”Opettaja oppii opettamaan opettamalla” : Kotitalousopettajaopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisesta sijaistamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241172
Title: ”Opettaja oppii opettamaan opettamalla” : Kotitalousopettajaopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisesta sijaistamisesta
Author: Virmo, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241172
http://hdl.handle.net/10138/298397
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata, analysoida ja tulkita kotitalousopettaja-opiskelijoiden kokemuksia kotitalousopettajien sijaistamisesta pääkaupunkiseudun kouluissa. Miten kotitalousopettajaksi opiskelevat kokevat opintojen aikaisten sijaisuuksien vaikuttaneen ammatti-identiteetin muodostumiseen, sekä miten kotitalousopettajan antamat ohjeistukset koetaan vaikuttavan sijaisuudessa selviytymiseen. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei tie-dettävästi ole saatavilla. Aineistonkeruu tapahtui henkilökohtaisten haastatteluiden avulla Helsingissä syys-lokakuussa 2018. Haastateltavia oli kahdeksan, ja kaikki osallistuneet olivat kandidaatin tut-kinnon suorittaneita kotitalousopettajaopiskelijoita Helsingin yliopistosta. Yksi oli keskeyttänyt opintonsa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan. Haastateltavat olivat iältään 27-40- vuotiaita naisia. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla haastateltavilla oli useampi lyhyt - muutamasta tunnista satunnaisiin päiviin - sijaisuus takana, ja lisäksi valtaosalla kokemusta oli myös pi-demmistä sijaisuuksista. Haastattelut litteroitiin, ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Kotitalousopettajaksi opiskelevien kokemukset sijaisuuksista olivat pääosin myönteisiä. Sijai-suudet koettiin tarpeelliseksi- ja jopa pakolliseksi lisäkokemukseksi opintojen aikana. Ne myös koettiin hyväksi keinoksi varmistaa olevansa oikealla alalla ennen valmistumista. Opiskelijat kokivat ammatti-identiteettinsä kehittyneen sijaisuuksien myötä merkittävästi. Ja vaikkakin opetusharjoittelut koettiin rohkaisuna sijaisuuksiin lähtemisessä, koettiin ne jopa negatiivisesti vaikuttaneen haluun toimia opettajana peruskoulussa. Ohjeistuksissa sijaisuuk-siin koettiin suurinta vaihtelevuutta. Kehitysehdotukset koskivatkin pääasiassa sijaisten yhte-neväisiä ohjeistuksia, sekä muun muassa erillisten sijaiskansioiden käyttöön ottoa kotitalous-opetukseen, jonka koettaisi helpottavan sijaiseksi saapuvan työnkuvaa sekä viime kädessä antavan välineitä myös ryhmänhallintaan.The purpose of this qualitative study is to describe, analyze and interpret home economics teacher students’ experiences as substitute home economics teachers in metropolitan area schools in Fin-land. The study also highlights how home economics teacher students find substitute teaching to contribute to their occupational identity and how the guidance provided by a home economics teacher helps in substitute teaching. Previous research with the same scope on this topic is unavail-able. The research material was gathered by conducting personal interviews in Helsinki during September and October 2018. There were eight interviewees and all, except for one participant, were home eco-nomics students holding bachelor’s degree from the University of Helsinki. The one interviewee was undergraduate. The interviewees were women aged between 27 and 40 years. All the interviewees had several substitute teaching experiences lasting at least few hours at once. Most of the interview-ees had also experience from longer-lasting substitutions. The interviews were transcribed, and the material was analyzed using content analysis. Based on content analysis the substitution experiences of home economics teacher students were mostly positive. The substitute teaching was considered useful and even necessary part of gaining additional experience during the studies. Interviewed students find substitute teaching a good way to make sure they were in the right field before graduation and that their occupational identity had strengthened substantially as a result of substitutions. Although the teaching practise were consid-ered to encourage for taking substitutions, they were also considered to negatively affect the will-ingness to teach in elementary school. The most significant variability between substitute teaching experiences was related to the received instructions. The proposed development ideas were mainly related to common instructions for substitute teachers as well as the introduction of separate folders for the use of substitutes. These are considered to clarify the job description as well as to provide tools for group management.
Subject: kotitalousopettajan työnkuva
opettajuus
ammatti-identiteetti
auktoriteetti
opettajan sijaisuus
kokemukset
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record