Kolmannen kulttuurin kasvatista interkulttuuriseksi asiantuntijaksi : fenomenografinen tapaustutkimus neljän kolmannen kulttuurin kasvatin identifikaatiosta ja interkulttuurisesta kasvusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241169
Title: Kolmannen kulttuurin kasvatista interkulttuuriseksi asiantuntijaksi : fenomenografinen tapaustutkimus neljän kolmannen kulttuurin kasvatin identifikaatiosta ja interkulttuurisesta kasvusta
Alternative title: From a Third Culture Kid to an Intercultural Expert : A phenomenographic case study about adult TCKs’ idenfication and intercultural growth
Author: Nykänen, Jamina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241169
http://hdl.handle.net/10138/298378
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Kolmannen kulttuurin kasvattien kulttuurinen identiteetti ja sosiaaliset suhteet ovat saaneet osakseen jo jonkin verran tutkimusta. On kuitenkin tärkeää tarkastella kasvatteja myös heidän omasta näkökulmastaan, kuten tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on tehdä. Kolmannen kulttuurin kasvattien käsitykset omasta identiteetistään, identifikaatiostaan eli samastumisestaan sekä heidän kokemustensa myötä kasvu interkulttuuriseksi ihmiseksi ansaitsevat oman tutkimuksensa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kasvatit identifioituvat paluumuuttaessaan Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, entä minkälaisia käsityksiä kasvateilla on omista monikulttuurisista taustoistaan ja kansainvälisistä kokemuksistaan, sekä millä tavoin kasvatit kuvailevat kuulumisen ja toiseuden tunteitaan, että miten he kuvailevat omaa interkulttuurista kasvuaan. Kyseessä on fenomenografinen tapaustutkimus, johon osallistui neljä kolmannen kulttuurin kasvatin profiiliin sopivaa nuorta aikuista. Tutkimuksen aineisto kerättiin omaelämäkerrallisen kirjoitelman ja teemahaastattelun avulla. Analyysikeinoina käytettiin laadullista sisällönanalyysia sekä fenomenografialle tyypillistä analyysia luoden aineistosta nousseiden käsitysten perusteella kuvauskategorioita. Kolmannen kulttuurin kasvatit kokevat identifikaatioprosessin monimutkaiseksi ja moniulotteiseksi. Identiteetti ja identifikaatio kävelevät käsi kädessä kuulumisen ja toiseuden tunteiden kanssa. Tässä tutkimuksessa kulttuurinen ja sosiaalinen identiteetti kietoutuivat vahvasti toisiinsa kasvattien kertomuksissa. Tutkimukseen osallistuneet kasvatit eivät kokeneet olevansa tarkasti sidottuja yhteen identiteettiin, yhteisöön tai ryhmään, vaan heillä oli moninaisia kuulumisen ja toiseuden tunteita. Tutkimuksessa kuvataan sitä, miten tällaiset moninaiset tuntemukset heijastavat myös sitä, kuinka identiteetti ja identifikaatio ovat vahvasti sidoksissa ympärillä olevaan kontekstiin. Tutkittavat pohtivat omaa interkulttuurisuuttaan muun muassa asenteiden, kulttuuristen tietojensa ja sosiaalisten taitojensa näkökulmasta. Tutkittavat ovat oppineet kulttuurien kohtaamisista. Kokemustensa perusteella heille on kertynyt tietoisuutta ja taitoa ymmärtää ja kunnioittaa erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä. Oman monikulttuurisen taustansa myötä he ovat joutuneet myös itse tarkastelemaan omaa asennettaan sekä kehittämään interkulttuurista kompetenssiaan.The cultural identity and social relationships of a Third Culture Kid (TCK) has been researched in the recent decade. However, it is relevant to study more about the extraordinary experience of TCKs from their own point of view, which is the aim of this study. TCKs’ perceptions of their identity, identification and their becoming interculturally competent through their experiences deserve its own study. The aim of this study is to view how TCKs identify themselves when they return back home to Finland and to the Finnish culture after spending many years abroad or being brought up in a multicultural family in Finland. In addition, it is important to view how they percept their multicultural background and their international experiences and how they describe their sense of belonging and otherness as well as their intercultural growth. Phenomenography was used as the research strategy in this case study of four adult TCKs. The adult TCKs were interviewed and asked to write an autobiography discussing their feelings and experiences as a multicultural person with an international life experience. The data was first analysed with qualitative content analysis and then with phenomenographic analysis to create descriptive categories common to phenomenography. The adult TCKs have experienced difficulties with identification as it is complex and multidimensional. Identity and identification are involved with the senses of belonging and otherness. In this study cultural and social identity are tangled together in the narratives of the adult TCKs. The participants haven’t felt being attached to just one identity, a community or a group. Instead they described various senses of belonging and otherness. This study shows how these various feelings reflect how identity and identification are strongly attached to the context. The participants discuss their intercultural competence through their attitudes, cultural knowledge and social skills. The adult TCKs consider that they have learned from their cultural encounters. Through their experiences they have collected knowledge and skills to understand and respect people from different origins. Their own multicultural backgrounds have led them to examine their thoughts and attitudes and thus to develop their intercultural competence.
Subject: kolmannen kulttuurin kasvatti
identiteetti
identifikaatio
kuulumisen tunne
toiseus
interkulttuurinen kompetenssi
Subject (yso): interkulttuurisuus
kulttuuri-identiteetti
sosiaalinen identiteetti
identifikaatio
kuuluminen
toiseus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nykanen_Jamina_Pro_Gradu_2018.pdf 2.107Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record