Lasten oppimiseen liittyvien ajattelutapojen ilmeneminen luokkahuoneessa : Tapaustutkimus ensimmäiseltä luokalta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Sipiläinen, Toni
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201901241162
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/298393
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ensimmäisen luokan oppilaiden oppimiseen liitty-viä ajattelutapoja ja niiden ilmenemistä luokkahuone kontekstissa. Tutkimuksen päätutki-muskysymykset olivat; 1.Millaisia oppimiseen liittyviä ajattelutapoja luokkatilanteet oppilaiden näkökulmasta ilmensivät? Ja 2. Ilmenikö oppilaiden ajattelutavoissa eroja ja yhteyttä alkumit-tauksessa saatuun testitulokseen? Toteutettu tutkimus pohjautuu Dweckin (2000) kehittä-mään teoriaan erilasista ajattelutavoista, kasvun ajattelutavasta ja muuttumattomasta ajatte-lutavasta, sekä niiden vaikutuksista yksilön käyttäytymiselle. Teorian mukaan kasvun ajatte-lutapa johtaa uskomuksiin ihmisen perusominaisuuksien muovautuvuudesta. Muuttumatto-man ajattelutavan uskotaan puolestaan johtavan uskomuksiin, joissa korostuu muuttumaton suhtautuminen ihmisen perusominaisuuksien muovautuvaisuudesta. Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa keskityttiin tutkimaan kahta lähtökohtaisesti eri ajattelutavan omaavaa ensimmäisen luokan oppilasta. Aineisto kerättiin käyttäen apuna ha-vainnointia, videointia, oppilaiden VA-haastattelua. Aineisto laadullinen analyysi tapahtui teo-rialähtöisesti, pohjautuen Dweckin (2000) teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksessa on myös hyödynnetty oppilaiden ajattelutapaa mittaavaa alkutestiä. Tulosten valossa oppilaiden eri ajattelutavat vaikuttivat oppilaiden ajattelutapaa kuvastaviin tilanteisiin ja oman toiminnan selittämiseen. Alkumittauksen perusteella kasvun ajattelua edustavalla lapsella korostui kasvun ajatteluta kuvaavat tilanteet ja vastaavasti muuttumaton-ta ajattelua painottaneella oppilaalla painottui muuttumatonta ajattelua kuvastavat tilanteet. Oppilaiden omat selitykset tilanteista tasoittivat eri tilanteista tehtyjä johtopäätöksiä. Molem-pien oppilaiden ajattelussa oli viitteitä molemmista ajattelutavoista. Tarkempien johtopäätös-ten tekemiseen tarvittaisiin laajempaa laadullista tutkimusta ja pidempää seurantajaksoa, se-kä useampia saman lapsen haastattelukertoja. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to examine first grade student’s mindsets about learning and how these mindsets are to be seen in the classroom context. Main research question were: 1. What kind of mindsets related to learning did there emerge? And 2. Was the any differences or connection to the pre tested mindset. This stydy is based on the mindset theory by Dweck (2000), in witch is studied growth mindset and fixed mindset and their affect to person’s behaviour. The theory presumes that growth mindset leads to thinking where human qualities are malleable. Whereas fixed mindset is thought to lead thinking where human qualities and skills are set. In this qualitative case study the aim was to study to student with different mindsets and their behaviour in the classroom. The data of this study included observations, videotaping and stimulated recall interviews. The analyse of the data was done theory based, based on Dweck`s (2000) mindset theory. In the stydy the mindset pre-test is also used. The results suggest that student’s pre tested mindsets influence to the situation and behaviour that is seen in the classroom. In the behaviour of the pre tested student with clearer growth mindset it was seen more growth mindset situations and in the behaviour of with the pre tested fixed mindset sudent, it was seen more situation with fixed mindset interpretation. Student own interpretations from the situations levelled out the difference between students and their mindset behaviour. In both student it was seen both fixed mindset behaviour and growth mindset behaviour. To make more precise conclusions it would need more boarder study and longer observation period and more interviews with the same student. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Ajattelutapa
dc.subject kasvun ajattelutapa
dc.subject muuttumaton ajattelutapa
dc.title Lasten oppimiseen liittyvien ajattelutapojen ilmeneminen luokkahuoneessa : Tapaustutkimus ensimmäiseltä luokalta fi
dc.title.alternative Students mindset bahaviour related to learning in classroom : A Case study from a first grade class en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201901241162

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sipilainen_Toni_Pro_gradu_2018.pdf 736.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record