Ryhmäyttäminen luokanopettajan kokemana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Nygård, Nora
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201901241164
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/298384
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää neljän eri opettajan näkemyksiä ryhmäyttämisestä, siitä kuinka tärkeänä osana työtään he sen kokevat sekä millaisia menetelmiä he siihen käyttävät. Ryhmäyttäminen on olennainen osa ryhmänhallintaa ja siksi myös tärkeä osa luokanopettajan työtä. Tutkimuksen kysymyksenasettelu lähti siitä, kun aloin pohtia, miksi koululuokkien välillä on suuria eroja niin työrauhassa kuin yhteishengessäkin. Heräsi kysymys, voisiko se johtua ryhmäyttämisestä tai sen puutteesta. Opettajissa ja heidän opetustyyleissään on usein paljon eroja. Myös ryhmäyttämisen suhteen opettajien ajatukset eroavat. Siksi halusinkin tietää, miten ryhmäyttämistä käyttävä ja siitä tietävä opettaja asian näkee. Tutkimukseen osallistui neljä luokanopettajaa. He valikoituivat haastateltaviksi, koska he olivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, jonka aiheena on ryhmäyttäminen. Tutkimusmenetelmänä käytin tapaustutkimusta, sillä tarkoituksenani oli keskittyä tarkasti ryhmäyttämiseen näiden neljän opettajan näkökulmasta, eikä luoda yleistettävää tietoa. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja se analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä analyysiä. Ryhmäyttäminen oli tutkittavien luokanopettajien mielestä erittäin tärkeä asia. Heistä ryhmäyttäminen vaikuttaa olennaisesti siihen, miten oppilaat kokevat oman olemisensa koulussa. Tutkittavat opettajat käyttivät melko samoja menetelmiä ryhmäyttämiseen ja ajattelivat sen olevan enemmän kuin vain oppilaiden tutustuttamista toisiinsa. Ryhmäyttäminen on laaja ilmiö, joka vaikuttaa myös oppilasryhmää laajemmin, koko kouluun ja myös oppilaiden vapaa-ajalle asti. Ryhmäyttäminen vaatii opettajalta paljon, mutta hyvin tehtynä se voi myös helpottaa opettajan työtä. fi
dc.description.abstract This research’s purpose is to find out what four different class teachers are thinking about grouping in school classes and how important does the teachers see the grouping. Grouping is relevant part of class teacher’s job. This research started when I started to think why there is so big difference in behaviour in school classes. I started to think could it be about doing or not to do grouping in school class. That is the reason why I wanted to find out how class teachers which have experience about grouping sees importance of grouping This research is about four class teacher’s thoughts about grouping. I interviewed these teachers because they wanted to participate this research which was about grouping. This research was a case study research. My research’s meaning was to focus in four different class teacher’s thoughts about grouping in school class. I collected the data by interviewing these teachers. I analysed the data and made themes from it. The teachers who participated the research thought that grouping is very important thing in schools. They think that grouping effects on how students feel about themselves in school and as part of a group. The teachers used quite similar methods on grouping and they thought that grouping is more than students just getting to know each others. Grouping is large phenomenon, which effects on students but also to whole school and students free time also. Grouping requires a lot from teacher but when it is done well it makes the teachers job a little easier. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ryhmäyttäminen
dc.subject luokanopettaja
dc.subject menetelmät
dc.subject ryhmäprosessi
dc.title Ryhmäyttäminen luokanopettajan kokemana fi
dc.title.alternative Class teacher's thoughts about grouping en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201901241164

Files in this item

Files Size Format View
Nygard_Nora_Pro_gradu_2018.pdf 1.222Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record