Life at Heart Mountain : A Dynamic Network Model of a Japanese American Community during World War II

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4861-2
Julkaisun nimi: Life at Heart Mountain : A Dynamic Network Model of a Japanese American Community during World War II
Tekijä: Kekki, Saara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019-02-09
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4861-2
http://hdl.handle.net/10138/294727
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: This crossdisciplinary doctoral dissertation in the field of North American Studies utilizes historical big data and dynamic network analysis to study the Japanese American community of the Heart Mountain Relocation Center during their World War II incarceration. After the Japanese attack on Pearl Harbor, the United States incarcerated (interned) 120,000 people of Japanese descent, two thirds of whom were US citizens. Half of the incarcerated people returned to the West Coast, while the rest were dispersed across the country through the government’s resettlement program. Incarceration remains a controversial subject in the Japanese American community, and while much has been written about the era, it is an unknown topic to the general public in states that it did not directly touch. At the same time, incarceration reverberates today both in the United States and in Europe in the treatment of immigrants from Mexico or the Middle East. My objective in this study is to look at the manifestation of “loyalty,” “assimilation,” and “resistance” through networks in one of the ten incarceration camps, Heart Mountain in Wyoming. To investigate the different ways and layers of individual and community level assimilation, loyalty and resistance, I have developed a dynamic network model that reconstructs the structure, various types of networks, and their changes in the Heart Mountain Japanese American community during the war. The dynamic network model applies historical big data and network analysis, but it also draws from traditional historical sources and methods. I use diaries, government reports, and oral histories to complement the narrative and support my findings. This type of work is novel in the field of humanities and the study of past human societies, and especially my creation of multi-mode networks depicting relations between individuals and institutions, and those between institutions, instead of only individual-to-individual networks makes this a groundbreaking study. The data resulted in the construction of four multi-mode subnetworks depicting the relationships between different types of actors: administrative-political, employment, social, and geospatial. Each conveys a slightly different aspect of the community, and all layers put together as an integrated network recreates the formal Heart Mountain networks. They show division between generations (Japanese-born Issei to a large extent separated from the American-born Nisei) and genders, and that education was often the key to reaching influential positions in the community. Education was also the driving force for resettlers: those who left the camp in the early stages were either already well-educated or left to pursue college studies. It has long been understood that there was no singular incarceration experience but all too often the emphasis has been on separating only a few lines of thought. What became evident through network analysis in this study, was that depending on the context, a group of people or even an individual could be portrayed in multiple lights depending on the network and the viewpoint. This research project has demonstrated that there is enormous potential in applying dynamic network analysis to historical materials. While life at Heart Mountain cannot be reduced to nodes and edges alone, this study combined with other studies, historical narratives, diaries, and biographies enhances our understanding of this important time in American history that continues to reverberate today.Tämä monitieteinen Pohjois-Amerikan tutkimuksen alan väitöskirja hyödyntää historiallista big dataa ja dynaamista verkostoanalyysiä tutkimaan yhdysvaltainjapanilaista yhteisöä Heart Mountainin internointileirissä toisen maailmansodan aikana. Japanin hyökättyä Pearl Harboriin Havaijille Yhdysvallat internoi 120 000 japanilaistaustaista siviiliä, joista kaksi kolmasosaa oli syntymäoikeudella Yhdysvaltain kansalaisia. Puolet vangituista palasi koteihinsa Yhdysvaltain länsirannikolle, kun taas loput hajaantuivat eri puolille maata hallituksen uudelleensijoittamisohjelman seurauksena. Internointi herättää edelleen ristiriitoja japanilaisamerikkalaisessa yhteisössä, ja vaikka ajanjaksosta on kirjoitettu paljon, se on edelleen melko tuntematon aihe suurelle yleisölle alueilla, joita se ei suoraan koskettanut. Internointi kuitenkin tuo kaikuja nykypäivän Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan siinä, miten Meksikosta tai Lähi-Idästä tulevia siirtolaisia kohdellaan. Tavoitteeni tässä tutkimuksessa on tarkastella ”lojaalisuuden”, ”assimilaation” ja ”vastarinnan” ilmentymistä yhdellä kymmenestä internointileiristä (Heart Mountain Wyomingin osavaltiossa). Tutkiakseni erilaisia yksilön ja yhteisön assimilaation, lojaalisuuden ja vastarinnan tapoja ja kerroksia olen luonut dynaamisen verkostomallin, joka kuvastaa Heart Mountainin japanilaisamerikkalaisen yhteisön verkostojen rakenteita ja muutoksia. Dynaaminen verkostomalli perustuu historialliseen big dataan ja verkostoanalyysiin, mutta siinä hyödynnetään myös perinteisiä historiallisia aineistoja ja menetelmiä. Käytän päiväkirjoja, kirjeitä ja suullisia kertomuksia tukemaan tuloksiani. Tämänkaltainen työ on uutta humanistisilla aloilla ja historiallisten yhteisöjen tutkimuksessa. Erityisesti luomani multimodaaliset verkostot, jotka kuvaavat ihmisten ja organisaatioiden välisiä sekä organisaatioiden keskinäisiä suhteita pelkästään yksilön välisten suhteiden sijaan, tekevät työstäni merkittävän. Tietojoukkojen perusteella loin neljä multimodaalista alaverkostoa, jotka kuvaavat erilaisten toimijoiden välisiä suhteita. Nämä alaverkostot ovat hallinnollis-poliittinen, työ-, sosiaalinen ja geospatiaalinen (maantieteellinen) verkosto. Jokainen esittelee hieman erilaisen kuvan yhteisöstä, ja lopuksi kaikki kerrokset yhdistettiin integroiduksi verkostoksi, joka kattaa kaikki Heart Mountainin viralliset verkostot. Ne osoittavat eron sukupolvien (Japanissa syntyneet Isseit ovat suurelta osin erillään Yhdysvalloissa syntyneistä Niseistä) ja sukupuolten välillä, sekä sen, että koulutuksella oli usein merkittävä rooli siinä, ketkä saavuttivat vaikutusvaltaisen aseman yhteisössä. Koulutus oli keskeinen tekijä myös muuttoliikkeessä: ne, jotka lähtivät leireistä varhaisessa vaiheessa, olivat yleensä korkeasti koulutettuja tai lähtivät leiristä suorittaakseen yliopisto-opintoja. Pitkään on tunnustettu, että ei ole vain yhtä internointikokemusta mutta usein tutkimuksissa on eritelty vain muutama toisistaan eroava näkökanta. Verkostoanalyysin kautta tuli ilmeiseksi, että kontekstista riippuen niin yksilö kuin joukko ihmisiä saattaa näyttäytyä monessa eri valossa riippuen siitä, mitä verkostoa tarkastellaan. Tämä tutkimus osoittaa, että dynaamisen verkostoanalyysin yhdistäminen historiallisiin materiaaleihin voi olla erittäin tuottoisaa. Vaikka elämää Heart Mountainissa ei voi tiivistää yksin solmuihin ja linkkeihin, tutkimukseni yhdistettynä historiallisiin kuvauksiin, päiväkirjoihin ja elämäkertoihin parantaa ymmärrystämme tästä tärkeästä Yhdysvaltain historian ajanjaksosta, jonka kaiut kantautuvat nykypäivään asti.
Avainsanat: Pohjois-Amerikan tutkimus
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot