A Competent Parent, a Loving Professional : A Case Study of Foster Parenting in Russian Children’s Villages

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171057
Title: A Competent Parent, a Loving Professional : A Case Study of Foster Parenting in Russian Children’s Villages
Author: Hyppölä, Oona-Maaria; Hyppölä, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171057
http://hdl.handle.net/10138/296468
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Venäjän poliittinen johto ja yleinen mielipide ovat osoittaneet viime vuosina kasvavaa huolta lapsista ja perheistä, minkä kautta lapsi- ja perhepolitiikka on nostettu valtion poliittisen agendan kärkeen. Venäjän konservatiivinen hallitus on priorisoinut perinteisten perhearvojen sekä perheen yhteiskunnan perustana suojelun käynnistäen merkittäviä lasten hyvinvointia koskevia uudistuksia. Yksi valtion suurimmista kärkihankkeista on lastensuojelun deinstitutionalisaatio, jonka keskeisenä ideana on jokaisen lapsen oikeus perheeseen. Lastensuojelureformi pyrkii purkamaan Venäjän massiivisen lastenkotijärjestelmän ja kehittämään sijaishuoltoa korvaten lasten laitossijoituksen perhehoidon eri muodoilla, jolloin palvelujen tuottaminen ulkoistetaan laajalti yksityisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Yhtenä kolmannen sektorin tärkeimmistä sijaishuollon tuottajista toimivat niin sanotut lapsikylät. Nämä usein eri kansalaisjärjestöjen pyörittämät kylät ovat nimensä mukaisesti sijaisperheiden muodostamia kylämäisiä yhteisöjä, jotka tarjoavat perhehoitoa huostaanotetuille sekä orvoksi jääneille lapsille. Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii kartoittamaan sijaisvanhempien käsityksiä vanhemmuudesta venäläisissä lapsikylissä ja näin ollen valottamaan sijaishuollon kehitystä nyky-Venäjällä. Tapaustutkimuksemme tarkoituksena on myös tutkia missä ja miten alhaalta ylöspäin kumpuavat teemat vanhemmuudesta sekä Venäjän valtion ajamat perhekäsitykset risteävät. Laajemman kontekstin tutkimuksellemme muodostaa Venäjällä käynnissä oleva lastensuojelun deinstitutionalisaatio. Tutkimuksellisena viitekehyksenämme toimii sosiaalinen konstruktionismi, ja teemoittelevan sisällönanalyysin kautta pyrimme vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten sijaisvanhemmat hahmottavat vanhemmuuttaan venäläisten lapsikylien kontekstissa? Miten heidän perseptionsa risteävät valtion ajamien perhekäsitysten kanssa? Tutkimusaineistomme koostuu sijaisvanhempien ja lastensuojelun ammattilaisen kanssa tehdyistä fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluista. Haastatteluaineiston ovat keränneet kaksi muuta tutkijaa ‘Lapsen oikeus perheeseen: Lastensuojelun deinstitutionalisaatio Putinin Venäjällä’ -tutkimushankkeesta, johon tämäkin työ kuuluu, kuudessa eri venäläisessä lapsikylässä vuoden 2017 aikana. Tutkimustuloksemme osoittavat, että vanhemmuudella on useita samanaikaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään olevia muotoja, jolloin se on pitkälti syklinen prosessi sekä yhteisöllisesti rakennettu ja neuvoteltu kokemus lapsikylien sosiaalisessa kontekstissa. Lapsikylät ja niissä asuvat yksilöt eivät ole ainoastaan hoidon tuottajia, joiden tarkoituksena on ottaa palvelujen tuotantovastuuta itselleen julkiselta sektorilta, vaan nämä toimijat omaavat myös valtavan potentiaalin sekä arvokkaan ajatuspääoman sijaishuollon kehittäjinä Venäjällä. Tästä huolimatta Venäjän poliittinen kenttä näyttäytyy ambivalenttina, samanaikaisesti mahdollistavana ja rajoittavana, laatien poliittisia ohjelmia ja linjauksia, jotka ovat usein keskenään yhteen sovittamattomia tai ristiriitaisia. Kunnianhimoisten liberaalien tendenssien ja uudistusmielisen politiikan ohella näemme joukon illiberaaleja ja rajoittavia poliittisia sekä oikeudellisia prosesseja, jotka pitäytyvät autoritaarisen vallankäytön traditiossa ja näin ollen vaarantavat edistysmielisempien uudistusten pysyvän toteutumisen. Vaikka Venäjän konservatiivisen hallituksen perinteinen arvopohja ei itsessään vaali nyky-yhteiskunnan monimuotoisia perhesuhteita, lapsikylien edustamat perherakenteet osoittavat, että perheiden monimuotoisuus on osa tämän hetken todellisuutta Venäjällä – ja sijaisperheet yksi tämän todellisuuden kasvavista perhemuodoista.The 2010s have witnessed increasing political and public concern over child and family-related issues in Russia, with child welfare and family policy being elevated to the top of the state’s political agenda. The Russian conservative government has prioritised the protection of traditional family values and family as the mainstay of Russian society and thereupon introduced major policy and welfare reform programmes, one of which works towards deinstitutionalising the country’s entire child welfare system. Building upon the idea of every child’s right to a family, this child welfare reform aims at dismantling the existing system of institutional care for children, replacing placements in institutions with community and home-based, family-like forms of alternative care, including foster care. Service provider responsibilities are hence, being transferred from the state to private and third sector stakeholders operating in the field of child and family welfare. Among these agents providing alternative care are the so-called Children’s Villages. These Villages, as the name suggests, are largely NGO-run communities of foster families, caring for children left without parental care in a non-institutional setting. This thesis takes a range of Russian Children’s Villages as its case study in an attempt to investigate foster parents’ perceptions of parenting and thus shed light on the present-day development of the alternative care system in Russia. The aim is to bridge together bottom-up narratives and top-down political ideology via qualitative analysis of micro-level constructions of parenthood and government-promoted ideas on family. The ongoing process of deinstitutionalisation of child welfare in Russia provides the larger political context for our inquiry that fosters a social constructionist approach and, through thematic content analysis, seeks to answer the following research questions: How do foster parents perceive parenthood/parenting in the context of Russian Children’s Villages? How do their perceptions intersect with government-promoted ideas on family? The primary data consist of focus group and expert interviews with foster parents and child welfare professionals conducted on site in six Children’s Villages in Russia in 2017. The altogether nine interviews, with a total of 58 respondents have been conducted by two other researchers in the ‘A Child’s Right to a Family: Deinstitutionalisation of Child Welfare in Putin’s Russia’ research project that our thesis is also part of. Our findings suggest that parenting takes multiple, concurrent and reciprocal forms, whereby it is largely a cyclical process and a jointly constructed and negotiated experience in the social context of the Children’s Villages. The Villages and the individuals therein are not merely care deliverers assuming service provision responsibilities from the public sector, but they carry considerable innovate potential and valuable ideas on family and parenting vis-à-vis the desired development of systems of alternative care in today’s Russia. Yet, the political arena in Russia remains ambivalent, enabling and coercive at the same time, introducing policies that are often either contradictory or incompatible. Alongside ambitious liberal tendencies and reformist programmes we may observe illiberal and restrictive political and legislative processes that undermine the sustainable fruition of the more progressive reforms amid structures that hold onto authoritarian traditions. While the traditional value base of the conservative government fails to fully embrace the plurality of family systems in modern Russia, the family structures in the Children’s Villages demonstrate that family diversity is very much a contemporary reality in Russian society – and foster families one of its emerging forms.Начиная с 2010 г. в фокусе общественного внимания и внимания российского правительства оказались проблемы детей и семьи, при этом вопросы благополучия детей и семейной политики стали приоритетными политическими задачами государства. Правительство России уделяет приоритетное внимание сохранению традиционных семейных ценностей и защиту института семьи как основа российского общества. В связи с этим в сегодняшней России проходит крупномасштабная реформа политики государства по поддержке и защите семьи и детства, включая в себя деинституционализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основной идеей реформы является право каждого ребенка на семью. Таким образом, реформа направлена на перестройку существующей системы институционального ухода за детьми и вместе этого развитие семейных форм альтернативного ухода, включая приемную семью. На фоне этого процесса оказание социальных услуг передается от государства к частному и третьему секторам. К числу учреждений, обеспечивающих альтернативный уход, относятся так называемые Детские деревни. Детская деревня – это сообщество приемных семей. При анализе рассматривается российские Детские деревни в качестве кейс-стади. Цель исследования – провести расследование восприятий родительства приемных родителей, и таким образом, пролить свет на развитие одной из форм альтернативного ухода за детьми в современной России. При анализе сочетается подходы «сверху - вниз» и «снизу - вверх», когда путем качественного анализа конструкции родительства на локальном уровне сравниваются с государственными идеями о семье и политическими идеологами на высшем уровне. Продолжающийся процесс деинституционализации защиты детей в России обеспечивает более широкий политический контекст этого исследования, которое способствует социально-конструктивистский подход и посредством тематического анализа стремится ответить на следующие исследовательские вопросы: Как воспринимают родительство приемные родители в контексте российских Детских деревнях? Как эти восприятия пересекаются с идеями о семье правительственного уровня? Материал данного исследования состоит из интервью с фокусными группами приемных родителей и индивидуальными экспертами по социальной защите детей, проводимых в шести разных Детских деревнях в России в 2017 году. Всего девять интервью были проведены двумя другими исследователями в исследовательском проекте «Право ребенка на семью: деинституционализация системы обеспечения благосостояния детей в путинской России», частью которого является также это исследование. Результаты исследования показывают, что формы родительства множественные, параллельные и взаимодействующие. Следовательно, родительство является циклическим процессом и совместно построенной и согласованной деятельностью в социальном контексте Детских деревень. Эти Деревни и их жители не просто обеспечивают уход и берут на себя ответственность за предоставление услуг, но и имеют и значительный, инновационный потенциал и ценные идеи в отношении желанного развития систем альтернативного ухода за детьми в современной России. Однако, политическая обстановка в России остается двойственной – одновременно стимулирующей и принудительной, так как правительства проводит политику, которая часто является противоречивой и несовместимой. Наряду с амбициозными либеральными программами реформ существуют и нелиберальные, и ограничительные политические и законодательные процессы, которые подрывают устойчивость прогрессивных реформ на фоне структур, придерживающихся авторитарной традиции. В то время как традиционные консервативные ценности правительства не в полностью охватывают множественность семейных форм в нынешней России, семейные структуры в Детских деревнях демонстрируют, что разнообразие семей является современной реальностью в российском обществе, и приемные семьи – одна из его возникающих форм.
Subject: Alternative Care
Foster Care
Children’s Villages
Parenting
Deinstitutionalisation
Child Welfare
Family Policy
Family Values
Russia
sijaishuolto
sijaisperhehoito
lapsikylät
vanhemmuus
deinstitutionalisaatio
lastensuojelu
perhepolitiikka
perhearvot
Venäjä
альтернативный уход
приемная семья
Детские деревни
родительство
деинституциолизация
благополучие ребенка
семейная политика
семейные ценности
Россия
Subject (yso): sijaishuolto
sijaisperheet
lapsikylät
vanhemmuus
deinstitutionalisaatio
lastensuojelu
perhepolitiikka
perhearvot
Venäjän Federaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hyppola_Sosiaalityo.pdf 1.199Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record