Adult spinal deformity. : Imaging, diagnostics and outcome.

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4867-4
Title: Adult spinal deformity. : Imaging, diagnostics and outcome.
Author: Kyrölä, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Ortopedia ja traumatologia
Doctoral Program in Clinical Research
Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-03-08
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4867-4
http://hdl.handle.net/10138/296432
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background Back pain originating from multiple spinal disorders is the leading cause of disability worldwide. Adult spinal deformity (ASD) is a complex three-dimensional entity of multiple anatomical and functional disorders and predisposes to decreased health-related quality of life (HRQoL). With rising life expectancy and a growing elderly population it is predicted that an increasing number of symptomatic ASD patients will need surgical treatment. It is noteworthy that the prevalence of different grades of ASD, impact on HRQoL and patient-reported outcome (PRO) of ASD surgery has not earlier been reported in the Finnish population. The aims of this study were to assess the reliability and repeatability of radiographic diagnostic imaging of ASD and to produce a culturally adapted and valid Finnish version of the Scoliosis Research Society (SRS) Questionnaire version 30 for spinal deformities. Thereafter the prevalence of ASD, applicability of a simplified version of the SRS-Schwab ASD classification and the Finnish SRS-30 were evaluated in a symptomatic adult patient cohort with prolonged degenerative spinal disorders. Finally, the long-term outcome, complications, patient satisfaction and predictive factors for poor outcome of ASD surgery, were investigated. Methods Over one year, a consecutive cohort of adult patients was recruited to Studies I-III after referral to the Central Hospital of Central Finland spine clinic due to prolonged degenerative spinal disease. 637 patients returned the completed HRQoL questionnaires and digital full spine radiographs were obtained. The radiographs of 49 patients were randomly selected for the reliability assessment, and a repeatability study of sagittal spinopelvic measurements with basic software tools was performed by three raters differing in their experience of image rating. The SRS-30 underwent translation and cross-cultural adaptation into Finnish and was subsequently validated and psychometrically tested among 274 patients. The SRS-Schwab ASD classification was graded and simplified dividing into mild, moderate and marked groups. The division was tested along with the Finnish SRS-30 questionnaire during evaluation of the prevalence and HRQoL of patients with sagittal malalignment among symptomatic adult patients with spinal degenerative disease but no pre-known deformity. The 79 patients in Study IV were operated during 2007-2016 in our clinic. The clinical and radiographic outcome, patient satisfaction, predictive factors for poor outcome and complications were analysed using the diagnostic tools renovated and tested in Studies I-III. Results The intra-and interrater reliability of the sagittal spinopelvic measurements proved reliable and repeatable with intraclass correlation coefficients (ICC) between 0.78-0.99 and standard error of measurement (SEM) of 0.80-6.2° or 2.2-5.8mm. Greater rater experience in performing the radiographic measurements decreases, and greater complexity of the measurement landmarks increases, intra- and inter-rater bias. The reproducibility and internal consistency (ICC 0.905, SEM 0.17, Cronbach α 0.885) of the Finnish version of the SRS-30 was good. The SRS-30 had discriminative validity in the pain, self-image and satisfaction with management domains compared with other questionnaires. A statistically significant difference between the moderate and marked deformity groups in the SRS-30 domains of function/activity (p=0.022) and self-image/appearance (p=0.016) was found. Of the 637 patients in the consecutive cohort, 25% had moderate and 11% marked spinal deformities. The patients with marked deformity were significantly older, more overweight and more physically inactive than the others in the study population. The 3-class categorization of the SRS-Schwab ASD classification determined well the severity of sagittal deformity and concomitant loss of function, activity (p=0.004), and self-image/appearance (p=0.030) measured with the SRS-30, and disability with the ODI (p=0.033). ASD operation decreased disability (ODI) and pain (VAS) significantly (p=0.001). Postoperative improvement in radiographic sagittal parameters was significant and maintained at 4-5 years of follow-up (p≤0.001). The mechanical failure of instrumentation of bone resulted in reoperation risk of 13.9% within the first and 29.8% during the 5-year follow-up. According to SRS-30, 49 (62.0%) patients were satisfied or very satisfied with the treatment and 57 (72.1%) would have the same operation again. Depression predicted poor outcome with an odds ratio of 6.97 (p=0.018). Conclusions The study comprised an unselected consecutive cohort of adult patients with prolonged degenerative spinal diseases, and thus the results can be generalized. Rater experience had a positive influence on the otherwise good reliability and repeatability of the spinopelvic measurements taken from full spine radiographs. The deformity-specific Finnish SRS-30 translation proved reliable and valid among the study cohort. The simplified categories of the SRS-Schwab ASD classification can detect different grades of deformity and related loss of HRQoL. Long-term radiographic and patient-reported clinical outcomes after the ASD surgery remained significantly better than preoperative scores. Risk for reoperation was highest during the first postoperative year. However good patient satisfaction and outcomes could be achieved irrespective of adverse effects. Depression was the only significant predictive factor for poor outcome after ASD surgery. Keywords: adult spinal deformity, ASD, scoliosis, kyphosis, full-spine radiograph, reliability, repeatability, validation, outcome, health-related quality of life, Scoliosis Research Society questionnaire 30, SRS-30, SRS-Schwab ASD classification, spine surgery, pelvic incidence, pelvic tilt, sagittal vertical axis, lumbar lordosis, thoracic kyphosisTausta Eri syistä johtuva selkäkipu on johtava toimintakykyhaitan aiheuttaja maailmassa. Aikuisen selän ryhtimuutos on anatomisten ja toiminnallisten muutosten aiheuttama kompleksi kolmiulotteinen kokonaisuus joka on yhteydessä heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQoL). Rappeutumaan liittyvät ryhtimuutokset lisääntyvät iän mukana. Kasvanut eliniän odote ja iäkäs väestö ennustavat myös selän ryhtihäiriöiden kirurgisen hoidon tarpeen kasvua. Eri asteisten ryhtihäiriöiden esiintyvyyttä, vaikutusta elämänlaatuun tai leikkaushoidon tuloksia Suomessa ei ole aiemmin julkaistu. Myös suomenkielinen nimikkeistö kuvaamaan ryhtivirheitä on vakiintumatonta. Tutkimuksen tavoite oli tutkia koko rangan röntgenkuvasta mitattujen etu-takasuunnnan sagittaalista ryhtihäiriötä kuvaavien muuttujien luotettavuutta ja toistettavuutta sekä tuottaa suomalaisille rangan ryhtihäiriöpotilaille sovitettu pätevä tulosmittari: Scoliosis Research Society (SRS) kysely versio 30. Jatkossa tutkittiin selän ryhtimuutosten esiintyvyyttä, yksinkertaistetun SRS-Schwab ryhtivirheluokittelun ja SRS-30 kyselyn soveltuvuutta aikuispotilailla, joilla oli pitkittynyt rappeutumaan liittyvä selkä-alaraajakipuoireisto. Lopuksi arvioitiin ryhtiä korjaavan kirurgian pitkäaikaistuloksia, komplikaatioita, potilastyytyväisyyttä ja leikkauksen tulosta ennustavia tekijöitä. Menetelmät Tutkimusjoukko osatöihin I-III kerättiin vuoden aikana Keski-Suomen keskussairaalan selkäyksikköön pitkittyneen rappeutuman aiheuttaman selkäkivun vuoksi lähetetyistä 874 potilaan joukosta. 637 potilasta täytti hyväksytysti kaikki kyselylomakkeet ja heistä otettiin koko rangan röntgenkuva. Sagittaalisuunnan ranka-lantio-muuttujien mittausten luotettavuus ja toistettavuus röntgenohjelman perustyökaluilla tutkittiin satunnaisista 49 kuvasta kolmen eri kokemuksen omaavan mittaajan toimesta. SRS-30 suomenkielinen käännös vahvistettiin päteväksi ja testattiin psykometrisesti 274 potilaalla. SRS-Schwab ryhtivirheluokittelu pisteytettiin ja yksinkertaistettiin jakamalla lieviin, kohtalaisiin ja vaikeisiin ryhmiin. Ryhmät testattiin SRS-30 kyselyn rinnalla potilasjoukossa jonka ryhtihäiriöiden määrää ja vaikutusta arvioitiin osatyössä III. Keski-Suomen keskussairaalassa 2007-2016 leikattujen 79 selän ryhtihäiriöpotilaan kliininen ja kuvantamistulos, potilastyytyväisyys ja huonoa tulosta ennustavat tekijät analysoitiin osatyössä IV. Tulokset Sagittaalisten lantio-rankamuuttujien mittausten luotettavuus ja toistettavuus osoittautui hyväksi (toistettavuuskertoimet ICC 0.78-0.99, mittauksen keskivirhe SEM 0.80-6.2° tai 2.2-5.8 mm välillä). Mittaajan kokemus vähensi ja lukuisat, vaikeasti tunnistettavat maamerkit röntgenkuvassa lisäsivät mittausten välistä virhettä. Suomenkielisen SRS-30 kyselyn toistettavuus ja sisäinen yhtenevyys olivat hyvät (ICC 0.905, SEM 0.17, Cronbach α 0.885). SRS-30 oli pätevä erottelemaan kipua, minäkuvaa ja tyytyväisyyttä hoitoon suhteessa vertailumittareihin. Kohtalaista ja vaikeaa ryhtihäiriötä sairastavien SRS-30 toimintakyky (p=0.022) ja minäkuvaosioiden (p=0.016) välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Perättäisessä valikoimattomassa 637 aikuispotilaan tutkimusjoukossa 25 %:lla oli kohtalainen ja 11%:lla vaikea selän ryhtihäiriö. Vaikeaa ryhtihäiriötä sairastavat olivat vanhempia, lihavampia ja vähemmän fyysisesti aktiivisia kuin muu tutkimusjoukko. Kolmiportainen SRS-Schwab-ryhtivirheluokitus erotteli hyvin potilaat ryhtihäiriön vaikeuden ja siihen liittyvän SRS-30 elämänlaatumittarin toimintakyvyn (p=0.004) ja minäkuvan (p=0.030) sekä Oswestryn toimintakymittarin tulosten (p=0.033) mukaan. Ryhtihäiriön leikkaushoito paransi merkitsevästi (p=0.001) toimintakykyä Oswestryn toimintakykymittarilla sekä vähensi selkä- ja alarajakipua kipujanalla mitattuna. Radiologiset lantio-selkämuuttujat paranivat leikkauksella merkitsevästi ja ero säilyi 4-5 vuoden seurannassa (p≤0.001). Luun tai instrumentaation pettäminen johti 13.9% uusintaleikkausriskiin ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä vuotena ja 29.8% riskiin viiden vuoden seurannassa. SRS-30 kysymysten perusteella 49(62%) potilaista oli tyytyväisiä leikkaukseen ja 57(72%) tulisi samassa tilanteessa leikkaukseen uudelleen. Depressio ennusti huonoa leikkaustulosta riskisuhteella 6.97(p=0.018). Johtopäätökset Tutkimusjoukko koostui perättäisistä, valikoimattomista aikuispotilaista, joilla oli pitkittynyt rappeutuman aiheuttama selkäsairaus ja tulos on siten yleistettävissä. Röntgenkuvan lukijan kokemus parantaa hyvää lantio-selkämuuttujien mittauksen luotettavuutta ja toistettavuutta erityisesti tarkasteltaessa useita ja vaikeasti määritettäviä maamerkkejä. Suomenkielinen SRS-30 kysely osoittautui luotettavaksi ja toistettavaksi tutkimusjoukossa. Kolmiportainen SRS-Schwab ryhtihäiriöluokitus erotteli hyvin ryhtivirheiden vaikeusasteet ja niihin liittyvän terveyshaitan. Pitkän ajan seurannassa radiologinen ja kliininen ryhtihäiriön leikkaustulos säilyi merkitsevästi lähtötilannetta parempana. Uusintaleikkauksen riski oli suurin ensimmäisen leikkauksenjälkeisen vuoden aikana. Kuitenkin suurin osa potilaista oli tyytyväisiä leikkaustulokseen komplikaatioista huolimatta. Masennus ennusti huonoa elämänlaatumittaritulosta ryhtihäiriöleikkauksen jälkeen. Avainsanat: aikuisen selän ryhtihäiriö, skolioosi, kyfoosi, koko rangan röntgenkuva, toistettavuus, luotettavuus, pätevyys, validointi, tulosmittari, toimintakyky, Scoliosis Research Society, SRS-30, SRS-Schwab luokitus, selkäkirurgia, lantion kiintokulma, lantion kallistuskulma, sagittaalinen pystyakseli, lannelordoosi
Subject: Lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ADULTSPI.pdf 15.55Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record