"Ihan tavallista arkee" : Työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241177
Title: "Ihan tavallista arkee" : Työn ja koulutuksen ulkopuoleisten nuorten toimijuudesta ja toimintavalmiuksista
Author: Ahonen-Walker, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241177
http://hdl.handle.net/10138/298376
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Nykyinen julkinen keskustelu nuorten syrjäytymisvaarasta tai NEET-nuorista tavoittaa huonosti sitä moninaisuutta, jossa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella nuoret elämäänsä elävät. Olen kiinnostunut nuorten piiloon jäävästä arjesta, heidän toimijuudestaan ja toimintavalmiuksista. Tutkimuskysymyksikseni tarkentuivat 1) miten nuoret rakentavat omaäänistä elämäntarinaansa, 2) millaiseksi nuorten toimijuus hahmottuu omaäänisten elä-mäntarinoiden valossa ja 3) kuinka erilaiset toimintavalmiudet avaavat ja rajaavat nuorten elämänpiiriä. Menetelmät. Tutkielmani toimintakentäksi valitsin nuorten työpajatoiminnan. Tutustuin nuo-riin ja työpajatoimintaan kahdella paikkakunnalla, kolmessa eri työpajayksikössä kaikkiaan 12 päivänä keväällä 2017. Haastattelin kaikkiaan 15 työpajatoimintaan osallistuvaa 18–24-vuotiasta nuorta. Haastatteluaineisto oli neliosainen, ja se koostui kunkin nuoren omaäänises-tä elämäntarinasta, siihen kiinnityvistä yksilöllisistä kysymyksistä, teemahaastattelusta sekä taustatietolomakkeesta. Analysoin omaäänisiä elämäntarinoita teemoittelemalla, prosessi-tyyppien analyysillä ja toimijuuden modaliteetteja etsimällä. Koko aineistoa tarkastelin Nuss-baumin toimintavalmiuksien teorian valossa ja etsin nuorten tarinoista toimintavalmiuksiin kiinnittyvää puhetta. Tulokset ja johtopäätökset. Nuorten omaääninen puhe ei juurikaan liikkunut julkisessa kes-kustelussa taajaan esiintyvissä koulutus- ja työelämäsiirtymissä tai niihin liittyvissä huolissa. Nuorten omaehtoinen puhe kiinnittyi ihmisiin, sosioekonomisiin olosuhteisiin, omiin voima-varoihin, identiteettityöhön ja erilaisiin kriiseihin. Hahmotin nuorten elämäntarinoista proses-sityyppien analyysin avulla viisi eri tavalla orientoituvaa kerronnan tapaa. Modaliteetteja tar-kastelemalla ilmeni, että nuoret tuottivat puhetta, joka koski yleisimmin tuntemista tai voimis-ta. Vähiten nuoret avasivat elämäänsä osaamisen, haluamisen tai täytymisen kautta. Tiivistin Nussbaumin toimintavalmiuksien teorian kolmeen tarkastelukulmaan eli elämän rakenteisiin, yksilön sisäiseen maailmaan sekä yhteisöihin ja osallisuuteen. Nuoret hyvinvointia haastoivat monet seikat. Elämänrakenteita tarkastellessa paljastuivat mittavat mielenterveyden ongelmat sekä kasautuva ja periytyvä huono-osaisuus. Sisäiseen maailmaan liittyivät pidätetyt tunteet ja varovaiset unelmat. Nuorten toiminta kiinnittyi lähinnä lähiyhteisöihin ja oli tulkittavissa, että heidän osallisuutensa on monin tavoin haurasta. Nuorten omaehtoisesta puheesta puuttui laa-jasti tulevaisuusaspekti, jonka tulkitsin opituksi varovaisuudeksi. Työpajatoiminnassa tulisi-kin tarjota nykyistä laajemmin nuorten psyko-sosiaalista tukea työelämä-ja koulutusvalmiuk-sien ja -polkujen rakentamisen rinnalla.The aim of the study. Young people who are not in education or employment are a constant subject of public debate. However, the debate does not capture the diversity of their lives and lifestyles but sees them as one homogeneous group, which needs to be guided quickly towards employment. I am interested in this diversity, in the everyday life, capabilities and agency of these youths’. My research questions are: 1) how do youths’ construct their authentic life stories, 2) how their agencies are constructed in their life stories, and 3) how different capabilities enable and restrict youths’ spheres of life. Methods. The study takes place in the youth workshops, in three different locations across two municipalities. I acquainted myself with the youth and their surroundings by spending 12 days in the field in the spring of 2017. I interviewed 15 people, aged 18–24. The data came from four sources: youths’ authentic life stories, individually tailored questions inspired by their stories, thematic interviews and background information forms. The analysis of the data was done by coding and categorisation, Halliday’s types of processes and Jyrkämä’s modalities of agency. I also did a reading of the data in light of Nussbaum’s capability theory. Results and Conclusions. The youths’ authentic life stories were rarely concerned with educa-tion, work or transitions or worries related to them. Their authentic life stories adhered to dis-cussing other people, socio-economic circumstances, resources, identity work and different cri-ses. Through analysis using Halliday’s types of processes, I identified five different ways to narrate in the authentic life stories. Using Jyrkämä’s modalities of agency, the youth produced mostly narratives which expressed affection or ability. Most seldom they used narratives which expressed know-how, aspirations or obligation. I compressed Nussbaum’s ten capabilities into three aspects: the structure of life, one’s inner world, and communities and societal integration. There are many issues which challenge youths’ wellbeing. There are a lot of mental health issues as well as cumulated and inherited disadvantage. When considering One’s inner world, feelings and aspiration were rarely volunteered. Youths’ daily activities took place in close social net-works and I interpreted that their societal integration is frail in many ways. Youths’ authentic life stories lack the aspect of the future, which I interpreted as learned cautiousness. A recommenda-tion for the future would be to increase the availability of psycho-social support alongside career guidance and skills development.
Subject: nuoret
toimijuus
toimintavalmiudet
hyvinvointi
työpajat
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record