Kuviosujuvuus kaksoistehtäväinterferenssin ja työmuistikuormituksen arviointimenetelmänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211099
Title: Kuviosujuvuus kaksoistehtäväinterferenssin ja työmuistikuormituksen arviointimenetelmänä
Author: Vestvik, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211099
http://hdl.handle.net/10138/297692
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkkaavuuden jakaminen kahden osittain samoja tiedonkäsittelyn resursseja vaativan tehtävän välillä voidaan kokea haastavana niiden toisiaan häiritsevästä vaikutuksesta johtuen. Tämän niin kutsutun kaksoistehtäväinterferenssin ajatellaan syntyvän työmuistin kuormittumisesta, ja kaksoistehtäväparadigma onkin yleinen viitekehys työmuistitutkimuksessa. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kuviosujuvuustehtävän soveltuvuutta osaksi kaksoistehtävää. Tehtäväsuoriutumisen oletettiin heikkenevän, kun kuviosujuvuustehtävää tuli suorittaa samanaikaisesti toisen tehtävän kanssa. Tämän lisäksi tutkielmassa kartoitettiin kuvio- ja verbisujuvuustehtävien sekä prospektiivisen ajan arvioinnin yhtenevyysvaliditeettia vertailemalla näitä tehtäviä muihin kognitiivisiin arviointimenetelmiin. Oletuksena oli, että tehtävät korreloivat kohtalaisesti näiden menetelmien kanssa. Tutkielman otos koostui 29 vapaaehtoisesta suomenkielisestä yliopisto-opiskelijasta, jotka suorittivat kognitiivisten tehtävien sarjan. Kaksoistehtävinä toimivat kuviosujuvuus yhdessä verbisujuvuustehtävän kanssa ja kuviosujuvuus yhdessä prospektiivisen ajan arviointitehtävän kanssa. Kiinnostuksen kohteena olevien tehtävien lisäksi sarja sisälsi kielellisen sujuvuuden, prosessointinopeuden, kielellisen työmuistin, tarkkaavuuden sekä toiminnanohjauksen sujuvuuden arviointimenetelmiä. Kaksoistehtäväinterferenssin aiheuttama suoriutumisen heikkeneminen voitiin havaita kummassakin kaksoistehtävässä ja kussakin niiden osatehtävissä, mikä vastasi tutkielman oletuksia. Kuviosujuvuustehtävän osalta suurin häirintävaikutus voitiin havaita kuvioiden piirtämistä ja verbien luettelemista yhdistelevässä kaksoistehtävässä. Tässä tehtävässä suoriutumisen heikkeneminen voitiin nähdä selkeämpänä kuvioiden piirtämisessä kuin verbien luettelemisessa. Yhtenevyysvaliditeetin osalta ainoastaan verbisujuvuustehtävän havaittiin olevan yhteydessä kielelliseen sujuvuuteen, kielellisen työmuistiin ja prosessointinopeuteen. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että kuviosujuvuustehtävä osana kaksoistehtävää on hyödyllinen työkalu kaksoistehtäväinterferenssin ja työmuistikuormituksen ilmentämisessä.Dividing attention between two tasks can be challenging due to interference between the concurrent tasks. This dual-task interference is proposed to stem from working memory load, and thus dual-task paradigm is a widely used framework in working memory research. The present thesis aimed to investigate the suitability of figural fluency task as part of a dual-task. It was hypothesized that performance would decline when figural fluency task was performed together with another task. In addition, the convergent validity of figural and action (verb) fluency and prospective time estimation were examined through their connections with other cognitive measures. It was hypothesized that the tasks would correlate moderately with these measures. The sample consisted of 29 Finnish-speaking university students who volunteered to complete a series of cognitive tasks including two dual-tasks: figural fluency with action fluency and with time estimation, separately. In addition, tasks measuring verbal fluency, processing speed, verbal working memory, attention and the fluency of executive functions were administered. As was hypothesized, dual-task interference could be observed in both dual-tasks and in each dual-task subtask. Dual-task decrement in figural fluency was largest when performed together with action fluency. In addition, dual-task decrement was found to be more pronounced in figural fluency than in action fluency when performed together. Action fluency was the only test directly associated with measures of verbal fluency, verbal working memory and processing speed. According to the results, figural fluency as a dual-task subtask can be seen as a useful method in demonstrating dual-task interference and working memory load.
Subject: kuviosujuvuus
kaksoistehtäväparadigma
interferenssi
työmuisti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vestvik_Milla_pro_gradu_2018.pdf 696.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record