Public procurement of innovation : Lessons learned from the procurement of comprehensive solution for pharmacy automation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171079
Title: Public procurement of innovation : Lessons learned from the procurement of comprehensive solution for pharmacy automation
Author: Turtonen, Arttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171079
http://hdl.handle.net/10138/296484
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Political Science, Administration and Organisations
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan innovatiivista julkista hankintaa ja sen käytäntöjä suomalaisella terveydenhuollon sektorilla. Innovatiivi-nen julkinen hankinta nähdään nykyään hyödyllisenä välineenä innovaatioiden edistämisessä ja siksi se on laajalti omaksuttu kysyntälähtöi-sen innovaatiopolitiikan työkaluna. Ottaen huomioon tämän hetkisen poliittisen kiinnostuksen innovatiivisia hankintoja kohtaan sekä aihetta koskevan vähäisen tutkimuksen, tutkielman tavoitteena on lisätä tietämystä innovatiivisista julkisista hankinnoista ja sen käytännöistä. Tutkielmassa tarkastellaan hankintatapausta, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala uudisti täysin lääkehuollon toimintansa. Hankinta koski lääkehuollon automaatioratkaisua. Tutkielmassa käytetään institutionaalista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan tarkastella organisaa-tiokohtaisten instituutioiden vaikutuksia innovatiivisen hankinnan lopputuloksiin. Tutkielman tavoitteena on vastata kysymyksiin, miten Kuopion yliopistollinen sairaala toteutti lääkehuollon automaatioratkaisun hankinnan, ja miten organisaatiokohtaiset instituutiot vaikuttivat hankintaprosessin olosuhteisiin ja lopputuloksiin. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Työn empiirinen materiaali koostuu asiantuntijahaastatteluista ja tapaukseen liittyvästä aineistomateriaalista. Aineistoa tarkastellaan laadullisen sisällönanalyysin avulla, jossa tutkielman teoreettista taustaa, innovatiivisista hankinnoista ja organisaatiokohtaisista instituutioista, hyödynnetään tulosten luokittelun perusteena. Luokittelun avulla saadaan kokonaisval-tainen käsitys hankintaprojektista ja hankinnan lopputulokseen vaikuttavista organisaatiokohtaisista instituutioista. Tutkielman tulokset osoittavat että Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkehuollon yksikkö toteutti innovatiivisen julkisen hankinnan, tavoit-teenaan parantaa lääke- ja potilasturvallisuutta sekä lisätä lääkehuollon tehokkuutta. Hankintaprojekti sisälsi innovaatioystävällisiä hankin-takäytäntöjä, jotka mahdollistivat innovatiivisen ratkaisun syntymisen. Hankinnan johdosta useita tuotteita kehitettiin ja kaupallistettiin. Kaikki kehitellyt tuotteet pitivät sisällään radikaalin innovaation piirteitä. Uusi lääkehuollon automaatioratkaisu on parantanut sairaalan lääkehuollon turvallisuutta sekä tehokkuutta. Hankinnan vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen koettiin haasteelliseksi. Haasteet liittyivät ensisijaisesti kykyyn mitata uuden järjestelmän lopullista tuottavuutta. Hankinnalla oli myös suoria innovaatiovaikutuksia toimittajalle, joka pystyi hankinnan kautta kehittämään ja kaupallistamaan useita tuotteita. Hankinta siten avasi yrityksen tuotteille uusia markkinoita. Tutkimus osoittaa, että julkinen hankinta kykenee edesauttamaan innovaatioiden syntymistä, vaikka innovaatioiden edistäminen itsessään ei olisi ensisijaisena hankinnan tavoitteena. Kuopion hankintatapaus korostaa ammattirajojen ylittävää yhteistyötä ja luottamusta oleellisina tekijöinä innovatiivisen julkisen hankinnan toimeenpanon onnistumisessa. Tutkimuksessa käytetty institutionaalinen lähestymistapa osoit-tautui toimivaksi teoreettiseksi näkökulmaksi tarkastella erilaisia vuorovaikutustekijöitä, jotka voivat kontekstista riippuen edistää tai estää innovatiivisen julkisen hankinnan lopputulosta.This thesis examines public procurement of innovation and its operationalization in the Finnish public health care sector. Public procure-ment is currently recognized as a suitable instrument to foster innovation and it is thus widely recognized as a tool for demand-driven innovation policies. By recognizing this political interest and the lack of established academic research about public procurement of innova-tion, the primary objective of this thesis is to add knowledge about the practices of public procurement of innovation. This thesis examines a single case study in which the Kuopio University Hospital’s pharmacy service unit procured a comprehensive solution for pharmacy auto-mation. The perspective of institutional approach is adopted in order to find out how organization-specific, endogenous institutions affect the conditions and the results of a public procurement of innovation. This thesis is set to answer how the procurement of the pharmacy service automation in Kuopio University Hospital was implemented and how endogenous institutions affected the outcome of the procurement process. This thesis is a qualitative research of a case study. The empirical data of this study consist of elite interviews and relevant documentation. Qualitative content analysis is applied in order to examine the empirical data and it utilizes the theoretical framework of public procurement of innovation and endogenous institutions respectively in order to provide suitable classifications for the results. The classifications provide a comprehensive description of the procurement project and endogenous institutional factors that affected the outcome of the procurement. The results indicate that the Kuopio University Hospital’s pharmacy service unit initiated a public procurement of innovation due to an intrinsic need to improve its patient safety and the efficiency of its pharmacy supply processes. The implementation of the project included innovation-friendly procurement practices that enabled development of an innovative solution. Multiple products were developed and com-mercialized as a result of the procurement. All of the products included elements of radical innovation. Utilizing the new pharmacy supply system, the Kuopio University Hospital’s pharmacy supply service has increased its efficiency and safety. The challenges identified re-garding the effects of the procurement related to the difficulty of measuring the real productivity of the new system. The procurement also had direct effects for the supplier as multiple products were developed and commercialized in the process. In addition, the procurement opened new markets for the company. The key findings of this thesis indicate that public procurement can spur innovation even if it is not the primary goal of the procurement. The Kuopio University Hospital case points out the importance of multi-professional collaboration and trust as crucial factors in public procure-ment of innovation practices. The perspective of institutional approach also proved to be a suitable theoretical framework in examining the conditions that could affect the success or the hindrances of the public procurement of innovation implementation.
Subject: public procurement
public procurement of innovation
institutions
supply of medicines
Kuopio University Hospital
julkiset hankinnat
innovatiiviset julkiset hankinnat
instituutiot
lääkehuolto
Kuopion yliopistollinen sairaala


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Turtonen_Arttu_Pro Gradu_2018.pdf 700.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record