Vapautta valita ja paineita päättää : Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä ammatinvalintaa koskevasta ohjauksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241173
Title: Vapautta valita ja paineita päättää : Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä ammatinvalintaa koskevasta ohjauksesta
Author: Venäläinen, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241173
http://hdl.handle.net/10138/298394
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nykypäivänä nuorilta odotetaan koulutuksen saralla yhä varhaisemmassa vaiheessa päätöksiä, joilla on vaikutusta heidän koko loppuelämäänsä. Kilpailukykyä, individualismia ja tehokkuutta korostava uusliberalistinen eetos asettaa nuoret tilanteeseen, jossa nuorten vastuu omista valinnoistaan lisääntyy. Samalla yhteiskunnassamme pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ohjaamalla nuoria heidän vahvuuksiaan ja resurssejaan vastaaviin koulutuksiin. Opinto-ohjaajien asiantuntijuutta peräänkuulutetaan samalla, kun puhutaan nuoren autonomisesta vastuusta päätöksenteossa. Nuoret ovat tilanteessa, jossa heillä on päätäntävaltaa, mutta samalla heidän odotetaan tekevän ”oikeita” ratkaisuja. Aiempiin ohjausta ja uusliberalistisia koulutusmarkkinoita koskeviin tutkimuksiin peilaten vahvistui ajatus siitä, että nuorten näkökulman esiintuominen oli tärkeää. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä yhdeksäsluokkalaisilla nuorilla on peruskoulun aikana tarjolla olevasta ammatinvalintaa koskevasta ohjauksesta. Tutkimukseni tehtävänä on tarkastella, millaista vuoropuhelua käydään nuorten ja peruskoulun ammatinvalintaa koskevan ohjauksen välillä uusliberalistisen koulutuspolitiikan kontekstissa. Haastattelin 11 yhdeksäsluokkalaista nuorta sekä opinto-ohjaajaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa peruskoulussa. Kyseisessä koulussa opiskellaan sekä yleislinjalla että painotteisella linjalla, jonne oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella. Haastateltavista kuusi nuorta opiskeli koulun yleislinjalla ja viisi painotteisella linjalla. Pidin nuorille kaksi ryhmäkeskustelua. Aineiston analyysissa sovelsin diskursiivista lähestymistapaa ja tarkastelin, mistä haastateltavien puheesta esiin nostamani diskurssit laajemmin kertoivat. Ohjaaja nähtiin asiantuntijana, jonka osaamiseen luotettiin. Autonomisesta vastuusta ja päätöksenteosta nuoret puhuivat kahdella eri tapaa. Autonominen vastuu koettiin toisaalta ahdistavana ja toisaalta se nähtiin mahdollisuutena omien unelmien toteuttamiseen. Painotteisen linjan tuomalla kilpailukyvyllä sekä nuoren sosioekonomisella taustalla oli vaikutusta siihen, millä tavoin ohjauksen kanssa neuvoteltiin. Kilpailukykyä tukevasta taustasta tulevat nuoret kokivat ohjauksen kannustamisena, kun taas vähemmän tukea saavat nuoret kokivat ohjauksen painostamisena. Nuorten näkemyksissä nuori ja ohjaus eivät aina kohtaa. Uusliberalistinen eetos eriarvoistaa nuorten neuvotteluasemaa suhteessa ohjaukseen. Ohjausrakenteita olisi tärkeää muokata siihen suuntaan, että ne eivät ylläpidä näitä eriarvoistavia rakenteita vaan mahdollistavat nuorten ja ohjauksen kohtaamisen.Nowadays, young people are expected to make educational decisions that affect the rest of their lives. Neoliberal ethos, which emphasizes competitiveness, individualism and effectivity, puts young people in a position that increases their decision-making responsibilities. At the same time, Finnish society tries to prevent the marginalization of young people by guiding them toward education that suits their strengths and resources. The expertise of student advisors is in high demand, while at the same time we talk about the autonomous responsibility of young people to make decisions. Young people are placed in situations where they have authority and are expected to make the “right” decisions. Referring to previous research concerning guidance and neoliberal marketization of education, it is important to consider young people’s viewpoints. The aim of this master’s thesis is to examine what views ninth graders have on educational path guidance offered in comprehensive school and to examine what guidance dialogue occurs in the context of neoliberal educational politics. Eleven students from 9th grade were interviewed in two group discussions. The study advisor was also interviewed. At that comprehensive school, students attend either general classes or specialized classes where students are chosen through suitability tests. Six of the interviewees studied in general classes and five of them studied in specialized classes. The data was analyzed using a discourse analytical approach, and the discourses discovered were then set in a wider perspective. The results showed that the study advisor was seen as an expert who was being relied on. Students spoke of autonomous responsibility and decision making in two different ways. Autonomous responsibility felt oppressive to some, and to others it was seen as a route to actualize one’s dreams. Competitiveness supported by specialized classes and other advantages, such as socio-economic backgrounds, had an effect on how students dealt with study guidance. Students who came from backgrounds that supported their competitiveness felt that guidance was encouraging. On the other hand, students from less supportive backgrounds felt that guidance was oppressive. From the students’ point of view, the individual and the guidance do not always come together. Neoliberal ethos increases inequality in students’ negotiation positions concerning guidance. It is important to modify guidance structures in a way that allows students and guidance to come together.
Subject: Nuoret
ohjaus
ammatinvalinta
uusliberalismi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Venalainen_Jenna_Pro_gradu_2018.pdf 771.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record