Esimiesten käsityksiä ja kokemuksia ikäjohtamisesta : tapaustutkimus matriisiorganisaatiosta Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241174
Title: Esimiesten käsityksiä ja kokemuksia ikäjohtamisesta : tapaustutkimus matriisiorganisaatiosta Suomessa
Alternative title: Supervisors’ perceptions and experiences of age management : Case study of a matrix organization in Finland
Author: Saarinen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241174
http://hdl.handle.net/10138/298387
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan sekä määrällisesti että laadullisesti erään suomalaisen metalliteollisuuden organisaation esimiesten käsityksiä ja kokemuksia ikäjohtamisesta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva tapausorganisaation esimiesten ikäjohtamiseen liittyvistä ajatuksista sekä ikäjohtamisen toteutumisesta käytännössä: Tutkimuksessa tarkastellaan miten esimiehet huomioivat eri-ikäiset tiimiläiset esimiestyön käytännöissä, millaiset valmiudet heillä on tukea eri-ikäisten tiimiläisten työkykyä ja miten ikäjohtaminen näyttäytyy osana koko organisaation kulttuuria ja strategiaa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kuvata esimiesten kokemaa tarvetta lisäohjeistuksille ja tuelle koskien ikäjohtamista. Tutkimus on osa tapausorganisaation sisäistä työuramalli-projektia, joka korostaa eri-ikäisten ja uran eri vaiheissa olevien työntekijöiden erilaisia odotuksia ja tarpeita työelämässä. Teoreettinen viitekehys nojautuu tutkimuksiin, joissa käsitellään johtamista matriisiorganisaatioissa, ikäjohtamista, erilaisuutta organisaatioissa, työkykyä, työuupumusta ja työn imua sekä työelämänkulun siirtymiä ja työuramalleja. Tutkimuksen aineisto koostuu verkkokyselystä, johon vastasi 152 esimiestä (vastausprosentti 39,07%) ja joka sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Määrällinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla parametrisin menetelmin. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaan teoriaohjaavasti. Määrällisen aineiston mukaan tutkimuksen osanottajat kokivat huomioivansa hyvin eri-ikäiset työntekijät, heidän osaamisensa kehittämisen sekä käytettävissä olevat voimavarat esimiestyön käytännöissä. Määrällisen aineiston mukaan tapausorganisaation esimiehet kokivat melko vahvasti ikäjohtamisen osaksi organisaation kulttuuria ja strategiaa, vaikka laadullisen aineiston mukaan käsite näyttäytyi vieraana ja esimiehet kaipasivat perehdytystä aiheeseen. Lisäksi työn fyysisen luonteen huomioiminen nousi sekä määrällisessä että laadullisessa aineistossa kehityskohteeksi. Lisäksi esimiehet kaipasivat käytännön esimerkkejä työn joustoihin liittyen. Esimiesten kuvaukset toivat esille sen, että myös työuran alkuvaiheessa olevien voimavarojen tukeminen on osoittautunut haasteelliseksi. Lisäksi tutkimuksen keskeisenä tuloksena on se, että vähemmän kokemusta esimiestyöstä omaavat arvioivat valmiutensa heikommiksi kuin pidempään esimiehenä työskennelleet, minkä vuoksi ikäjohtamisen teemoja toivottiin osaksi esimiesten perehdytysprosessia. Lisäksi iäkkäämmät esimiehet arvioivat ikäjohtamisen heikommin osaksi organisaation kulttuuria ja strategiaa kuin nuoremmat esimiehet.This present study analyses quantitatively and qualitatively supervisors’ perceptions and experiences of age management in a metal industry organization in Finland. The study aims to describe supervisors’ thoughts about age management and its implementation in practice: how do they take into consideration different-aged team members in their leadership practices, do they feel they have the necessary skills to support different-aged team members’ working ability, and do they experience the age management as part of organizational culture and strategy. Furthermore, the target of the study is to describe supervisors’ experience of need for an additional support regarding age management. The study is part of an internal career path model –project in the case organization, which emphasizes the diverse expectations that employees representing different age groups have on different stages in their career path. The theoretical framework of the study is based on the concepts of management in matrix organizations, age management, diversity in organizations, working ability, burnout and work engagement, as well as, transitions in career path. The study material consisted of an online survey, which included both open questions and multiple-choice questions. Quantitative data was analyzed with SPSS-program by parametric methods and the content based analyze of qualitative data was carried out according to the phenomenological-hermeneutical tradition based on the theory. According to quantitative data, the participants felt that they take well into consideration different aged employees, their competence development and working ability in practical supervisory work. The supervisors experienced the age management quite strongly as part of the organization's culture and strategy, although the qualitative data indicated that the concept of age management was unknown, and more introduction was hoped. In addition, according to the quantitative and qualitative data, taking into consideration the physical nature of the work appeared as a development area; supervisors experienced that they need practical examples concerning how to use career flexibilities. The descriptions of supervisors also highlighted the fact that supporting the younger team members’ working ability has also been challenging. In addition, less experienced supervisors are more likely to evaluate their skills and resources weaker than those who have more experience from supervisory work and thus, age management themes were hoped to be part of the orientation for supervisors. Furthermore, older supervisors did not experience age management that strongly as part of organization’s culture and strategy.
Subject: Ikäjohtaminen
esimiestyö
johtaminen
työkyky
age management
leadership
management
working ability


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record