian avulla. Näiden ulottuvuuksien avulla muodostetaan nelikenttä nuorten erilaisista poliittisista orientaatioista. Ensinnäkin tutkimuksessa tarkastellaan niitä asiantuntijanuoria, joilla on hyvät kosmopoliittiset resurssit (mm. kielitaito, korkea koulutustaso, laajat sosiaaliset verkostot myös kansainvälisesti) ja jotka pyrkivät rakentamaan EU:n nuorisopolitiikkaa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan niitä arkipolitikoijia, jotka toteuttavat temporaaleja tempauksia paikallisesti, tässä ja nyt, mutta samalla rakentavat globaaleja yhteiskunnallisia liikkeitä sosiaalisen median työkalujen avulla. Myös heillä on hyvät kosmopoliittiset resurssit. Kolmanneksi tutkimuksessa pysähdytään pohtimaan, kuinka tutkimuksessa helposti sivuutetaan ne nuoret toimijat, joilla on heikommat kosmopoliittiset resurssit ovat he sitten asiantuntijakansalaisia tai arkipolitikoijia. Mahdollisia vaihtoehtoja kosmopoliittisuuteen heikommin resurssoitujen nuorten tavoittamiseksi ja ymmärtämiseksi ovat kävelyhaastattelumenetelmä sekä erilaisten tulkkien käyttö. Neljänneksi tutkimus peräänkuuluttaa kontaktialueiden (ts. tilojen tai tilanteiden, joissa edellä kuvattujen toimintaorientaatioiden erot hetkellisesti katoavat tai heikkenevät) sallimisen ja rakentamisen tärkeyttä demokratian ja erilaisten osallistujien vuorovaikutuksen vahvistajina. Avainsanat: poliittinen toiminta, nuoriso, monipaikkainen etnografia, nuorisotutkimus, poliittinen sosiologia, kehitystutkimus, performatiivinen yhteiskuntatutkimus
Subject: kehitysmaatutkimus
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
youngact.pdf 4.521Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post