Lisää aikaa pedagogiselle johtajuudelle : sijaisrekrytointijärjestelmä rehtoreiden työkaluksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241166
Title: Lisää aikaa pedagogiselle johtajuudelle : sijaisrekrytointijärjestelmä rehtoreiden työkaluksi
Alternative title: More time for pedagogical leadership : substitute teacher recuitment system as a tool for every principal
Author: Lahdenperä, Matleena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241166
http://hdl.handle.net/10138/298395
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kattavan sijaisverkoston luomisen problematiikkaa perus-koulussa. Tutkimusongelmilla haluttiin selvittää, mitä on hyvä koulujohtaminen, millaisia ko-kemuksia rehtoreilla, vararehtoreilla, koulusihteereillä tai sijaisvastuuopettajilla on sijaisten hankkimisesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös keinoja, joilla koulut luovat sijaisverkostonsa. Tutkimuksen taustalla on vaikuttanut motiivi rakentaa uusi sijaisrekrytointijärjestelmä vas-taamaan koulujen tarpeisiin. Ideologisena tausta-ajatuksena on ollut luoda digitalisaation mahdollistamana rehtoreille enemmän aikaa pedagogiseen johtajuuteen. Tutkimuksen teo-reettinen viitekehys muodostuukin pedagogisen johtajuuden ympärille. Tämä on kartoittava sekä kuvaileva kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmäksi va-likoitui survey-eli kyselymenetelmä. Tutkielman aineisto on suurimmilta osin kvantifioitu. Ai-neisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella verkossa. Kyselylomakelinkkiä jaettiin suo-ralla sähköpostikontaktoinnilla sekä Suomen Rehtorit ry:n sähköpostilistalla. Tutkimukseen vastasi yhteensä 132 koulun sijaisvastuuhenkilöä läpi Suomen. Kerätty aineisto koottiin Ex-cel-tiedostoksi, joka purettiin data kerrallaan kuviomuotoon. Aineiston analyysissä käytettiin kuvailevia tilastollisia menetelmiä. Tutkimustulokset osoittavat, että sijaishankintaongelmaan toivotaan ratkaisua. Tutkimukses-sa selvisi, että koulut muodostavat sijaisverkostonsa opetusharjoittelijoista, sisäisillä järjeste-lyillä sekä verkostoilla. Rehtorit myös vaihtavat keskenään kontakteja. Yleiseksi osoittautui myös se, että sijaisiksi haluavat ovat itse aktiivisesti yhteydessä kouluihin. Sijaisiin otetaan tarvittaessa yhteys tekstiviestein, WhatsApp-viestein sekä suorasoitoin. Tutkimus osoitti, et-tä ensimmäiseksi vastannut saa avoimena olevan paikan. Vastanneiden mielestä tärkeitä ennakkotietoja sijaisista ovat nimi, puhelinnumero ja koulutus. Lisäksi arvostettiin tietoa käy-tettävyydestä päivätasolla, sähköpostiosoitteesta ja työkokemuksesta. Tutkimukseen vas-tanneet henkilöt kokivat, että sijaisrekrytointijärjestelmä mahdollistaisi pätevämpien sijaisten palkkaamisen. Yhteensä 75% vastanneista ilmoitti olevansa kiinnostuneita sijaisrekrytointijär-jestelmän käyttämisestä.The purpose of this study was to explore the problem of finding substitute teachers when needed. Through the research problems I wanted to find out what kind of experiences principals have acquiring substitute teachers. This study was affected by a motive building a new digital substitute teacher recruitment system. This idea come out from the principals’ lack of time to stand as a pedagogical leader. The theoretical background of this study is built around pedagogical leadership. This was a descriptive and charting survey research with qualitative research strategy. The data of this study was collected online with a survey questionnaire and 132 schools all across Finland answered it. The data was collected into an Excel-file, which was unravelled one answer at a time into different figures. When analysing the data, descriptive statistical methods were used. According to the results, principals are hoping for a solution to the subtitute teacher problem. This study shows that schools are forming their substitute teacher connections from student teachers, by internal arragements and network. Principals are also sharing contacts together. It was also found that substitute teachers actively contact schools. When in a need of a substitute teacher, schools contact them by text messages, WhatsApp-messages or calls. The first to respond fills the open spot. According to the respondents, name, phone number and education are the most wanted foreknowledges about a substitute teacher. Principals also value information about email, working experience and availability. All together 75% of the respondents would be interested in using a subtitute teacher recruitment system.
Subject: pedagoginen johtajuus
sijaisverkosto
rekrytointijärjestelmä
rehtorius


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record