Henkilöhahmojen moninaisuus Supermarsu -lastenkirjasarjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241154
Title: Henkilöhahmojen moninaisuus Supermarsu -lastenkirjasarjassa
Alternative title: Diversity of characters in Supermarsu children's bookserie
Author: Tuohilampi, Jasmiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241154
http://hdl.handle.net/10138/298377
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia moninaisia ominaisuuksia Supermarsu -lastenkirjasarjan henkilöhahmoissa oli ja miten niihin kirjasarjassa suhtauduttiin. Lisäksi tavoitteena oli pohtia, miten moninaisuuteen voidaan kasvattaa ja opettaa lapsia Supermarsu – lastenkirjasarjaa hyödyntäen.Tutkimuksen avulla halutaan syventää vanhempien ja opettajien moninaisuuden ymmärrystä sekä laajentaa heidän näkemyksiään siitä, kuinka käyttää lastenkirjallisuutta lasten ohjaamisessa toista arvostavaan ja kunnioittavaan kanssakäymiseen. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaista moninaisuutta Supermarsu – kirjasarjan henkilöhahmoissa on? 2. Miten moninaisuuteen kirjasarjassa suhtaudutaan? Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja menetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Fokkemanin koodimallin avulla ominaisuudet jaettiin koodeihin. Denotatiivisia koodeja ovat nimet ja yksikön 3. persoonapronomini ja konnotatiivisia koodeja ovat biologinen, looginen, sosiaalinen, psykologinen sekä metonomian ja metaforan koodi. Ewenin luokittelumallin avulla henkilöhahmot luokiteltiin ominaisuuksien suhteen pyöreisiin tai litteisiiin ja staattisiin tai dynaamisiin. Pyöreä henkilöhahmo rakentuu useista ominaisuuksista ja litteä yhdestä tai yhdestä hallitsevasta ja muutamasta ei-hallitsevasta. Staattinen henkilöhahmo ei kehity tarinan aikana ja dynaaminen kehittyy. Helinin ”mielen arvokentät” –mallin avulla henkilöhahmot asetettiin erilaisuuteen suhtautumisen perusteella alueille arvostan, hyväksyn, siedän tai en siedä. Pääasiallisena teorialähteenä käytettiin Maria Nikolajevan kirjaa The Rhetoric of Character in Children´s Literature. Tutkimuksen kohteena oli Paula Norosen Supermarsu – lastenkirjasarjan 10 kirjaa. Tutkimuksen tuloksista voi nähdä, kuinka kirjasarjassa on runsaasti henkilöhahmoja, jotka rakentuvat erilaisista ominaisuuksista kuten etnisyydestä, sukupuolesta, sosio-ekonomisesta asemasta ja persoonallisuudesta. Päähenkilö osoittautuu pyöreäksi sekä dynaamiseksi ja tukihenkilöt lähinnä litteiksi sekä staattisiksi henkilöhahmoiksi. Kirjasarjassa suhtaudutaan henkilöhahmojen moninaisiin ominaisuuksiiin lähinnä ymmärtäväisesti, mutta myös kiusaamista esiintyy. Päähenkilö Emilia on ennakkoluuloton ja tarjoaa hyvän samaistumismallin kaikille lapsille.The meaning for this research was to explain what kind of diverse characteristics there are in Supermarsu -books and how they are related to. In addition to this my goal was also to consider how it is possible to teach and raise children to diversity with Supermarsu -books. With this research I want to deepen the understanding of diversity for parents and teachers as well as widen their views of how to use children´s literature for respectful interaction. My research questions are: 1. What kind of diversity is there in the characters of Supermarsu –books? 2. How do people relate to diversity in the bookserie? The research was carried out as qualitative research and my method was theory-leading analysis of the content. With the help of Fokkeman´s code model the charateristics were divided in codes. Denotative codes are names and the third person of pronoun and connotative biological, logical, social, psychological methonomical and metaphor codes. Using model by Ewen I classified characters to round and flat or static and dynamic. Roud character has several characteristics and flat character has one characteristic or one dominative characteristic and few non- dominative. Static character doen´t develop during the story and dynamic develops. Helin´s "value fields of the mind" was also used to place characters to different areas such as value, accept, endure or not to endure area. My main theory was the book The Rhetoric of Character in Children´s Lirerature by Maria Nikolajeva. I used Paula Noronen´s 10 Supermarsu -books. In the results of the research you can see that in the bookseries there are plenty of different kind of characters, differing for example in ethnicity, sex, socio-economic position and personality. The main character, Emilia, is round and dynamic character and supporting characters mostly flat and static. The main attitude for diversity in understanding, but also bullying appears. Emilia has no prejudines and therefor offers a good role model for children to identify with.
Subject: moninaisuus
lastenkirjallisuus
henkilöhahmo
supermarsu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record