Monilukutaito alkuopetuksessa : Haastattelututkimus luokanopettajien tavoista edistää lasten monilukutaitoa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241163
Title: Monilukutaito alkuopetuksessa : Haastattelututkimus luokanopettajien tavoista edistää lasten monilukutaitoa
Author: Kangas, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241163
http://hdl.handle.net/10138/298372
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Monilukutaito on tuotu osaksi uusinta opetussuunnitelmaa (2014). Monilukutaidon opetuksella halutaan vastata muuttuvan maailman tarpeisiin, sillä tietoa on saatavilla yhä enemmän ja eri muodoissa, jolloin tarvitaan osaamista erilaisten tekstien hallintaan. Monilukutaidon opetuksella halutaan tukea lasten kasvamista aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaista monilukutaidon opetus käytännössä on alkuopetuksen luokilla. Tutkimusaihe syntyi halusta ymmärtää monilukutaidon laajaa käsitettä ja kehittää omaa osaamista ja ymmärrystä monilukutaidon opeuksessa. Tutki-muksessa kerätään tietoa siitä, miten alkuopetuksen opettajat määrittelevät monilukutaidon käsitteen ja miten he edistävät oppilaidensa monilukutaidon kehittymistä luokassaan. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei juurikaan ole. Tämä tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluina ja haastattelut suoritettiin pareittain. Tutkimukseen osallistui kuusi alkuopetuksen opettajaa kahdesta eri koulusta. Kaikki opettajat tulivat kouluista, jotka olivat mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -kehittämisohjelmassa. Opettajista kolme oli ensimmäisen luokan opettajia ja kolme toisen luokan opettajia. Aineisto analysoitiin Atlas.ti 8.0 -ohjelmalla aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Aineistosta nousi esiin neljä pääluokkaa: käsitys monilukutaidosta, miten opettajat opettivat monilukutaitoa luokassaan, opettajuuden kehittyminen ja monilukutaidon opetuksen rajoitteet. Tutkimuksen opettajat määrittelivät monilukutaitoa ainoastaan tekstien tulkitsemisena. Monilukutaidon opetus puolestaan painottui kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen. Tässä tutkimuksessa monilukutaidon opetus ei näkynyt kaikissa oppianeissa. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitykset monilukutaidosta olivat suppeita, mikä heijastui heidän kapea-alaiseen monilukutaidon opetukseensa. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa monilukutaidon käsitteen olevan vaikea ja korostaa opettajankoulutuksen olevan tärkeässä asemassa, takaamassa monilukutaidon laadukasta opetusta.Multiliteracies is a part of the newest Finnish national curriculum (2014). In the changing world of today, where more and more information is available in various forms, there is a need for the knowledge to work with a variety of texts. Thus, the purpose of teaching multiliteracies is to respond to these new challenges and to support children’s growth to become active members of the society. The aim of this study is to gain knowledge of teaching multiliteracies at the beginning of primary education. The idea rose from the need to understand the wide concept of multiliteracies and to improve my own knowledge and understanding of how the concept is being taught. The study gathers information on how teachers define multiliteracies at the beginning of primary education and how they improve the development of their students’ multiliteracies. There is very little prior research on this topic. This study is a qualitative research and the data was collected through semi-structured interviews, which were done in pairs. The participants comprised of three first grade and three second grade primary school teachers, who worked at schools that participated in The Joy of Learning Multiliteracies -development program, supported by the Finnish Ministry of Education and Culture. The data was analysed with Atlas.ti 8.0 program as data-driven content analysis. Four main categories rose from the data: the notion of multiliteracies, how the participants taught multiliteracies in class and the development and restrictions of teaching multiliteracies. The teachers defined multiliteracies merely as interpretation of texts. Furthermore, the emphasis of their teaching of multiliteracies focused on producing and interpreting written and spoken texts. Moreover, the concept was not a part of their overall teaching. That said, the participants’ definition of multiliteracies was narrow, which further reflected to their narrow way of teaching. Overall, the study shows that multiliteracies is a difficult concept and highlights that the education of teachers has an important role in securing high quality teaching of multiliteracies.
Subject: Monilukutaito
multiliteracies
monilukutaidon pedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record