Ihanteena sopeutuva työntekijä : Tulevaisuuden työelämän ja työelämätaitojen diskurssi kehittyneenä liberalistisena hallintana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241175
Title: Ihanteena sopeutuva työntekijä : Tulevaisuuden työelämän ja työelämätaitojen diskurssi kehittyneenä liberalistisena hallintana
Author: Arponen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241175
http://hdl.handle.net/10138/298388
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani tarkastelee tulevaisuuden työelämän ja työelämätaitojen diskurssia kehittyneenä liberalistisena hallintana. Tutkielman tavoitteena on muodostaa ymmärrystä siitä, mitä tulevaisuuden työelämän ja työelämätaitojen diskurssi pitää sisällään ja pohtia, mitä tällä diskurssilla mahdollisesti pyritään tuottamaan. Tutkielman empiiriseksi aineistoksi valitsin kaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja kaksi Valtioneuvoston (VN) selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemaa raporttia sekä yhden Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n julkaiseman raportin, jotka kaikki tarkastelevat työn muutoksen ilmiötä sekä siihen liittyviä tekijöitä kuten digitalisaatiota, osaamista, työllisyyttä ja elinikäistä oppimista. Aineiston analysoinnissa hyödynsin menetelmällisenä viitekehyksenä kriittistä diskurssianalyyttistä lähestymistapaa, mikä tarkoittaa sitä, että tarkastelin diskursseja kehittyneen liberalistisen hallinnan teoria mielessäni ja pohdin, millaista hallintaa, valta-asemia tai vaikuttamispyrkimyksiä diskursseihin mahdollisesti liittyy. Aineiston tarkastelun viitekehyksenä käytin Nikolas Rosen poliittisten rationaliteettien käsitettä sekä Michel Callonin kääntämisprosessin mallia. Tutkielmani aineiston perusteella näyttää siltä, että tulevaisuuden työelämää ja työelämätaitoja käsittelevä diskurssi perustuu käytännössä vain muutamalle teemalle, jotka nousevat aineistoista systemaattisesti esille. Näitä teemoja ovat esimerkiksi muutoksen väistämättömyyden teema, työ- ja elinkeinoelämän tarpeista lähtöisin tuotettu puhe sekä työn murroksen näkeminen uhkana ja ihannetyöntekijän näkeminen sopeutuvana monitaiturina. Analyysin perusteella tekemäni johtopäätös on, että tutkielmassa käytetyt aineistot ilmentävät ”Sopeutuvan työntekijän” rationaliteettia. Callonin kääntämisprosessin mallia soveltamalla havaitsin, kuinka kääntämisprosessin eri vaiheiden myötä yksilöstä pyritään muodostamaan ihanteellisen työntekijän subjekti – sopeutuva työntekijä. Tutkielmani lähestymistapa on avoimen kriittinen, sillä toivon, että nostamalla aineistosta esille yksittäisiä huomioita, mahdollistan muutoin ehkä itsestäänselvyyksinä pidettyjen asioiden kyseenalaistamisen ja avaan samalla mahdollisuuksia asioiden ajattelemiseksi toisin.This thesis examines the discourse of future working life and working skills as advanced liberal government. The aim of the thesis is to create understanding regarding what the discourse of future working life and working skills include and what are they about to produce. As empirical material I chose to use two reports of Ministry of Education and Culture, two reports of Finnish Government and one report published by STTK Union of employees. They all examine the phenomenom of changing working life and factors related to it such as digitalization, knowledge, employment and lifelong learning. In my thesis I use critical discourse analysis as a methodological framework. I examine discourses from the point of view of the theory of advanced liberal government considering what kind of governance, relations of power or drives of influence can be found in these discourses. As a framework for the analysis I use the concept of political rationalities by Nikolas Rose and the process of translation by Michel Callon. As a result of my thesis I found that the discourse of future working life and working skills is determined by a few themes that stand out repeatedly from reports. These themes were for example the theme of inevitability, business-focused discussion and that the change of work is seen as a threat and ideal employee is seen as eternally adaptive multi talent. One conclusion of the analysis is that the empirical material of the thesis expresses rationality of the adaptive employee. By applying the process of translation developed by Callon, it is possible to see how individuals are conducted and worked towards the ideal subject of employee via different steps of the process. The point of view of my thesis is consciously critical, because I hope to question things that might otherwise be seen as natural and inevitable and by doing this I wish that contrary thinking becomes possible.
Subject: tulevaisuuden työelämä
työelämätaidot
diskurssianalyysi
työn murros
hallinnan analytiikka
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Arponen_Liisa_Pro_gradu_2018.pdf 2.985Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record