Nuuksion kansallispuiston virkistyskäytön ohjaus ruuhkaisuuden kokemuksen näkökulmasta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201311273
Title: Nuuksion kansallispuiston virkistyskäytön ohjaus ruuhkaisuuden kokemuksen näkökulmasta
Author: Pietilä, Miisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201311273
http://hdl.handle.net/10138/29518
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nuuksio National Park is one of the most popular recreational areas in Finland. The park faces strong and constantly growing recreational pressure from Helsinki Metropolitan Area, which has led to crowding problems among park visitors during high season. The situation will become even more critical when Finnish Nature Centre Haltia will bee opened nearby the Park in 2013. This paper is one of the first ones in Finland that focuses on the experience of crowding in the context of outdoor recreation. Moreover, this paper has been influenced by North American research tradition. The purpose of this paper is to form action plans to minimize the experience of crowding in Nuuksio National Park. The paper proceeds according to recreational opportunity spectrum framework (ROS). First, it reviews what kind of social experience environments Nuuksio National Park has to offer from the perspective of crowding. Second, it explains what kind of social experiences different visitor groups wish to achieve. With the help of demand and supply information, this paper outlines how to manage park visitors in order to help them find the kind of recreational areas that offer social experiences according to their expectations. The paper was carried out as a quantitative survey-research. The primary data was collected in Nuuksio National Park during summer 2011. Data included 122 structured interviews directed to park visitors. The survey used visual research method and softGIS-method to measure both the experience of crowding as well as the parks visitors attitudes towards the amount of other recreational users. The paper also uses Nuuksio National Park visitor survey 2009 2010 as a secondary data. Both data were analyzed with statistical methods. The study shows that visitor concentration especially in Haukkalampi area and fireplaces nearby lead to extensive experience of crowding. Another main finding is that overnight visitors are more sensitive to the experience of crowding than other visitors. They were also proven to tolerate less other recreational users. As an action plan the paper recommends to divide visitor pressure more even between the different entrances of the park. The paper also recommends focusing on the sufficiency of fireplaces and campsites as well as profiling those for different user groups. In addition, it is important to create more realistic expectations of the amount of visitors among recreational users. An important action plan is also to focus on the education of park visitors, as this has a major effect on the experience of crowding.Nuuksion kansallispuisto on käyntimäärissä mitattuna yksi Suomen suosituimmista virkistysalueista. Pääkaupunkiseudun kasvava virkistyskäytön kysyntä on aiheuttanut puiston ajoittaisen ruuhkautumisen: alueen virkistyskäyttäjät kokevat tällä hetkellä liiallisen kävijämäärän puiston suurimmaksi häiriötekijäksi. Tässä tutkimuksessa pyritään varautumaan ennakoivasti vuonna 2013 avattavan Suomen luontokeskus Haltian aiheuttaman käyntimäärän kasvun sosiaalisiin vaikutuksiin, joista mielenkiinnon kohteena on ruuhkaisuuden kokemus. Tutkimus on yksi ensimmäisistä virkistysalueiden ruuhkaisuutta käsittelevistä suomalaisista tutkimuksista. Tutkimukseen vaikuttaa vahvasti pohjoisamerikkalainen 1960-luvulta alkanut positivistinen tutkimusperinne. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa virkistyskäytön ohjaustoimenpiteitä, joiden avulla ruuhkaisuuden kokemusta voidaan ehkäistä Nuuksion kansallispuistossa. Tavoitetta lähestytään virkistyskäytön suunnittelun viitekehyksen ROS-järjestelmän (recreational opportunity spectrum) avulla. Tutkimuksen aluksi kuvataan, millaisia sosiaalisia kokemusympäristöjä Nuuksion kansallispuisto ruuhkaisuuden kokemuksen näkökulmasta tarjoaa. Tämän jälkeen selvitetään, millaisia sosiaalisia kokemusympäristöjä eri kävijäryhmät kansallispuistosta hakevat. Kysynnän ja tarjonnan tarkasteluiden avulla muodostetaan lopuksi toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla puiston virkistyskäyttöä voitaisiin ohjata tehokkaasti ja kysyntälähtöisesti ruuhkaisuuden kokemuksen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena. Tutkimuksen primaariaineistona hyödynnettiin Nuuksion kansallispuiston alueelta kesällä 2011 kerättyä aineistoa, joka sisälsi 122 virkistyskäyttäjille suunnattua lomakehaastattelua. Ruuhkaisuutta ja kävijöiden suhtautumista muiden kävijöiden määrään mitattiin aineistossa normatiiviseen teoriaan nojaavan visuaalisen valokuvamenetelmän sekä kokemukselliseen paikkatietoon perustuvan pehmoGIS-menetelmän avulla. Sekundaariaineistona tutkimuksessa käytettiin Metsähallituksen lomaketutkimuksena toteuttamaa Nuuksion kansallispuiston kävijätutkimusta 2009 2010. Aineistoja analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkimus osoittaa, että Nuuksio kansallispuistossa kävijöiden alueellinen keskittyminen johtaa myös ruuhkaisuuden kokemuksen keskittymiseen erityisesti Haukkalammen lähistöllä sijaitsevien nuotiopaikkojen ympäristössä. Tutkimus tuo myös ilmi, että kansallispuistossa yöpyjät kokevat puiston muita herkemmin ruuhkaiseksi ja sietävät muita kävijäryhmiä huonommin muiden kävijöiden suurta määrää. Tutkimuksen mukaan Nuuksion kansallispuiston kävijäpainetta tulee pyrkiä jakamaan tasaisemmin kansallispuiston käytön keskittymäalueiden kesken. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota nuotiopaikkojen ja telttailualueiden kapasiteetin riittävyyteen ja näiden profilointiin eri kävijäryhmille. Ruuhkaisuuden kokemusta tulee myös pyrkiä ehkäisemään muokkaamalla kävijöiden ennakko-odotuksia ja vähentämällä kävijöiden häiritseväksi koettua käytöstä viestinnän avulla.
Discipline: Regionvetenskap
Regional Studies
Aluetiede (matkailumaantiede)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuuksion.pdf 3.599Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record