Kuvan ja tekstin vaikutus espanjan kielen sanojen oppimiseen ikääntyneillä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211102
Titel: Kuvan ja tekstin vaikutus espanjan kielen sanojen oppimiseen ikääntyneillä
Författare: Salonen, Inka
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901211102
http://hdl.handle.net/10138/297693
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Muistitoimintojen on todettu heikkenevän usein iän myötä. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää, miten iäkkäiden muistitoimintoja voidaan tukea. Eräänä vaihtoehtona on ehdotettu vieraan kielen opiskelua ja oppimista. Oppimistulokseen vaikuttaa erilaisia tekijöitä, joista yksi on mahdollisesti se, missä muodossa opeteltavat sanat esitetään. Sanojen oppimisen yhteydessä esitetyt kuvat muistetaan yleensä tekstiesityksiä paremmin, kuten nuorten vieraan kielen oppimisen tutkimuksissa on todettu. Ikääntyneiden osalta asiaa ei ole vielä tutkittu, joten tämä tutkimus perehtyy siihen, voidaanko myös heidän vieraan kielen sanojen oppimista tehostaa kuvan avulla ja näin saavuttaa pitkäkestoinen oppimistulos. Tutkimusta varten rekrytoitiin 30 suomenkielistä henkilöä (22 naista ja 8 miestä, 61 – 75 vuotta, ikäkeskiarvo 67 vuotta), jotka opiskelivat espanjan kielen sanoja 15 päivän ajan. Osallistujat jaettiin kahteen koeryhmään, joista toisella (kuvaryhmä) sanaesitysten ohessa oli sanaan liittyvä kuva ja toisella (tekstiryhmä) tekstiesitys. Pitkäkestoista oppimista tutkittiin kahdella opiskelujakson jälkeen suoritetulla sanakokeella; ensimmäinen heti jakson jälkeen ja toinen viikko sen jälkeen. Molemmat sanakoetulokset olivat kuvaryhmällä merkitsevästi parempia kuin tekstiryhmällä. Näin voidaan todeta, että myös ikääntyvien joukossa kuva tehostaa tekstiesitystä enemmän vieraan kielen oppimista ja että oppimistulokset ovat myös pitkäkestoisia. Tämä tutkimustulos antaa hyödyllistä tietoa sekä opetusmateriaaleja suunnitteleville että iäkkäille vieraan kielen opiskelusta ja oppimisesta kiinnostuneille henkilöille.It is typical that memory performance decreases during normal aging. For this reason it is important to understand how to support memory functions of older adults. One proposed solution is foreign language studying and learning. Several factors affect the learning results in foreign language learning. One factor may be the presentation mode of the words being memorised. While memorising vocabulary, picture presentation is usually remembered better than textual presentation, as has been shown in studies of foreign language learning among younger students. This topic has not previously been studied in older adults, so this thesis work investigates whether foreign language learning in older adults can be intensified by using pictures and whether the learning results are long-lasting. The subjects in this study were 30 Finnish native speakers (22 women and 8 men, aged 61 to 75, mean age of 67). The subjects studied Spanish words for 15 days. The subjects were divided into two groups. For one group (the picture group), the word representation contained picture and for the other group (the text group), textual presentation. Long-lasting learning results were studied by two vocabulary tests. The first test was held immediately after the study period and the second test a week thereafter. The picture group achieved better results in both vocabulary tests compared to the results of the text group. The conclusion is that picture representation intensifies foreign language learning more than textual presentation in older adults and the learning results are long-lasting. This research result is useful for those who are planning learning materials and also for older adults interested in studying and learning foreign languages.
Subject: kaksoiskoodausteoria
kuvan paremmuusvaikutus
vieraan kielen oppiminen
ikääntyneet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post