Suomalaisten nuorten tulevaisuudenpelkoihin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset ja sosiodemografiset tekijät vuosina 1983-2007

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171070
Title: Suomalaisten nuorten tulevaisuudenpelkoihin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset ja sosiodemografiset tekijät vuosina 1983-2007
Author: Marttila, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171070
http://hdl.handle.net/10138/296487
Thesis level: master's thesis
Discipline: Talous- ja sosiaalihistoria
Economic and Social History
Ekonomisk och social historia
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten 12-18-vuotiaiden nuorten yhteiskunnan tulevaisuuteen liittyvien pelkojen sisältöä ja muutosta vuosina 1983-2007. Tutkimuksen aineistona toimii Nuorten terveystapatutkimuksessa nuorten pelkoja koskevaan kysymykseen saadut vastaukset vuosilta 1983, 1993 ja 2007 (n=14 802). Pelkojen yleisyyden ajallista muutosta tulkitaan tutkimuskauden yhteiskunnallista kontekstia vasten. Pelkojen esiintymisen vaihtelua eri ikäisten, eri sukupuolta edustavien ja eri sosioekonomisista taustoista tulevien nuorten välillä tutkitaan logistisen regression avulla. Tutkimuksen painopiste on nuorten yhteiskuntaan liittyvissä tulevaisuudenpeloissa. Aineistosta on tunnistettu aikaisemmassa tutkimuksessa viisi yhteiskuntaan liittyvää teemaa: sota ja terrorismi; ympäristökatastrofit; rikollisuus, väkivalta, pakolaisuus ja huumeet; yhteiskunnan kovenevat arvot sekä poliittis-taloudelliset muutokset. Näihin kategorioihin kuuluvien pelkojen yleisyyden vaihtelu johtui tutkimuskauden aikana tapahtuvista suurista yhteiskunnallisista muutoksista, mutta pelkoihin vaikuttivat myös pienemmät muutokset. Suurin muutos on sodan ja terrorismin pelon väheneminen 70 prosenttiyksiköllä koko tutkimuskauden aikana, mikä liittyy kylmän sodan aikakauden päättymiseen. 1990-luvun lama johti taas poliittis-taloudellisiin muutoksiin liittyvien pelkojen yleistymisenä. Lisäksi nuorten peloissa näkyivät esimerkiksi aids-tietoisuuden rantautuminen Suomeen sekä ympäristöhuolen herääminen. Pelkoihin vaikuttavista sosiodemografisista tekijöistä sukupuoli ja ikä vaikuttivat eniten pelkojen esiintymiseen logististen regressiomallien mukaan. Yhteiskunnallisten teemojen kohdalla ikä korreloi negatiivisesti pelon riskiin (odds). Vaikutuksen vahvuus pysyi melko tasaisena kaikkina tutkimusvuosina. Kaikkien kategorioiden kohdalla ikää ei voitu kuitenkaan testata tai sillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Sukupuolen merkitys pelon riskiin taas vaihteli tutkimusvuosina vahvuudeltaan ja joidenkin pelkojen kohdalla jopa suunnaltaan. Tämän oletetaan johtuvan sukupuoliroolien ja yhteiskunnallisen kontekstin välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä näkyy erityisesti sodan pelon kohdalla. Poikien sukupuolirooliin kuuluva suurempi kiinnostus sotaan vähensi sodan pelon riskiä tyttöihin verrattuna silloin, kun sodan uhka oli yhteiskunnassa korkealla. Kun sodan uhka yhteiskunnassa laski, poikien suurempi tietoisuus sodasta piti sodan teemat esillä heidän ajatuksissaan ja näin altisti pojat sodan pelolle. Sosioekonomisen taustan vaikutus pelkojen esiintyvyyteen oli pienempi. Yhteiskunnallisten pelkojen yleisyys väheni tutkimuskauden aikana. Aikaisemmassa tutkimuksessa tämän on tulkittu johtuvan myöhäismodernin yhteiskunnan riskien yksilöllistymisestä. Tässä tutkimuksessa yhteiskunnallisten pelkojen tarkastelun tulkitaan viittaavan siihen, että pelkojen yleisyydessä esiintyvä ajallinen vaihtelu on vahvasti yhteydessä ajankohtaisiin tapahtumiin ja keskustelunaiheisiin. Lisätutkimus nuorten peloista 2010-luvuilla antaisi lisätietoa yhteiskunnallisten pelkojen kasvusuunnasta. Eri pelkojen ajallisen vaihtelun liittyminen aiheeseen liittyvään ajankohtaiskeskusteluun ansaitsisi myös lisätarkastelua. Nuoret omaksuvat tietoa yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen uutisten ja muun median lisäksi kouluopetuksen kautta, ja nuorten pelkojen suhde opetuksessa läpikäytyihin teemoihin vaatisi lisähuomiota.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marttila_Elina_Pro_gradu_2018.pdf 947.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record