European Pact on Immigration and Asylum and the Stockholm Programme. Lines of consideration in recent EU immigration policies with a view to policy coherence for development

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Paikkala, Terhi
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703271862
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/29646
dc.description.abstract Immigration and asylum policies have become more central in the European Union and in its external relations over the last few years. This is a consequence of both increased politicisation of the issue, especially migration coming from developing countries, and of the changes in decision-making procedures brought along by core EU treaties furthering European integration. While most attention is usually paid to the consequences of migration in the countries of destination, the promoted migration patterns have also effects on the development of the countries of origin. This thesis examines by means of qualitative document analysis two recent, influential and debated immigration and asylum policy documents of the European Union, namely the European Pact on Immigration and Asylum (adopted in 2008) and the Stockholm Programme (adopted in 2009 for years 2010-2014). The purpose is to understand what kind of immigration and tools the policies are promoting and how coherent the policies are from development perspective. As the policies have raised critical commentaries from civil society, media, policy research institutes and other actors, these commentaries are also presented to illustrate the controversial topics. The policies are also put in their historical, procedural and immigration pattern contexts. The analytical framework for the thesis consists of policy, development and migration theories and concepts. Central in this regard are the functional imperatives theory, which explains the legitimacy sources of the policy themes and logics; the concept of policy coherence for development and findings in migration-development research, which help to review the coherence of the examined documents. This study has found four main lines of consideration in the examined documents: the policies are based on utilitarian, security, human rights and development considerations. The logics, issues, tools and commentaries on each of them are examined in detail. Not all of these lines bear the same weight in policies: for example security considerations, such as controlling irregular immigration, are presented as more important and contain more detailed policies in the examined policy documents than human rights or development considerations. These emphases derive both from the main legitimacy sources, or functional imperatives, as well as from current political and immigration trends, portrayed through the decision-making procedures and institutions. For example the European Pact on Immigration and Asylum was notably a contribution of the French EU Presidency, which is reflected also in its content. The European Union has committed itself to design and implement policies that are coherent with development objectives, such as the Millennium Development Goals. Also the examined documents restate this commitment, and suggest policies and tools that aim to build synergies between migration and development. While the suggested development tools are as such mostly a coherent contribution, the lack of emphasis on them and the migration patterns promoted, especially the desire for highly-skilled immigrants, can in some regards compromise the development objectives. en
dc.description.abstract Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka on noussut viime vuosina entistä enemmän Euroopan unionin ja sen ulkosuhteiden keskiöön. Tämä johtuu erityisesti kehitysmaista tulevan maahanmuuton enenevästä politisoitumisesta sekä EU:n päätöksentekojärjestelmään integraatioprosessin myötä tehdyistä muutoksista. Yleensä huomiota on kiinnitetty niihin vaikutuksiin, joita maahanmuutto aiheuttaa kohdemaissa, mutta muuttoliike ja sitä muokkaava politiikka vaikuttavat myös lähtömaiden kehitykseen. Tutkielmassa tarkastellaan laadullisen dokumenttianalyysin keinoin kahta viimeaikaista, vaikutusvaltaista ja kiisteltyäkin unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa käsittelevää poliittista asiakirjaa: vuonna 2008 hyväksyttyä Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta sekä vuonna 2009 hyväksyttyä Tukholman ohjelmaa vuosille 2010-2014. Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaista maahanmuuttoa ja käytännön toimia politiikassa edistetään ja kuinka johdonmukaista politiikka on kehitysnäkökulmasta. Tutkittavat poliittiset asiakirjat myös kirvoittivat kansalaisjärjestöiltä, tiedotusvälineiltä ja tutkijoilta varsin kriittisiä kannanottoja, joita tutkimuksessa käytetään kuvaamaan politiikan kiistanalaisia kysymyksiä. Politiikka liitetään myös aiempaan politiikkaan, päätöksentekomenetelmiin ja muuttoliikkeen muotoihin. Työssä on käytetty niin politiikan-, kehitys- kuin muuttoliiketutkimuksenkin teorioita ja käsitteitä. Politiikkaa ohjaavien teemojen tarkastelussa tärkein on maahanmuuttopolitiikan oikeutusperusteita kuvaava toiminnallisten välttämättömyyksien teoria (theory of functional imperatives). Johdonmukaisuuden arvioinnissa keskiössä ovat kehityspoliittisen johdonmukaisuuden käsite ja muuttoliikkeen ja kehityksen suhdetta koskevat tutkimukset. Tutkimuksessa tarkastellusta politiikasta nousi esiin neljä politiikkaa ohjaavaa teemaa: utilitaristinen, turvallisuus-, ihmisoikeus- ja kehitysajattelu. Näiden logiikka, pääasialliset aiheet, toiminnot ja teemoihin liittyvät kannanotot on esitelty työssä yksityiskohtaisesti. Osa ohjaavista teemoista painottuu politiikassa enemmän: esimerkiksi turvallisuusmietinnät, kuten sääntelemättömän muuttoliikkeen torjunta, on poliittisissa asiakirjoissa esitetty tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksiin tai kehitykseen liittyvät linjaukset. Oikeutusperusteiden lisäksi kulloinenkin maahanmuutto- ja poliittinen tilanne heijastuen päätöksentekorakenteiden ja toimielimien kautta vaikuttaa politiikan painotuksiin. Esimerkiksi Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus oli erityisesti Ranskan EU-puheenjohtajuuden tuotos, ja tämä näkyy myös sopimuksen sisällössä. Euroopan unioni on sitoutunut suunnittelemaan ja toteuttamaan politiikkaansa niin, että siinä otetaan johdonmukaisesti huomioon kehityslinjaukset, kuten vuosituhattavoitteet. Myös tutkitut asiakirjat ilmaisevat tämän sitoumuksen. Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus ja Tukholman ohjelma myös pyrkivät luomaan politiikkaa, joka tukisi muuttoliikkeen ja kehityksen positiivisia yhteisvaikutuksia. Ehdotetut kehitykseen tähtäävät toiminnot ovatkin enimmäkseen johdonmukaisia. Kuitenkin niiden käytännössä vähäinen painoarvo ja edistetyt maahanmuuton muodot, erityisesti koulutetun työvoiman houkutteleminen, voivat vaarantaa kehitystavoitteiden saavuttamisen. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject immigration policy en
dc.subject asylum policy en
dc.subject policy coherence for development en
dc.subject kehityspoliittinen johdonmukaisuus fi
dc.subject Tukholman ohjelma fi
dc.title European Pact on Immigration and Asylum and the Stockholm Programme. Lines of consideration in recent EU immigration policies with a view to policy coherence for development en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Development Studies en
dc.subject.discipline Kehitysmaatutkimus fi
dc.subject.discipline U-landsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703271862

Files in this item

Files Size Format View
Masters thesis_ ... la_final_incl abstract.pdf 772.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record