Virtaa varhaiskasvatukseen : Tutkimus varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241159
Title: Virtaa varhaiskasvatukseen : Tutkimus varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä
Author: Ryhänen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241159
http://hdl.handle.net/10138/298379
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Tämä pro gradu –tutkielma tarkastelee varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mahdollistamisen näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että oppimisympäristöllä on keskeinen rooli lapsen oppimisessa. Tutkimuksessa kuvataan Lohjalla vuonna 2017 alkanutta Virtaa varhaiskasvatukseen-hanketta, jonka tehtävänä oli kehittää varhaiskasvatuksen fyysisiä oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, kuinka hyvin päiväkotien oppimisympäristöt mahdollistavat uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan, sekä minkälaisia innovatiivisia ratkaisuja hankkeessa kehitetään, jotta tilat tukisivat paremmin varhaiskasvatussuunnitelman asettamia tavoitteita. Menetelmät. Tutkimus on kasvatustieteellinen design-tutkimus, johon osallistui neljä päiväkotiryhmää. Päiväkotien henkilökunta, lapset ja vanhemmat osallistuivat päiväkotitilan fyysisen oppimisympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tutkimusaineisto koostui ennen ja jälkeen muutostöiden tehdyistä oppimisympäristön laatua arvioivista mittauksista sekä hankkeen aikana kerätyistä kuvallisista ja kirjallisista materiaaleista. Aineistoa analysointiin vertaamalla ennen ja jälkeen muutostöiden tehtyjä mittauksia sekä kuvailemalla design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti design-prosessin eri vaiheita ja niiden vaikutuksia hankkeen etenemiseen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että vanhat päiväkotitilat eivät mahdollistaneet uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa yhtä hyvin kuin uudet. Tämä tuli ilmi ennen muutostöitä tehdyistä laatua arvioivista mittauksista. Tiloja on kuitenkin mahdollista päivittää ilman suurta remonttia. Tutkimuksen kohdetiloissa tehtiin muutoksia, joiden ansiosta päiväkotien tilojen väliset erot pienenivät. Lähes kaikki tilaratkaisut ovat hyödynnettävissä missä tahansa päiväkodissa.This pro gradu study examines learning environment of early childhood education (later ECE) by the aspect to enable the goals of the new Finnish ECE plan. Previous study indicate that the learning environment plays fundamental role in child’s learning. This study represents the project called “Virtaa varhaiskasvatukseen”. Project took place in Lohja 2017. Main point of this project was to develop the physical learning environments of ECE to correspond the goals of the new Finnish ECE plan. Purpose of the study was to examine how well the learning environments of day care center enables the action of the new Finnish ECE plan and what kind of innovative solutions to sustain the goals of ECE were developed during the project. Four day care center groups including personnel, children and their parents participate to design, to execute and to evaluate the physical learning environment. Material of the study consisted of quality measurements done before and after modifications and some graphical and written material collected during the study. The material was analyzed by comparing the measurements taken before and after the modifications and to describe the different phases and effects of the project according to principals of design study. Study indicates that old facility of day care center does not enable the actions of the new Finnish ECE plan as well as the new designed facility. This revealed through quality measurements done before modifications. However, facilities can be upgrade without any major renovation. Some changes were done at the facilities that were part in this study. Differences between the facilities of day care center were decreased because of the changes that were made. Nearly all of the solutions that were developed can be utilized in wherever day care center.
Subject: Fyysinen oppimisympäristö
design-tutkimus
oppimisympäristön arviointi
oppimisympäristön kehittäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record