Households energy supply and the use of fuelwood in the Taita Hills, Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201311271
Title: Households energy supply and the use of fuelwood in the Taita Hills, Kenya
Author: Zschauer, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201311271
http://hdl.handle.net/10138/29517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: This study focuses on households energy consumption in the Taita Hills of South-East Kenya, especially on the use of fuelwood. The wood use habits are approached through the local women and families who represent the grass root level actors. The Taita Hills are known for their rich biodiversity. Areas of indigenous mountain rainforests play a crucial role as the water towers as well as being home for many indigenous plants and animals. However, the high population pressure, lack of cultivated land, poverty and different socio-political factors has led to a degradation and loss of biodiversity. The main energy source of households in the Taita Hills is still firewood, the use of which has effects on the environment as well as on people s health and time management. This vulnerability caused by biofuels is examined in two case study areas. Both of these areas are located near an indigenous forest boarder but are situated on different agro-ecological zones. The present methods and circumstances of collecting firewood are also compared to the situation 30 years ago, when the legislation allowed more extensive use of forest resources. This research is a qualitative study. The primary data was gathered during two field trips in the Taita Hills, in 2009 and 2010, by using interviews and various participatory methods. All together 50 households as well as different district authorities, non- governmental organizations workers and private persons, were interviewed. The study concludes that the availability of firewood in The Taita Hills has diminished. People have to collect firewood from further away and from smaller areas. This has also increased the time used for collecting wood for fuel. Use of firewood increases households vulnerability by raising the work-load of women in particular, and also by its affect on the environment and health. In addition, this energy supply requires larger economical contributions, while people have to more often resort to purchasing. This weakens the economic situation of families and lessens their opportunities to plan their future or make other investments. Many people are not aware of the effects of the use of wood for fuel. For them it is difficult to understand that traditions passed down through many generations can have harmful consequences. Also poverty, lack of political interest and the lack of co-operation between local actors prevents implementation of new energy practices. Alternative methods should be introduced in order to change current unsustainable energy modes. However this should be done with respect and by taking into account the special features of the Taita Hills area.Tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien energiankäyttöä Taita-vuorilla Kaakkois-Keniassa keskittyen erityisesti energiapuuhun. Puunkäyttötottumuksia lähestytään ruohonjuuritason toimijoiden eli paikallisten naisten ja perheiden kautta. Taita-vuorten luonto on tunnettu monimuotoisuudestaan. Sen jäljellä olevilla alkuperäisvuoristosademetsillä on tärkeä rooli vesitorneina, ja niissä tavataan useita kotoperäisiä kasvi- ja eläinlajeja. Väestönpaine, viljelymaan puute, köyhyys ja erilaiset sosiopoliittiset tekijät ovat kuitenkin johtaneet alueen arvokkaiden metsien pirstoutumiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Alueen kotitalouksien tärkein energianlähde on yhä polttopuu, jonka käyttö vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten terveyteen ja ajankäyttöön. Tätä polttopuun aiheuttamaa haavoittuvuutta tarkastellaan Taita-vuorilla kahdella esimerkkialueella, jotka molemmat sijaitsevat lähellä alkuperäisvuoristosademetsää, mutta sijoittuvat eri agroekologisille vyöhykkeille. Tämän hetkisen tilanteen lisäksi polttopuunkeruuta verrataan 30 vuoden takaiseen tilanteeseen, jonka aikainen metsälainsäädäntö salli laajemman alkuperäismetsien hyödyntämisen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja primääriaineiston keruussa käytettiin erilaisia haastatteluja ja osallistavia menetelmiä. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Taita-vuorilta alkuvuosina 2009 ja 2010. Kotitaloushaastatteluja suoritettiin yhteensä 50, minkä lisäksi haastateltiin. myös eri paikallisviranomaisia, järjestöjen edustajia ja yksityishenkilöitä. Tutkimuksessa todetaan, että energiapuun määrä on alueella vähentynyt. Puuta joudutaan keräämän yhä kauempaa ja pienemmiltä alueilta, mikä on kasvattanut keruuseen kuluvaa aikaa. Polttopuun käyttö lisää kotitalouksien haavoittuvuutta suurentaen erityisesti naisten työtaakkaa ja aiheuttaen ympäristö- ja terveyshaittoja. Tämän lisäksi energianhankinta vaatii kotitalouksilta yhä suurempia taloudellisia panostuksia, sillä polttopuiden vähentyessä energiapuunhankinnassa joudutaan yhä useammin turvautumaan ostamiseen. Tämä heikentää edelleen perheiden mahdollisuuksia tehdä investointeja tai suunnitella tulevaisuuttaan. Monet alueen asukkaista eivät tiedosta energiankäytön aiheuttamia ongelmia, eikä sukupolvia jatkuneita käytäntöjä osata kyseenalaistaa. Myös köyhyys ja poliittisen kiinnostuksen sekä paikallistoimijoiden yhteistyön puute hidastavat uusien käytäntöjen leviämistä. Vaihtoehtoisia energiamuotoja olisi pyrittävä ottamaan käyttöön, jotta kestämätöntä energiankäyttöä saataisiin muutettua. Tämän olisi kuitenkin tapahduttava huomioiden ja kunnioittaen alueen erityispiirteitä
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
househol.pdf 5.765Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record