Niukkaenergisen ruokavalion laihdutustuloksia ennustavia tekijöitä henkilöillä, joilla on kohonnut tyypin II diabetesriski

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231151
Title: Niukkaenergisen ruokavalion laihdutustuloksia ennustavia tekijöitä henkilöillä, joilla on kohonnut tyypin II diabetesriski
Author: Ekholm, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231151
http://hdl.handle.net/10138/298309
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Johdanto: Ylipainosta ja lihavuudesta on tullut merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma aiheuttaen vuosittain miljoonien ihmisten sairastumisen ja kuoleman.Tietoa on paljon ylipainon ehkäisystä ja laihduttamisesta, mutta ylipainon torjuminen ja siitä eroon pääseminen on käytännössä osoittautunut hyvin haasteelliseksi. Tietämys yksilöiden välisistä laihdutuksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on edelleen epätäydellistä. Psykologisten tekijöiden kuten stressin ja syömisen hallintaan liittyvien syömiskäyttäytymispiirteiden yhteydestä painoon tiedetään jonkin verran, mutta niiden yhteys laihdutuksen onnistumiseen on jokseenkin epäselvää. Tavoitteet: Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää koetun stressin ja psykologisten syömiskäyttäytymispiirteiden (tietoinen syömisen rajoittaminen, kontrolloimaton syöminen ja alttius nälän tunteelle) yhteys kahdeksan viikkoa kestävän niukkaenergisen ruokavalion laihdutustuloksiin henkilöillä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Toissijaisena tarkastelun kohteena oli laihdutusjaksoa edeltävän ruokavalion ravitsemuksellisen laadun, sekä iän, sukupuolen, kehonkoostumuksen ja BMI:n yhteys laihdutustuloksiin. Aineisto ja menetelmät: Tutkimus perustui kansainvälisen PREVIEW-tutkimuksen suomalaiseen aineistoon ja sen kahdeksan viikkoa kestäneeseen niukkaenergiseen laihdutusjaksoon. Tutkittavina oli 260 henkilöä, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tutkittavien koettua stressiä mitattiin PSS- ja psykologisia syömiskäyttäytymispiirteitä TFEQ-kyselylomakkeella. Laihdutusta edeltävän ruokavalion ravitsemuksellista laatua arvioitiin neljän päivän ruokapäiväkirjojen perusteella (n=79). Ruokapäiväkirjat tallennettiin AivoDiet-tallennusohjelmalla (Aivo Finland Oy, Turku, Suomi). Aineisto analysoitiin SPSS-tilastonhallintaohjelmalla (IBM SPSS Statistics 24). Riippumattomien ryhmien t-testiä käytettiin tarkastellessa kahden ryhmän välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja. Yksisuuntaista varianssianalyysiä käytettiin tarkastellessa BMI-luokkien välisiä tilastollisia eroja. Tarkastellessa samanaikaisesti useampia luokiteltuja muuttujia käytettiin monisuuntaista varianssianalyysiä. Laihdutusta edeltävän ruokavalion ravitsemuksellista laatua tarkasteltiin energiavakioidulla residuaalimenetelmällä. Muuttujien yhteyttä laihdutustuloksiin tarkasteltiin Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimilla. Tulokset: Syömisen tietoisella rajoittamisella oli käänteinen yhteys laihdutettuun painoon (p<0,001). Lähtötilanteen BMI ja vyötärönympärys olivat positiivisesti yhteydessä laihdutettuun painoon (p<0,001). Iällä oli käänteinen yhteys laihdutettuun painoon (p=0,047) ja rasvaprosentilla oli käänteinen yhteys laihdutusprosenttiin (p<0,001). Muilla psykologisilla tai fysilogisilla tekijöillä ei havaittu yhteyttä laihdutustuloksiin. Laihdutusjaksoa edeltävällä ravintoaineiden saannilla ei ollut yhteyttä laihdutettuun painoon tai laihdutusprosenttiin. Laihdutusjaksoa edeltävällä energian saannilla oli positiivinen yhteys laihdutettuun painoon (p=0,003). Johtopäätökset: Niukkaenergisen ruokavalion laihdutustulosten isoa vaihtelua ei ole mahdollista selittää tämän maisterintutkielman tuloksilla. Niukkaenergisen ruokavalion käytännön toteuttamisen eroavuudet tutkittavien kesken ovat saattaneet vaikuttaa olennaisestikin tuloksiin. Henkilökohtaiset biologiset tekijät kuten erot perimässä ja suolistomikrobistossa ovat voineet vaikuttaa laihdutustulosten vaihteluun. Jotta olisi mahdollista tehdä selkeämpiä johtopäätöksiä koetun stressin ja psykologisten syömiskäyttäytymispiirteiden, fysiologisten tekijöiden sekä laihdutusjaksoa edeltävän ravintoaineiden saannin yhteyksistä niukkaenergisen ruokavalion aikaiseen laihdutuksen onnistumiseen, tarvitaan aiheesta enemmän tutkimuksia, ja myös sellaisia, joissa tutkitaan lähtötilanteessa terveitä henkilöitä.Background: Overweight and obesity are major global health concerns causing millions of annual deaths worldwide. Although there is much knowledge of preventing overweight and losing weight, these are proven to be extremely challenging in practice. The knowledge of differences in weight loss success between individuals is still incomplete. The association between psychological factors such as stress and eating behaviour aspects and weight is quite well known but the association between these psychological factors and successful weight loss is somewhat incomplete. Aim: The primary aim of this study was to examine the association between stress and psychological eating behaviour aspects (cognitive restraint, disinhibition and hunger) and weight loss results during an eight week low calorie diet among persons with an elevated type 2 diabetes risk. The secondary aim was to examine the association between the quality of food intake prior to weight loss, age, gender, body composition and BMI and weight loss results. Methods: This study was based on the internationsl PREVIEW study’s Finnish material and the PREVIEW study’s eight week low calorie diet phase. The participants (n=260) had an elevated type 2 diabetes risk. Perceived stress was assessed with the PSS and psychological eating behaviour with the TFEQ questionnaires. The quality of nutrient intake was assessed using four days food diaries (n=79). The nutrient intake was assessed with the Aivo Diet recording program (Aivo Finland Oy, Turku, Finland). Statistical analyses were performed with the IBM SPSS Statistics 24 program. The independent samples t-test was used analysing statistically significant differences between two groups. One-way analysis of variance was used examining differences between BMI classes. When examining several classified factors together two-way analysis of variance was used. Nutrient intakes prior to weight loss were assessed with the energy adjusted residual method. The association between variables and weight loss results were examined with Pearson and Spearman correlation coefficients. Results: Cognitive restraint was negatively associated with lost weight (p<0,001). Baseline BMI and waist circumference was positively associated with lost weight (p<0,001). Age was negatively associated with lost weight (p=0,047) and fat percentage was negatively associated with weight loss percentage (p<0,001). There were no association between the other psychological or physiological factors and weight loss. Nutrient intake prior to weight loss was not associated with lost weight or weight loss percentage. Energy intake prior to weight loss was positively associated with lost weight (p=0,003). Conclusions: The results of this study do not explain the great variation in lost weight during the eight week low calorie diet. Individual differences in realisation of the diet may be a fundamental explanation to the variation. Differences in personal biological factors such as genetics and gut microbiota might also explain the variations. In order to make more distinct conclusions concerning the association between stress and psychological eating behaviours, physiological factors and nutrient intake prior to weight loss and weight loss during low calorie diets requires more research.
Subject: niukkanenerginen ruokavalio
ylipaino
lihavuus
laihdutus
stressi
syömisen hallinta
tietoinen syömisen rajoittaminen
kontrolloimaton syöminen
alttius nälän tunteelle


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ekholm_Linda_Pro_gradu_2018.pdf 1.484Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record