Yliopisto-opiskelijoiden geneeristen kompetenssien oppiminen, työelämään siirtyminen ja työelämässä kohdatut haasteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241178
Title: Yliopisto-opiskelijoiden geneeristen kompetenssien oppiminen, työelämään siirtyminen ja työelämässä kohdatut haasteet
Author: Ryky, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241178
http://hdl.handle.net/10138/298385
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiemman tutkimuksen valossa työelämälähtöisyyden teemat ovat saavuttamassa myös yliopistokoulutuksen sisältöjä, ja tätä myös opiskelijat toivovat. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeakouluopiskelijoiden osaamisen sekä työnantajien odotusten välillä on eroavaisuuksia. Etenkin generalistialojen opiskelijat eli ne opiskelijat, jotka eivät valmistu opinnoistaan tiettyyn ammattiin, kohtaavat haasteita työelämään siirtyessään. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan generalistialojen opiskelijoiden kokemuksia yliopistossa oppimistaan geneerisistä kompetensseista sekä siitä, mitä geneerisiä kompetensseja heidän olisi mielestään ollut hyödyllistä oppia työelämään siirtymisen kannalta. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi yleisemmällä tasolla sitä, mitä haasteita valmistuneet opiskelijat kohtaavat työelämässä. Menetelmät. Tutkimuksessa tarkasteltiin 20 Helsingin yliopiston generalistialojen opiskelijoiden kokemuksia työelämätaitojen oppimisesta ja työelämäsiirtymässä kohdatuista haasteista. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella ja teemahaastattelun keinoin. Litteroidut haastatteluvastaukset ja kyselylomakevastaukset analysoitiin abduktiivista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijat kuvasivat oppineensa eniten ymmärrykseen ja tiedonmuodostukseen liittyviä geneerisiä kompetensseja ja vähiten viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä geneerisiä kompetensseja. Vähiten opituksi koettuja viestinnän ja vuorovaikutuksen geneerisiä kompetensseja jäätiin kaipaamaan opinnoista eniten. Myös työelämän haasteet liittyivät useimmiten näihin vähiten opituiksi koettuihin ja eniten kaivattuihin kompetensseihin. Tuloksista voitiin päätellä, että etenkin opiskelijoiden viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja tulisi kehittää, jotta opiskelijoiden kokemukset geneeristen kompetenssien oppimisesta vastaisivat paremmin työelämän vaatimuksia.Objectives. In the light of previous research, so called working life orientation is more emphasised in university education and this is also what students wish. Previous studies have shown that there is a shortage of skills and knowledge among university students and employers' expectations. Especially students in generalist fields, i.e. those students who do not graduate from their studies to a certain profession, experience challenges in their working life transition. This study examines the experiences of generalist students in the competences they have learned in the university and what competencies they think it was useful to learn when transitioning to working life. The study also explores the challenges the graduated students face in working life on a more general level. Methods. The study examined 20 generalist students from the University of Helsinki and especially their experiences of learning working life skills and the challenges faced after the transition to working life. The data were collected with a questionnaire and semi-structured interviews. The data were analyzed using abductive content analysis method. Results and Conclusions. The students reported to learn competencies related to understanding and knowledge formation, and the least described competences were related to communication and interaction. Most of the students missed the least described communication and interaction competences, and also the challenges in working life were mostly related to these competences. It can be concluded that student learning of communication skills should be developed in order to prepare students for the demands of working life.
Subject: kompetenssit
geneeriset kompetenssit
työelämätaidot
generalistiopiskelijat
yliopistokoulutus
työelämään siirtyminen
competences
generic competences
working life skills
generalist students
university education
working life transition
Subject (yso): kompetenssi
generalisti
generalistiopiskelija
yliopistokoulutus
työelämä
tietotyö
taidot
työelämävalmiudet
työelämätransitio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ryky_Pinja_Pro_gradu_2018.pdf 1.720Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record