Kun valokuvaaja ja poliitikko kohtaavat : Suomalaispoliitikkojen visuaaliset representaatiot Sakari Piipon valokuvissa ja valtioneuvoston henkilökuvissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171078
Titel: Kun valokuvaaja ja poliitikko kohtaavat : Suomalaispoliitikkojen visuaaliset representaatiot Sakari Piipon valokuvissa ja valtioneuvoston henkilökuvissa
Författare: Markkanen, Kristiina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171078
http://hdl.handle.net/10138/296478
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstrakt: Vuonna 2016 valtioneuvoston kanslia halusi kieltää alaisuudessaan määräaikaisena valokuvaajana työskennellyttä Sakari Piippoa julkaisemasta valokuvakokoelmaa valtioneuvoston tiedotustilaisuuksista. Kuvissa poliitikot näyttäytyvät tutusta poikkeavassa valossa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten Piipon valokuvat ja valtioneuvoston avoimen kuvapankin henkilökuvat ilmentävät ja rikkovat perinteisiä visuaalisia tapoja representoida poliitikkoja. Tutkielman teoreettinen tausta koostuu politiikan medioitumisen ja visualisoitumisen, representaation ja imagon käsitteistä. Imagon yhteydessä sivutaan sosiologi Erving Goffmanin teoriaa itsensä esittämisestä sosiaalisella julki- ja tausta-alueella. Politiikan visualisoitumista ja visuaalisen imagon rakentumista on ilmiön laaja-alaisuudesta huolimatta tutkittu melko vähän. Tutkielma tarjoaa tieteelliseen keskusteluun uudenlaisen näkökulman tuoreen ja vähän tutkitun aineiston kautta. Tutkimusmenetelmänä sovelletaan semioottista kuva-analyysiä, jonka kautta perehdytään valokuvissa rakentuviin indeksisiin, ikonisiin ja symbolisiin representaatioihin. Aineisto on luokiteltu analyysissä kolmeen pääteemaan, joita esimerkkikuvat representoivat. Teemat ovat maskuliinisuus, työ ja todellisuus. Valokuvat ilmentävät suomalaisia poliitikkoja uskottavina kansan keulakuvina ja uupuneina asiantuntijoina sekä pyhimystä muistuttavina hahmoina ja tavallisina työntekijöinä. Heidät representoidaan osana sekä lavastettua ja hiottua että kiireistä ja riisuttua todellisuutta. Aineisto ilmentää politiikan medioitumista kahdella tavalla. Ensinnäkin se edustaa pyrkimyksiä rakentaa itsestä tietynlaista mediaseksikästä kuvaa pitkälti median hallitsemassa julkisuudessa. Toisaalta aineistossa tulee konkreettisesti esiin politiikan ja median riippuvaisuussuhde, jota ilman kumpikaan ammattikunta ei menestyisi. Yksittäistapauksena aineisto ilmentää politiikan visualisoitumista ja imagoa osoittamalla, että viimeistelty ja lavastettu kuva on riskittömämpi kuin viimeistelemätön ja lavastamaton, mutta se ei välttämättä tee kuvattavasta uskottavampaa. Ihmisten mielikuvat ovat vahvasti juurtuneita, ja liian tarkoituksenmukainen halu puuttua tai muokata mielikuvia voi kääntyä itseään vastaan. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että Sakari Piipon valokuvat tuovat tehokkaasti esiin valtioneuvoston kuvien ilmentämät perinteiset visuaaliset tehokeinot ja konventiot, joiden avulla poliitikkoja usein representoidaan: Piipon kuvissa nämä konventiot on hylätty. Laadullisena tapaustutkimuksena työn tulokset ja johtopäätökset eivät ole laajalti yleistettävissä. Aineisto ja sen analyysi kuitenkin tarjoavat esimerkin politiikan (ja kulttuurin) visualisoitumisen luomasta mahdollisuudesta vaihtoehtoisten narratiivien ja visuaalisten representaatioiden luomiseen. Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post