Kun valokuvaaja ja poliitikko kohtaavat : Suomalaispoliitikkojen visuaaliset representaatiot Sakari Piipon valokuvissa ja valtioneuvoston henkilökuvissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Markkanen, Kristiina
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201901171078
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/296478
dc.description.abstract Vuonna 2016 valtioneuvoston kanslia halusi kieltää alaisuudessaan määräaikaisena valokuvaajana työskennellyttä Sakari Piippoa julkaisemasta valokuvakokoelmaa valtioneuvoston tiedotustilaisuuksista. Kuvissa poliitikot näyttäytyvät tutusta poikkeavassa valossa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten Piipon valokuvat ja valtioneuvoston avoimen kuvapankin henkilökuvat ilmentävät ja rikkovat perinteisiä visuaalisia tapoja representoida poliitikkoja. Tutkielman teoreettinen tausta koostuu politiikan medioitumisen ja visualisoitumisen, representaation ja imagon käsitteistä. Imagon yhteydessä sivutaan sosiologi Erving Goffmanin teoriaa itsensä esittämisestä sosiaalisella julki- ja tausta-alueella. Politiikan visualisoitumista ja visuaalisen imagon rakentumista on ilmiön laaja-alaisuudesta huolimatta tutkittu melko vähän. Tutkielma tarjoaa tieteelliseen keskusteluun uudenlaisen näkökulman tuoreen ja vähän tutkitun aineiston kautta. Tutkimusmenetelmänä sovelletaan semioottista kuva-analyysiä, jonka kautta perehdytään valokuvissa rakentuviin indeksisiin, ikonisiin ja symbolisiin representaatioihin. Aineisto on luokiteltu analyysissä kolmeen pääteemaan, joita esimerkkikuvat representoivat. Teemat ovat maskuliinisuus, työ ja todellisuus. Valokuvat ilmentävät suomalaisia poliitikkoja uskottavina kansan keulakuvina ja uupuneina asiantuntijoina sekä pyhimystä muistuttavina hahmoina ja tavallisina työntekijöinä. Heidät representoidaan osana sekä lavastettua ja hiottua että kiireistä ja riisuttua todellisuutta. Aineisto ilmentää politiikan medioitumista kahdella tavalla. Ensinnäkin se edustaa pyrkimyksiä rakentaa itsestä tietynlaista mediaseksikästä kuvaa pitkälti median hallitsemassa julkisuudessa. Toisaalta aineistossa tulee konkreettisesti esiin politiikan ja median riippuvaisuussuhde, jota ilman kumpikaan ammattikunta ei menestyisi. Yksittäistapauksena aineisto ilmentää politiikan visualisoitumista ja imagoa osoittamalla, että viimeistelty ja lavastettu kuva on riskittömämpi kuin viimeistelemätön ja lavastamaton, mutta se ei välttämättä tee kuvattavasta uskottavampaa. Ihmisten mielikuvat ovat vahvasti juurtuneita, ja liian tarkoituksenmukainen halu puuttua tai muokata mielikuvia voi kääntyä itseään vastaan. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että Sakari Piipon valokuvat tuovat tehokkaasti esiin valtioneuvoston kuvien ilmentämät perinteiset visuaaliset tehokeinot ja konventiot, joiden avulla poliitikkoja usein representoidaan: Piipon kuvissa nämä konventiot on hylätty. Laadullisena tapaustutkimuksena työn tulokset ja johtopäätökset eivät ole laajalti yleistettävissä. Aineisto ja sen analyysi kuitenkin tarjoavat esimerkin politiikan (ja kulttuurin) visualisoitumisen luomasta mahdollisuudesta vaihtoehtoisten narratiivien ja visuaalisten representaatioiden luomiseen. 
 fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Kun valokuvaaja ja poliitikko kohtaavat : Suomalaispoliitikkojen visuaaliset representaatiot Sakari Piipon valokuvissa ja valtioneuvoston henkilökuvissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Viestintä fi
dc.subject.discipline Media and Communication Studies en
dc.subject.discipline Medier och kommunikation sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201901171078

Files in this item

Files Size Format View
Markkanen_Kristiina_Pro_gradu_2018.pdf 1.835Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record