Modet att bedöma själv : Det sociala arbetets handlingsutrymme inom det finländska mottagningssystemet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171058
Title: Modet att bedöma själv : Det sociala arbetets handlingsutrymme inom det finländska mottagningssystemet
Author: Annala, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171058
http://hdl.handle.net/10138/296469
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämän pro gradu -työn teema on sosiaalityön liikkumatila suomalaisessa vastaanottojärjestelmässä. Tutkimuskysymys, johon tutkielma pyrkii vastaamaan, on: millainen on sosiaalityön liikkumatila vastaanottojärjestelmässä? Tutkielma pyrkii selvittämään, millaista harkintaa sosiaalityöntekijät voivat käyttää Maahanmuuttoviraston asettaman tehtävänsä puitteissa. Tutkimuskysymysten käsittelyn ohella tutkielma valottaa lisäksi erityisen haavoittuvuuden ja erityisten tarpeiden käsitteitä. Keskeinen tutkimuskysymysten muotoilua inspiroinut teoria on Karen Healyn dynaaminen malli, joka kuvaa sosiaalityön liikkumatilan muotoutumista organisaatioiden ja sosiaalityöntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Empiirinen materiaali koostuu fokusryhmähaastattelusta, johon osallistui viisi vastaanottopalveluissa työskentelevää sosiaalityöntekijää kolmesta eri vastaanottokeskuksesta. Fokusryhmähaastattelun keskustelukysymykset koskivat sosiaalityön asemaa vastaanottojärjestelmässä, turvapaikanhakijoiden erityistä haavoittuvuutta ja erityistarpeita, sosiaalityöntekijöiden toimintavaihtoehtoja vaikeissa tilanteissa sekä kontrollia turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä sekä ryhmittelemällä aineistosta nousevia teemoja hermeneuttisen tutkimusotteen mukaisesti. Haastatteluaineiston perusteella voidaan esittää, että sosiaalityöntekijät ottavat muodollista tehtävänkuvaansa laajemman roolin tukeakseen erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Sosiaalityöntekijöiden erityistä aktiivisuuta oikeusturva- ja oikeusapukysymyksissä sekä organisaation linjausten joustavaa tulkintaa perustellaan erityisen haavoittuvaksi tulkittujen henkilöiden erityisillä tarpeilla. Lausunnot lapsen edusta ja erityisen haavoittuvan henkilön tilanteesta näyttävät olevan tärkeä elementti sosiaalityöntekijöiden liikkumatilan kannalta, sillä lausunnot tarjoavat sosiaalityöntekijöille väylän vaikuttaa turvapaikan tarpeen arviointiin. Sosiaalityön tehtävä vastaanottojärjestelmässä koetaan olevan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien edistäminen sekä puuttuminen epäoikeudenmukaisuuksiin, jotka aineistossa yhdistyvät puutteisiin turvapaikkaprosessien ja turvapaikkapäätösten laadussa. Tulokset tukevat sitä teesiä, että sosiaalityöntekijät voivat ammatillisen harkinnan avulla muuttaa organisaatioita, joissa työskentelevät. Ristiriitaisuudet organisaation antaman tehtävän sekä sosiaalityön ammattietiikan välillä, organisaation linjausten joustava tulkinta haavoittuvien ryhmien suojelemiseksi sekä ammatillisen kompetenssin merkitys valintatilanteissa ovat relevantteja kysymyksiä kaikessa sosiaalityössä, mutta vaikuttavat korostuvan turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkeen Suomen vastaanottopalveluissa tehtävään sosiaalityöhön haastateltujen sosiaalityöntekijöiden ja tutkimuksessa edustettuina olleiden organisaatioiden vähäisen määrän vuoksi.Temat för denna pro gradu-avhandling är det sociala arbetets handlingsutrymme inom det finländska mottagningssystemet. Forskningsfrågan som avhandlingen avser att svara på är: hurdant är det sociala arbetets handlingsutrymme inom mottagningssystemet? Studien strävar efter att utreda hurdana bedömningar socialarbetare kan göra inom det uppdrag som Migrationsverket har delegerat till dem. Avhandlingen syftar ytterligare till att skapa en uppfattning om det sociala arbetets ställning inom mottagningssystemet. Vid sidan av analysen av forskningsfrågorna diskuteras begreppen särskild utsatthet och särskilda behov. En central teori som har inspirerat formuleringen av forskningsfrågorna är Karen Healys dynamiska modell om hur det sociala arbetets handlingsutrymme utformas i ett samspel mellan organisationer och socialarbetare. Det empiriska materialet är inhämtat genom en fokusgruppsintervju med fem socialarbetare som jobbar inom mottagningstjänster på tre förläggningar. De diskussionsfrågor som ställdes för fokusgruppsintervjun handlade om det sociala arbetets ställning inom mottagningssystemet, särskild utsatthet och särskilda behov hos asylsökande, det sociala arbetets handlingsalternativ vid svåra situationer och kontroll i socialt arbete med asylsökande. Analysen av det transkriberade intervjumaterialet skedde genom kvalitativ innehållsanalys och sortering av temana i enlighet med en hermeneutisk forskningsmetod. På basis av intervjumaterialet kan det konstateras att socialarbetare tar en mer aktiv roll än vad deras formella uppdrag är när de vill skydda särskilt utsatta personer. En mer aktiv roll i rättssäkerhets- och rättshjälpsfrågor och flexibel tolkning av organisationens riktlinjer motiveras med särskilda behov hos personer som kan anses vara särskilt utsatta. Utlåtanden om barnets bästa och en utsatt persons situation verkar vara ett viktigt element för socialarbetarnas handlingsutrymme, eftersom utlåtanden erbjuder socialarbetarna ett verktyg att påverka utvärdering av asylbehov. Det sociala arbetets uppgift inom mottagningssystemet anses vara främjande av mänskliga och grundläggande rättigheter och ingripande i orättvisor, som i materialet relaterar till brister i asylutredningars och asylbesluts kvalitet. Resultaten bekräftar tesen om att socialarbetare genom professionella bedömningar kan påverka den organisation de arbetar i. Motstridigheter mellan en organisations uppdrag och det sociala arbetets yrkesetik, flexibel tolkning av organisationens riktlinjer i syfte att skydda utsatta grupper och yrkeskompetensens betydelse vid olika valsituationer är relevanta frågor i allt socialt arbete, men verkar framhävas i socialt arbete med asylsökande. Avhandlingens resultat är inte generaliserbara till allt socialt arbete inom det finländska mottagningssystemet på grund av att antalet intervjuade socialarbetare och involverade organisationer var litet.
Subject: Asylsökande
bedömningar
handlingsutrymme
mottagningssystem
mottagningstjänster
särskild utsatthet
särskilda behov
Erityinen haavoittuvuus
erityiset tarpeet
harkinta
liikkumatila
turvapaikanhakijat
vastaanottojärjestelmä
vastaanottopalvelut
Subject (yso): turvapaikanhakijat
vastaanottokeskukset
harkinta
sosiaalityö
sosiaalityöntekijät
haavoittuvuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Annala_Iiris_Pro_gradu_2018.pdf 261.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record